UURIMISE TÄPSUS JA USALDATAVUS
Tagasi eelmisele lehele      Tagasi sisukorda


Uurimistulemustel pole väärtust, kui nende usaldatavus pole tagatud. Usaldatavuse tagab meetodite õige valik ning tulemuste täpsuse hindamine.

Igasuguste mõõtmiste korral tuleb hinnata mõõtemääramatust. Selleks on olemas spetsiaalsed meetodid. Näiteks on mõõteriistade määramatust iseloomustavad suurused välja selgitatud valmistaja poolt ning mõõteriista passis kirja pandud. Statistilistel meetoditel saadud suuruste täpsust iseloomustab standardhälve. Kui rahuldume tulemuste 95 % usaldatavusega, saame määramatuseks võtta kaks standardhälvet. Sellest enamasti piisab. Mõõtemääramatus on kolm standardhälvet, kui soovime usaldatavust 99 %.

Kui võrdleme terviku jaotumist osadeks ja leiame protsente, on ka siin tulemuse väljakirjutamise täpsusel piirid. Kuna 1 % on üks sajandik, tohime kümnendikprotsente kasutada vaid siis, kui elementide arv on oluliselt üle saja. Näiteks kui 85 õpilasest käib kunstiringis 24, siis saame väita, et kunstiringis käijaid on 28 %, mitte 28,24 %.

Kui määramatus on hinnatud, tuleb suurused esitada koos sellega. Näiteks:

Õpilastest käib kunstiringis 28 % ± 1 %
11A klassi õpilaste keskmine pikkus on 174 cm
± 16 cm.


VALIM


Kui uurime mingit tervikobjekti (näiteks Peipsi järve vett), siis on loomulik, et me eis suuda seda tervikuna uurimise alla võtta. Peame piirduma vaid osaga sellest. Siin tulevad mängu mõisted üldkogum ja valim.


Üldkogum

Üldkogumiks on uuritav nähtus või protsess looduses või ühiskonnas. Näiteks Peipsi järve vesi, Eesti rahvas, Kuressaares elavad õpilased.


Valim

Valimiks on üldkogumi kohta kättesaadav mõõteinformatsioon, see on lõplik arv tunnuseid, mida mõõdetakse üldkogumi üksikutel objektidel. Näiteks üks ämbritäis Peipsi järvest võetud vett, 1000 küsitletavat Eesti inimest, SÜG-i 11C klass.

Valim peab olema üldkogumit esindav ehk representatiivne. Juhusliku valimi saamiseks valitakse elementaarobjektid mingi juhusliku mehhanismi abil. Näiteks
See, kui palju elemente tuleb tervikut kirjeldavasse valimisse võtta, sõltub üldkogumi suurusest ning soovitavast täpsusest. Statistikateooriate abil on selleks välja töötatud spetsiaalsed valemid ja kalkulaatorid.
Valimi mahu kalkulaator

Talita järgmiselt:
1.  Vali usaldusnivoo (näiteks 95%)
2.  Sisesta lubatud veaprotsent (näiteks 5)
3.  Sisesta uuritava grupi liikmete koguarv
4.  Klõpsa nupul "Arvuta" ja saadki teada, vähemalt mitut inimest pead küsitlema, et teha järeldusi kogu grupi kohta.

 

Usaldusnivoo: 95%99%
Lubatud veapiirid (%):

Uuritavate koguarv:

Vajalik valim: