UURIMISTÖÖ STRUKTUUR
Tiitelleht, annotatsioon ja sisukord

Tagasi eelmisele lehele      Tagasi sisukorda


Valmiv uurimistöö peab sisaldama kindlaksmääratud osi. Seega peab juba töö kavandamisel ja materjalide otsimisel sellega arvestama. Kui struktuuri kohe alguses silmas ei pea, võib hiljem, kui uurimus juba läbi viidud ja kirjandus läbi töötatud, olla tehtu õige struktuuri alla kohendamine üsna aja ja töömahukas.

Uurimistöö peab sisaldama järgmisi osi:

Tiitelleht


Vastavalt eesti standard EVS-ISO 1086:2006 loetleb, milline informatsioon tuleb väitekirja tüüpi uurimistööde tiitellehel esitada. Standardile tuginedes on Saaremaa Ühisgümnaasiumi uurimistööde vormistusjuhendis on sätestatud, et SÜG-i lõputöö tiitellehte koostamise reeglid.

Sõna tiitelleht tähendab otseses tõlkes pealkirja lehte. Vaatamata sellele trükitakse sellele lisaks pealkirjale veel teisigi andmeid. Uurimistööde jaoks kehtib kindel tiitellehe vorm.
 1. Tiitelleht algab ülaservalt selle asutuse nimetusega, mille alla autor kuulub. Meie õpilaste puhul on selleks asutuseks Saaremaa Ühisgümnaasium.
 2. Tiitellehe keskkohast veidi kõrgemale, s.o. lehe esimese kolmandiku lõppu, trükitaksetöö täielik pealkiri.
 3. Kohe pealkirja alla märgitakse töö liik (n. Referaat, Uurimistöö, Võistlustöö, Emakeele olümpiaaditöö, Konverentsiettekanne vms.).
 4. Tiitellehe teise kolmandiku lõppu, paremasse serva trükitakse autori ja juhendaja nimed. Kui need on olemas, lisatakse nimedele ka teaduskraadi või kutset näitavad tiitlid. Autori nime taha lisatakse ka klassi number koos paralleelklassi tunnusega.
 5. Lehe alumisse serva trükitakse töö kaitsmise koht ja aasta.
Tiitelleht


Annotatsioon

Annotatsioonis esitatakse tabeli kujul töö kaitsmise aasta, töö osade maht lehekülgedes (sisuline osa ja lisad eraldi), sisukokkuvõte ehk referaat, võtmesõnad, autori allkiri, juhendaja allkiri koos selle andmise kuupäevaga.
Ilma juhendaja allkirjata tööd kaitsta ei saa. Referaadis esitatakse kokkuvõtvalt töö probleem,
eesmärk ja ülesanded ning probleemi lahenduse kirjeldused koos olulisemate tulemustega.
Annotatsiooni töpne täitmisjuhis on järgmine:
 1. Aasta. Märgitakse töö kaitsmise aasta.
 2. Lehekülgede arv. Märgitakse, mitu lehekülge on põhiteksti, lisatakse tabelite, jooniste, kasutatud allikate ja lisade arv.
 3. Referaat (samas tähenduses kasutatakse eesti keeles ka sõna resümee ning inglise keeles abstract). Selles esitatakse kokkuvõtvalt töö probleem(id), eesmärk ja ülesanded. Sõltuvalt sellest, kas on tegemist teoreetilise või empiirilise uuringuga kirjeldatakse probleemi lahendamise viisi ja käiku. Empiirilise uuringu puhul pannakse kirja ka töö hüpotees, uurimismeetodid ja uuritud kontingent. Referaat lõpetatakse olulisemate uurimistulemuste esitamisega. Referaat ehk sisukokkuvõte esitatakse nii eesti keeles kui A-võõrkeeles. Maht peaks jääma piiridesse 100 - 250 sõna.
 4. Võtmesõnad. Esitatakse töö teemat ja probleemi iseloomustavad olulisemad mõisted.
 5. Töö autori allkiri tõendab seda, et töö on valminud kehtivatele eetilistele nõuetele vastavalt.
 6. Kaitsmisele lubatud. Märgitakse kuupäev, millal töö lõplik variant jõudis juhendajani ning on viimase poolt kaitsmisele lubatud. Seda kinnitab juhendaja oma allkirjaga. Kaitsta saab ainult töid, millel on juhendaja allkiri.
Annotatsioon


Sisukord

Sisukorras näidatakse kõik töö alajaotused ranges vastavuses töös kasutatud pealkirjade, alajaotuste järjenumbrite ning leheküljenumbritega. Sisukorras antakse ainult alajaotuste alguse leheküljenumbrid. Sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjanduse loetelu ei kuulu peatükkidena numereerimisele ja näidatakse sisukorras ilma järjenumbriteta.

Sisukorras pealkirja „Sisukord“ ei näidata.
Allpool on esitatud näide sisukorrast, mis annab ülevaate enamlevinud moodusest töö osade
nummerdamiseks.

Sisukord