LOETELUDE VORMISTAMINE
Tagasi eelmisele lehele      Tagasi sisukorda


Loetelude vormistamine nõuab kirjutajalt täpsust ja järjekindlust, kuna jälgida tuleb nii numbrite, kirjavahemärkide (punkt, koolon, semikoolon) kui ka suure ja väikese algustähe kasutamist.

Loetelude koostamisel tuleb silmas pidada järgmisi nõudeid. Kui loetelu koosneb üksikutest sõnadest või lühikestest fraasidest, kirjutatakse loetelu punktid üksteise järele ja eraldatakse komaga. Kui kasvõi üks loetelu punktidest sisaldab koma(sid), tuleb eraldusmärgina kasutada semikoolonit. Järjekorda tähistatakse ümarsulgudega varustatud numbrite või tähtedega.

Näide

Vektoril on siht, suund ja pikkus.

või

Vektoril on: 1) siht, 2) suund, 3) pikkus.

või

Vektoril on: a) siht, b) suund, c) pikkus.


Kui loetelu punktideks on üksikud laused, siis võib need kirjutada üksteise järele või alustada iga lauset uuest reast. Numbri või tähe järel on ümarsulg, alustatakse väiketähega ja laused eraldatakse üksteisest semikooloniga.

Näide

Turule pääsemine on lihtne järgmistel juhtudel:
   1) turg on piisavalt suur,
   2) positsioon sobib täpselt sellele firmale.

või

Turule pääsemine on lihtne järgmistel juhtudel:
   a) turg on piisavalt suur,
   b) positsioon sobib täpselt sellele firmale.

Kui kasvõi üks loetelu punktidest koosneb kahest või enamast lausest, siis asendatakse sulg järjekorranumbri järel punktiga. Kui mõni loetelu punkt sisaldab omakorda loetelu, siis tähistatakse üldisema loetelu punktide järjekorda tingimata numbritega, alluva loetelu punkte aga tähtedega (koos suluga).

Näide

Teooria all mõistetakse definitsioonide, eelduste ja hüpoteeside süsteemi. Teooriaid võib jaotada järgmiselt.
 1. Klassifitseerivad teooriad selgitavad majanduslikke realiteete mõistete defineerimise kaudu.
 2. Nomoloogilised teooriad on suunatud protsesside sisemiste seaduspärasuste avastamisele.
 3. Otsustusteooriad käsitlevad teatud inimkäitumise viise. Sealjuures võib neid jagada:
  a) deskriptiivseteks,
  b) preskriptiivseteks.
Loetelus kasutatakse nummerdamist tavaliselt siis, kui on oluline nende järjekord või arv, kui tekstis mõnele neist viidatakse või kui loetelu punktid koosnevad mitmest lausest. Muudel juhtudel võib järjekorra tähistuse (numbrid või tähed) ära jätta või asendada mõttekriipsuga (kui loetelu punktid on eelneva teksti otseseks jätkuks) või mõne muu tähistusega.

Näide

Bürokraatiale iseloomulikud tunnused on:


- isiklik vabadus,
- kindla teenistushierarhia olemasolu,
- selgelt määratletud teenistuslik kompetents.

või

Käitumusliku hindamisskaala meetodite alaliikidena
leiavad rakendamist:
või

Väljatrüki eelvaatamiseks tuleb teha järgmist.
 1. Klõpsutage nupul Print Preview.
 2. Viige hiirekursor lehekülje kujutisele, kus see muutub suurendusklaasiks, ja klõpsutage hiire nuppu, mis suurendab kuva. Kuva suurendamiseks võib kasutada ka nuppu Zoom.
 3. Klõpsutage veelkord, mis kuvab uuesti kogu lehekülje.
 4. Väljatrükiks klõpsutage nupul Print, akna sulgemiseks nupul Close.

Tuleb silmas pidada, et erinevalt vormistatud loetelud annavad edasi erinevat sisu ning et kirjavahemärgid ei oleks vastuolus eesti keele grammatika reeglitega. Loetelu igal tasandil peab olema vähemalt kaks alapunkti. Kogu töö ulatuses tuleks kasutada ühtset loetelude esitust ning vältida liiga paljude erinevate stiilide kasutamist.


Lisalugemist

Üksikasjaliku kirjelduse erinevate loetelurühmade vormistamisest annab M. Raadik artiklis "Kuidas vormistada loetelu", aadressil http://www.eki.ee/keeleabi/artiklid3/loetelu.html.