TULEMUSTE ANALÜÜS JA INTERPRETEERIMINE
Tagasi eelmisele lehele      Tagasi sisukorda

Selle peatüki koostamisel on olnud abiks materjalid:


Tulemuste esitamine

Tulemused esitatakse kokkuvõtetena, tabelitena, graafikutena. Sidudes kokkuvõtlikke tabeleid jms., moodustab tulemuste peamise osa autori tekst, milles analüüsitakse, sünteesitakse, võrreldakse ja üldistatakse saadud andmeid.

Väga üksikasjalikud tabelid, vaatluste protokollid, eksperimendi materjalid, toodud andmete töötlemise õigsuse kontrollimist võimaldavad algmaterjalid jne. esitatakse lisana töö lõpul.

Tekstis on tulemusi otstarbekam välja tuua nende alusel koostatud ülevaatlike ja piltlike graafiliste võtetega.

Ülevaade tulemuste visuaalse esitamise võimalustest on antud
peatükis Uurimistöö kirjalik vormistamine.

Tulemuste esitamise ja analüüsi kaudu peab selgelt välja tulema,  kas püstitatud hüpotees on tõene või väär. Kvalitatiivse uurimuse korral leitakse aga vastused esitatud uurimisküsimustele.


Andmete analüüs ja tõlgendamine


Tulemuste osa on soovitatav esitada liigendatuna alapeatükkideks. Paljudes töödes, eriti eksperimentaalsetes uurimustes, on õigustatud omaette peatükina või alapeatükina arutelu (diskussioon). See on töö üks vastutusrikkamaid ja suurimat mõttepinget nõudev osa. Autoril tuleb siin tema poolt uuritavale probleemile kõige lähedasemaid kirjanduse seisukohti võrrelda oma katsetulemustega ja samas kõrvutada teiste uurijate järeldusi enda omadega. Arutelus saab autor esitada ka oma hüpoteetilisi seisukohti ja arvamusi.

Andmete analüüsi saab läbi viia järgmiste etappidena:
NB! Uurimistöö tulemused esitada võimalikult kergesti tajutavalt ja lahtiseletatult!

Andmete tõlgendamiseks ehk interpreteerimiseks kasutatakse näit. klassifitseerimist, reastamist, võrdlemist, loogilist analüüsi, sünteesi, üldistamist

Järelduste formuleerimisel:

Analüüsi käigus antakse hinnang:
NB! Tulemused mõtestatakse töös lahti keeleliselt korrektses ja arusaadavas vormis

Varasemate tööde põhjal tehtud tähelepanekud