ARVDIAGRAMMID
Tagasi eelmisele lehele      Tagasi sisukorda

Vaata ka 
tabelid, jooniseddiagrammid, graafikud, seosediagrammid


Diagrammid

Diagramme kasutatakse mittepidevate (diskreetsete) arvandmete esitamiseks. Diagrammid võimaldavad suurusi visuaalselt võrrelda. Diagrammide liike on mitmeid ja nende valik sõltud konkreetsete andmete iseloomust ja visualiseerimise eesmärgist. Diagramme saab eristada kasutusotstarbe ja ülesehituse järgi.

Erineva kasutusotstarbega arvdiagrammid
Erineva ülesehitusega arvdiagrammid


Tulpdiagramm

Tagasi üles

Tulpdiagrammil väljendavad arvväärtusi erineva kõrgusega tulbad. Seda tüüpi diagramm sobib objektide omavaheliseks võrdlemiseks. Väärtused võib esitada absoluutarvudes või protsentidena. Kui terviku 100 % jagunemist osadeks on ülevaatlikum väljendada sektordiagrammi abil, siis mitme valikuga vastuste esitamiseks sobib just tulpdiagramm. Väärtused võib tulpade lohale eraldi välja tuua (Labels).

Objektid järjestatakse kas ajaliselt või siis suuruse kasvamise/kahanemise järjekorras. Juhuslikku järjestust tuleks vältida, kuna see vähendab ülevaatlikkust. Mitme sarnase diagrammi esitamisel kasutatakse kõigil ühesugust järjestust.

Peale lihtdiagrammide saab koostada ka liitdiagramme, millel on korraga näidatud erinevatesse kategooriatesse jagatud objektid.
Lintdiagramm

Tagasi üles

Lintdiagramm ehk ribadiagramm on sarnane tulpdiagrammiga, kus vertikaalsete tulpade asemel kirjeldavad suurusi horisontaalsed ribad. Lintdiagrammi tuleb eelistada siis, kui objekte on palju ja/või objektide nimetused on pikad. Pikemat teksti on horisontaalsihis mugavam lugeda.

Lintdiagrammi objektid järjestatakse suuruse kahanemise või kasvamise järjekorras. Ajaliste suuruste järjestamisel tuleks eelistada siiski tulpdiagrammi.
Histogramm

Tagasi üles

Histogramm ehk astmikdiagramm on statistiliste andmete graafiline kujutis, mis annab ülevaate nende jaotumisest esinemissageduse. Andmete (tunnuse) väärtused on enamasti kujutatud horisontaalteljel ja andmete sagedused püstteljel.


Ehituselt on tegemist tulpdiagrammiga. Tavalisest tuldiagrammist on erinev aga see, et teljele märgitakse tulpade servi, mitte  keskkohti tähistavad väärtused. Histogrammi abil saab näiteks väljendada eksamihinnete jautust või rahvastiku vanuselist koostist:

  Sektordiagramm

Tagasi üles

Sektordiagramm on diagramm, milles arve kujutavad ringi sektorid. Sektordiagramm sobib niisuguste andmete
esitamiseks, mille väärtused moodustavad kokku terviku ehk 100%. Iga sektor näitab vastava kategooria osa tervikust.

Soovitusi sektordiagrammi kujundamiseks

         Korrektse kujundusega hästiloetavad sektordiagrammid.


        Ebaõnnestunud kujundusega diagrammid: liiga vähe või palju kategooriaid, põhjendamatu ruumilisus,
        loetamatu värvikood, raskestiloetavad arvväärtuste sildid.


Suunadiagramm

Tagasi üles

Suunadiagramm, mida tuntakse ka roosdiagrammi ja radardiagrammi nime all, näitab mingi suuruse sõltuvust suunast.

Suunadiagramm kujutab endast polaarkoordinaadistikus üles ehitatud graafikut. Polaarkoordinaadistiku keskel asub pooluseks nimetatav nullpunkt, millest väljuvad kiirtena suundi näitavad polaarteljed.
Piki polaartelge mõõdetud kaugust poolusest nimetatakse radiaalkoordinaadiks. Kaugus poolusest ehk radiaalkoordinaat väljendab suuruse väärtust antud suunas. Märkides kirjeldatava suuruse erinevatele suundadele vastavad väärtused punktidena polaarteljestikule ja ühendades seejärel need punktid pideva joonega, saamegi suunadiagrammi.

Suundi võib sellisel diagrammil kujutada ilmakaarte abil või mõõta kraadides. Tüüpilisteks suunadiagrammideks on tuulteroos (näitab mitmel protsendil päevadest tuul erinevatest ilmakaartest puhub) ja akustilise mikrofoni suunakarakteristik (näitab mikrofoni tundlikkuse sõltuvust heliallika suunast).
Piktogramm

Tagasi üles

Piktogrammiks nimetatakse lint- või tulpdiagramme, mille ilmestamiseks on ristkülikute asemel kasutatud teemakohaseid pilte. Piktogrammide kasutamine on omal kohal meediaväljaannetes ning reklaamides. Teadustöös tuleks eelistada siiski klassikalisi arvjooniseid.