SISUKORD

1. SISSEJUHATUS FÜÜSIKASSE

        1.1. Füüsika koht loodusteaduste hulgas
                    Maailm
                    Loodus
                    Loodusained
                    Füüsika

        1.2. Füüsika empiirilisus
                    Füüsika empiirilisus ja eksaktsus
                    Vaatleja
                    Füüsika tunnetusprotsess ja kujutlus

        1.3. Füüsika piirid
                    Nähtavushorisont
                    Looduse struktuuritasemed
                    Film suurtest ja väikestest asjadest

2. FÜÜSIKA UURIMISMEETODID


        2.1. Mõõtmine vaatluses ja eksperimendis
                    Vaatlus, katse ja andmetöötlus
                    Füüsikaline suurus ja selle mõõtmine
                    Mõõtmisprotsessi olemus ja liigid

        2.2. Mõõtühikute süsteemid
                    Mõõtühik ja etalon
                    Mõõtühikute süsteem
                    Rahvusvaheline mõõtühikute süsteem (SI)
                    Mittesüsteemsed mõõtühikud
                    Täiendavat lugemist

        2.3. Mõõteseadus
                    Mõõteseadus — milleks ja mis
                    Mõõtevahendite kontroll ja taatlemine

        2.4. Näpunäiteid mõõtühikute teisendamiseks
                    Kümnendeesliited
                    Mittesüsteemsed mõõtühikud

        2.5. Mõõtmise täpsus
                    Mõõteviga ja mõõtemääramatus
                    Mõõtemääramatuse allikad
                    Mõõtemääramatus ja mõõtetulemuse esitamine

        2.6. Mõõtemääramatuse hindamine
                    Mõõtemääramatuse kaks tüüpi
                    A-tüüpi määramatuse hindamine
                    B-tüüpi määramatuse ja kogumääramatuse hindamine
                    Kalkulaator aritmeetilise keskmise ja standardhälbe arvutamiseks

        2.7. Mudelid füüsikas
                    Mudeli mõiste ja liigid
                    Ainelised mudelid
                    Abstraktsed mudelid

        2.8. Nähtuse mudeli loomine
                    Nähtuse katseline uurimine
                    Laboratoorne töö: Kummipaela venimise uurimine
                    Mõõtmistulemuste analüüs
                    Mudeli rakendamine

3. FÜÜSIKA ÜLDMUDELID


        3.1. Füüsikalised objektid, nähtused ja suurused
                    Füüsika üldmudelid
                    Füüsikalised nähtused
                    Füüsikalised suurused

        3.2. Füüsikaliste suuruste matemaatiline kirjeldamine
                    Skalaarsed suurused
                    Tehted skalaaridega
                    Vektoriaalsed suurused
                    Tehted vektoritega

        3.3. Ruum
                    Kehade võrdlemine ja pikkus
                    Kehad ja ruum
                    Ruumi mõõtmed
                    Hüperruum ja ruumi kõverus
                    Erinevad geomeetriad

        3.4. Aeg ja kiirus
                    Aeg kui sündmuste kirjeldaja
                    Aja omadused
                    Aja mõõtmine
                    Kiirus kui ajas toimuvaid muutusi kirjeldav suurus
                    Aja seos ruumi ja gravitatsiooniga

        3.5. Liikumise üldmudelid
                    Liikumisolek
                    Liikumise suhtelisus
                    Kulgemine
                    Pöörlemine
                    Kuju muutumine
                    Mahu muutumine
                    Võnkumine
                    Lained

        3.6. Aine ja väli
                    Looduse olemise kaks vormi
                    Aine kui kehade materjal
                    Väli kui vastastikmõju vahendaja
                    Kehade vastastikmõju olemus
                    Suletud ja avatud süsteem

        3.7. Newtoni seadused
                    Inertsiseadus (Newtoni I seadus) ja inerts
                    Kiirendus ja mehaanika põhiseadus (Newtoni II seadus)
                    Mõju ja vastumõju seadus (Newtoni III seadus)

        3.8. Töö, võimsus ja energia
                    Mehaaniline töö kui protsess
                    Võimsus kui töö tegemise kiirus
                    Energia

4. FÜÜSIKA ÜLDPRINTSIIBID

        4.1. Põhjuslikkus ja juhuslikkus
                    Põhjuslikuseosed füüsikas
                    Ennustatavus ja juhuslikkus
                    Näiv juhuslikkus
                    Füüsika ohud

        4.2. Üldprintsiibid: Aksioom ja printsiip
                    Aksioom matemaatikas ja printsiip füüsikas
                    Füüsika printsiip kui alustõdemus
                    Füüsika üldprintsiip kui miks-küsimuste ahela lõpp

        4.3. Üldprintsiibid: Atomism ja energia miinimum
                    Atomistlik printsiip
                    Energia miinimumi printsiip

        4.4. Üldprintsiibid: Tõrjutus ja superpositsioon
                    Tõrjutuse printsiip
                    Superpositsiooniprintsiip

        4.5. Üldprintsiibid: Absoluutkiirus
                    Valguse kiirus
                    Absoluutkiirus

        4.6. Klassikaline ja kaasaegne füüsika
                    Klassikaline füüsika ja füüsika kriis
                    Kaasaegne füüsika

        4.7. Relativistlikud efektid
                    Aja aeglustumine
                    Pikkuste ja kauguste lühenemine
                    Massi suurenemine

        4.8. Mass ja energia
                    Mass ja energia kui mateeria hulga mõõdud
                    Massi ja anergia samaväärsus
                    Tuumaenergia

< Tagasi               Edasi >