Saaremaa Ühisgümnaasium

 • Suurenda kirja suurust
 • Vaikimisi kirja suurus
 • Vähenda kirja suurust

SÜG-i õpilaste tugisüsteem

Saada link Prindi PDF

SÜG-is toimivad järgmised tugisüsteemid:

 • õpetajate konsultatsioonid;
 • pikapäevarühm (1.–4. klass);
 • õpitulemusvestlus;
 • arenguvestlus;
 • individuaalne õppekava;
 • koduõpe;
 • õpiabi;
 • logopeediline abi;
 • psühholoogiline abi.


SÜG-i õpilast abistavad ja toetavad raskuste ja probleemide korral:

 • Klassijuhataja,
  • kes on õpilase lähim abiline, kelle poole võib pöörduda eelkõige õppimise ja koolielu organiseerimisega seotud küsimustega;
  • kes võib olla ka vahendaja või edasisuunaja rollis, kui olukord seda nõuab;
  • kes organiseerib arenguvestlusi õpilase, klassijuhataja, lapsevanema osavõtul, kus vestluse käigus on võimalik välja selgitada õpilast segavad asjaolud ja leppida kokku abinõud nendega toimetulekuks;
  • kes viib koos aineõpetajatega läbi õpilastega läbi õpitulemusvestlusi;
  • kes viib läbi lastevanemate koosolekuid;
  • kes on kontaktisik koolis koduõppel olevale õpilasele.
 • Aineõpetaja,
  • kellel on kindel konsultatsiooniaeg, kuhu ta õpilasi suunab, kus õpilane võib saada abi õppeaines tekkinud lünkade likvideerimisel. Konsultatsiooniajad teatab aineõpetaja õppealajuhatjale, kes koostab graafiku, mis ilmub SYG-Pressis ja kooli koduleheküljel (konsultatsioonide graafik);
  • kes võimaldab õpilasel teha järeltöö või-arvestuse töö ebaõnnestumise või tööst puudumise korral (vt hindamisjuhend);
  • kes koostab individuaalse õppekava õpilasele, kes lõpetab kursuse või veerandi puuduliku hindega (SÜG-i individuaalne õppekava);
  • kes koos klassijuhatajaga viib läbi õpilastega õpitulemusvestlusi;
  • kes abistab logopeedi õpperühmade moodustamisel;
  • kes paneb õppimises abistavaid materjale kooli koduleheküljele.
 • HEV õpilaste õppe koordineerija,
  • kes selgitab koostöös aine- või klassiõpetajaga välja õpiabi vajavad õpilased ning nende tähelepanu vajavad probleemid õppimisel;
  • kes edastab lapsevanemale ettepaneku tema lapsele õpiabi osutamiseks;
  • kes koostöös õpiabi õpetajaga moodustab õpiabirühmad ning koostab vajadusel seal osalevatele õpilastele individuaalsed õppekavad;
  • kes annab vajadusel nõu lapsevanemale, aine- või klassiõpetajale õpilase paremaks aitamiseks;
  • kes koordineerib tugisüsteemi toimimist koolis.
 • Logopeed,
  • kes selgitab välja logopeedilist abi vajavad õpilased ning moodustab vastavad õpperühmad;
  • kes teostab süstemaatilist tööd õpilaste kirjutamis-, lugemis- ja häälduspuuete vähendamiseks ja kõrvaldamiseks.
 • Õpiabi õpetaja,
  • kes viib regulaarselt I-III kooliastmes läbi õpiabi tunde lähtudes õpilase ainealastest vajadustest.
 • Psühholoog,
  • kes koos aineõpetajate, klassijuhatajate ja direktsiooniga aitab õpilaste probleeme lahendada;
  • kes individuaalselt nõustab õpilasi, aineõpetajaid ja lapsevanemaid õppetöö ja lapse arenguga seotud probleemides;
  • kes viib läbi ja korraldab loenguid õpetajatele ja lastevanematele pedagoogilistel ja psühholoogilistel teemadel;
  • kes on lepitajaks-vahendajaks õpilase-õpetaja vaheliste konfliktide korral;
  • kes koostöös meditsiini-ja sotsiaahoolekandeasutustega vajaduse korral suunab õpilast abi saamiseks.
 • Sotsiaalpedagoog,
  • kes tegeleb 1.-9. klassi õpilastega, kellel on probleeme koolikohustuse täitmise või koduste suhetega;
  • kellel abistamiseks on järjekindel sidepidamine laste ja nende vanematega, kodude külastused;
  • kellel on koostöö õpetajate, psühholoogi ja lastekaitsespetsialistidega.
 • Klassivanem,
  • kes vahendab klassi probleeme õpilasesindusele, direktsioonile, õpetajatele.
 • Õpilasesindus,
  • kelle poole võib pöörduda ettepanekute või probleemidega;
  • kes kureerib tuutorlust;
  • kelle esindaja on vahendajaks juhtkonna, hoolekogu ja õpilasesinduse vahel.
 • Õppealajuhataja,
  • kelle poole on võimalik pöörduda õppetöö ja koolikorralduslike probleemidega;
  • kes vahendab kontakte aineõpetajatega;
  • kes organiseerib koos algklassiõpetajatega pikapäevarühma algklasside õpilastele (pikapäevarühma töökava);
  • kes organiseerib koos klassijuhatajate ja aineõpetajatega õpilastega õpitulemusvestlusi;
  • kes organiseerib juunikuus toimuva järelkooli tööd;
  • kes juhib metoodikanõukogu tööd.
 • Raamatukogutöötaja,
  • kes abistab õpilasi vajaliku kirjanduse leidmisel.
 • Huvijuht,
  • kes selgitab välja õpilaste arengut soodustavad huvid ja võimed ning vastavalt sellele korraldab õpilaste huvialast tegevust koolis ning väljaspool kooli;
  • kes vahendab kontakte ringijuhtidega.
 • Meditsiinitöötaja,
  • kelle poole õpilane pöördub tervisehäirete korral, kust ta vajadusel suunatakse edasi pere- või eriarsti juurde.


Andekate õpilaste tugisüsteem
Saaremaa Ühisgümnaasium peab andekateks õpilasi, kes on maakondlikel või riiklikel olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel edukad õpilasteaduses, spordis või taidluses. Kooli püüdlus on jõuda üksmeelsele arusaamale, et iga õpilane on andekas vähemalt ühel alal.

 • Koolis toimib andeka õpilase motiveerimissüsteem:
  • kõik saavutused gümnaasiumis kantakse õppekavavälisele tunnistusele;
  • kooli kevadpäevadeks koostatakse õpilasteaduse, -spordi ja –taidluse TOP 10;
  • parimad kutsutakse koos vanemate ja aineõpetajatega kevadisele direktsiooni vastuvõtule;
  • saavutuste eest väljaspool Eestit korraldatakse erivastuvõtte;
  • gümnaasiumi lõpuaktusel antakse eri valdkondade parimatele aukirjad ja rahalised autasud;
  • gümnaasiumi lõpuaktusel antakse parimatele uurimistöö tegijatele 1., 2., või 3. järgu diplomid;
  • koolis on viis autahvlit: parimad õppetöös, teadustöös, taidluses, spordis ja õpilasesinduse algatusel Tegija.
 • Aineõpetaja:
  • märkab andekat õpilast ja koostab talle täiendavaid ülesandeid;
  • kujundab oma hindamissüsteemi andeka õpilase motiveerimiseks;
  • kutsub õpilase nn olümpiaadiks ettevalmistamise tundi ja suunab ettevalmistust edukaks aineolümpiaadil osalemiseks;
  • suunab andekat õpilast õppima väljaspool kooli (TÜ Teaduskool jm);
  • teeb andeka õpilase paremaks arendamiseks koostööd teiste aineõpetajatega;
  • kutsub õpilastele esinema teadlasi;
  • korraldab klassi-ja koolisiseseid võistlusi oma aines;
  • võimalusel korraldab ettevalmistuslaagreid.
 • Õppealajuhataja ja huvijuhid:
  • jälgivad, et kõik õpilased osaleksid vähemalt ühes olümpiaadi ettevalmistus- või huviringis;
  • jälgivad, et koolis töötavad ringid oleksid võimalikult hästi vastavad õpilaste huvidele;
  • motiveerivad õpetajaid töötamaks andekate lastega.
Viimati uuendatud Neljapäev, 10 Oktoober 2019 11:15  
Bänner


Bänner