Saaremaa Ühisgümnaasium

 • Suurenda kirja suurust
 • Vaikimisi kirja suurus
 • Vähenda kirja suurust

Teadmiseks riigieksami tegijale ja eksamikomisjoni liikmele

Saada link Prindi PDF

 

Alljärgnev materjal tugineb järgmistele dokumentidele:

Juhend riigieksamite läbiviimiseks eksamikomisjonile

Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord

I Üldist

1. Kõik kirjalikud riigieksamid või eksamiosad algavad kell 10.00. Välis­vaat­le­jad ja eksamikomisjoni liikmed peavad selleks kohal olema hiljemalt kell 9.30.

2. Eksami ligikaudne kestus minutites koos vaheajaga on:

 • esmaspäev, 22. apriill - eesti keel - 360 minutit
 • teisipäev, 6. mai - inglise keel võõrkeelena (kirjalik osa) - 250 minutit
 • reede, 24. mai - matemaatika - 315 minutit


II Eksami ettevalmistamine

1. Eksamiruumi saab eksaminand teada eksamite infosüsteemist ja hiljemalt 20 minutit enne eksami algust IV korrusel.

2. Eksaminand esitab igal eksamil osalemiseks eksamikomisjonile isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart või autojuhiluba).

3. Kui eksaminandil ei ole kaasas isikut tõendavat dokumenti, siis eksaminandi ei lubata eksamiruumi ning tal palutakse tuua kehtiv isikuttõendav dokument. Ühtlasi teavitatakse eksaminandi, et rohkem kui 30-minutilise hilinemise korral teda eksamile ei lubata. Puuduva dokumendi tõttu eksamile mittepääsemine ei ole üldjuhul eksaminandi lisaeksamile lubamise alus. Kui eksaminand sooritab eksami oma kooli juures, on eksamikomisjoni otsuse alusel ning välisvaatleja nõusolekul erandkorras õigus lubada eksamiruumi ka õpilane, kelle kohta esitatakse väljavõte (koopia) õpilasregistrist või kelle isiku on eksamikomisjon muul viisil tuvastanud. Nimetatud juhul teeb eksamikomisjon või välisvaatleja asjakohase kande eksami toimumise protokolli.

4. Eksaminandil ei ole lubatud eksamiruumi kaasa võtta üleriided, käekotid ja portfellid, mobiiltelefonid ning muud materjalid ja isiklikud esemed, v.a kirjutusvahendid, hädavajalikud ravimid, elementaarsed isikliku hügieeni tarbed ja karastusjook.

5. Eksaminand lubatakse eksamile, kui ta ei ole hilinenud rohkem kui pool tundi ja tal on hilinemiseks eksmikomisjoni poolt mõjuvaks loetud põhjus.

6. Riigieksamile hilinenule võimaldatakse tööks täisaeg, tema tööle märgitakse aeg, millal eksaminand alustas eksami sooritamist.

7. Riigieksamiruumis võivad viibida:

 • eksaminandid;
 • riigieksamikomisjoni liikmed;
 • riigieksami välisvaatleja;
 • riikliku järelevalve esindaja;
 • Innove esindaja.

III Eksami toimumine

1. Eksaminand lähtub riigieksamitöö kirjutamisel järgmistet nõuetest:

 • eksamitöö kirjutamiseks tohib kasutada ainult musta või sinist tindi- või pastapliiatsit, pliiatsiga kirjutatud või pliiatsiga kirjutatud ja tindi või pastaga üle kirjutatud vastused hinnatakse 0 punktiga;
 • jooniste tegemiseks tohib kasutada harilikku pliiatsit ja joonestustarbeid (joonlauda, malli, sirklit);
 • parandused eksamitöös tuleb teha selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli, numbri või arvu;
 • eksamitöö täitmisel ei tohi kasutada korrektuurvahendeid;
 • tuleb kirjutada loetava käekirjaga, käekirja tõttu ebaselged kohad eksamitöös loetakse vigadeks;
 • kõrvalise abi kasutamisel, mobiiltelefoni või muu mittelubatud abivahendi kasutamisel või mahakirjutamisel, selle  üritamisel või kaasa aitamisel kõrvaldatakse eksaminand eksamilt ette hoiatamata, tema eksam loetakse mittesooritatuks ning eksamitulemuseks märgitakse 0 punkti;
 • kui eksaminandi käitumine häirib riigieksami läbiviimist või teisi õpilasi, kõrvaldatakse eksaminand eksamilt ning tema eksamitööd hinnatakse 0 punktiga;
 • eksami ajal ei ole lubatud eksamiruumist lahkuda, (välja arvatud eksamikorras ettenähtud juhtudel);
 • eksaminand, kes lõpetab töö varem, annab sellest käega märku ning ootab eksamikomisjoni märguannet eksamitöö üleandmiseks.

2. Enne riigieksamitöö algust riigieksamikomisjon:

 • tutvustab eksaminandidele riigieksami toimumise korda;
 • hoiatab eksaminande, et riigieksamil kõrvalise abi kasutamisel või mahakirjutamisel kõrvaldatakse eksaminand riigieksamilt ette hoiatamata ning riigieksamitöö tühistatakse, samal aastal ei saa eksamit uuesti sooritada ja gümnaasiumi lõputunnistust talle sel aastal ei väljastata;
 • jagab riigieksamiülesanded eksaminandidele.
 • kui kõigile eksaminandidele on eksamitööd välja jagatud, annab eksamikomisjon kõigile korraga loa alustada eksamitöö kirjutamist;

3. Riigieksamikomisjon tagab, et eksaminandid:

 • sooritavad riigieksami käesoleva korra ja vastava õppeaine riigieksami läbiviimise juhendi kohaselt;
 • kasutavad riigieksamil ainult käesoleva korra ja vastava õppeaine riigieksami läbiviimise juhendis lubatud töövahendeid;
 • kirjutavad riigieksamitööle riigieksamitöö üleandmise protokolli järgi oma koodi;
 • alustavad kirjalikku riigieksamit üheaegselt pärast juhiste andmist ja eksamitööde väljajagamist kõikidele eksaminandidele;
 • lõpetavad riigieksamitöö ettenähtud ajal;
 • ei kasuta riigieksamil kõrvalist abi ega kirjuta maha.

4. Eksami ajal eksamiruumist lahkumine on keelatud, välja arvatud eksamikorraldusega ettenähtud juhtumitel. Erandina võib eksaminand, eksamikomisjoni liige või välisvaatleja eksami ajal eksamiruumist lahkuda ainult vältimatu vajaduse korral. Eksaminandi peab sellisel juhul saatma eksamikomisjoni liige, kes ei tohi olla vastava eksamiaine õpetaja.

5. Eksamiruumist väljas viibimise ajaks annab eksaminand oma töö eksamikomisjonile. Eksamikomisjoni liige märgib iga kord eksamitööle eksaminandi eksamiruumist lahkumise ja eksamiruumi tagasituleku aja. Eesti keele ja matemaatika eksamil kantakse kõik märked eksamitöö mustanditelt üle ka puhtanditele.

6. Eksamikomisjon ja välisvaatleja kõrvaldavad eksaminandi eksamilt ette hoiatamata, kui eksaminand kasutab eksami sooritamisel kõrvalist abi või kirjutab maha, üritab seda teha, aitab sellele kaasa või kui eksaminandi käitumine häirib eksami toimumist või teisi õpilasi või kui eksaminand kasutab eksami ajal mobiiltelefoni.

7. Eksaminandidel on keelatud omavaheline vestlemine, üksteiselt esemete (ka töövahendite) laenamine, eksamitöö hoidmine sellises asendis, mis võimaldab teistel eksaminandidel maha kirjutada, käemärkidega viiplemine, huulte miimikat kasutades etteütlemine, spikrite kasutamine, märkuste tegemine või kommenteerimine valju häälega jne

8. Riigieksamilt eemaldatud eksaminandi eksam loetakse mittesooritatuks ja ta ei saa samal aastal antud riigieksamit uuesti sooritada. Tema riigieksamitunnistusele märgitakse antud riigieksami tulemuseks 0 palli.

9. Kõik eksamikorra rikkumised, eksamilt kõrvaldamised ja muud vahejuhtumid fikseeritakse eksami välisvaatleja ja eksamikomisjoni poolt eksami toimumise protokollis.

10. Riigieksami välisvaatleja eemaldab riigieksamilt riigieksamikomisjoni liikme, kes üritab aidata eksaminande ülesannete lahendamisel või häirib neid oma tegevusega. Riigieksami välisvaatleja teavitab riigieksamikomisjoni liikme riigieksamilt eemaldamisest Eksamikeskust ning teeb vastava märke riigieksami toimumise protokolli.

11. Kui riigieksami välisvaatleja ei täida korrektselt oma ülesandeid või segab riigieksami läbiviimist, on riigieksamikomisjoni esimehel kohustus informeerida sellest Eksamikeskuse direktorit ning toimida saadud juhtnööride kohaselt. Riigieksami välisvaatleja ebakohase käitumise kohta tehakse riigieksami toimumise protokolli vastav märge.

12. Riigieksamile registreerunud, kuid mõjuval põhjusel ilmumata jäänud eksaminand võib kolme tööpäeva jooksul pärast riigieksami toimumist esitada Eksamikeskusele lisaeksamil osalemise taotluse, millele lisatakse tõendid, mis tõendavad mõjuva põhjuse olemasolu. Eksamikeskus teavitab taotlejat lisaeksami korraldusest hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse registreerimist.

IV Eksami lõpetamine

1. Riigieksamikomisjon teatab eksaminandile, kui kirjaliku riigieksami lõpuni on jäänud aega:

 • 30 minutit;
 • 15 minutit.

2. Riigieksamikomisjon jagab vastuslehtede olemasolul 30 minutit enne riigieksami lõppu vastuslehed eksaminandidele.

3. Eksaminand, kes on riigieksamitöö lõpetanud:

 • kirjutab riigieksamitöö riigieksamikomisjonile üleandmisel sellele oma riigieksamitöö koodi, mis on toodud riigieksamitöö üleandmise protokollis;
 • annab allkirja riigieksamitöö üleandmise kohta;
 • lahkub eksamiruumist.

4. Riigieksamiaja lõpul annab riigieksamikomisjon eksaminandidele korralduse kirjutamine lõpetada.

5. Eksaminandil on õigus soovi korral saada koopia oma eesti keele eksamitöö  tekstiloome osast ja inglise keele eksami kirjutamisosast. Koopia tehakse pärast eksami lõppemist (st pärast seda, kui kõik õpilased on oma eksamitöö kirjutamise lõpetanud) riigieksamikomisjoni esimehe ning välisvaatleja juuresolekul. Võõrkeelte ning eesti keele kui teise keele eksamil võib koopiad teha ka vaheajal pärast kirjutamisosa (1. vihik) lõppemist, kui see on ajaliselt ja tehniliselt võimalik. Eksamitööd võib vajadusel koopiate tegemiseks transportida teise ruumi. Koopiate tegemine ei tohi mingil viisil häirida eksamite läbiviimist. Koopia tegemisega kaasnevad kulud katab eksaminand.

6. Pärast riigieksamiaja lõppemist ja lubatud koopiate tegemist riigieksamikomisjon koos riigieksami välisvaatlejaga:

 • kontrollib, et iga eksaminandi riigieksamitööl on õige riigieksamitöö kood;
 • pakib riigieksamitööd tagasisaatmise ümbrikusse trükitud koodide järjekorras;
 • kontrollib, et tagasisaatmise ümbrikus oleksid ainult need riigieksamitööd, mille koodid on sellel ümbrikul;
 • lisab riigieksamitöödele hindamisprotokolli selle olemasolu korral;
 • märgib ümbrikule riigieksamitööde arvu;
 • pakib kasutamata jäänud riigieksamitööd ning CD-plaadid selleks ette nähtud ümbriku(te)sse.
Viimati uuendatud Neljapäev, 04 Aprill 2019 10:52  
Bänner


Bänner