Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Põhikooli lõpetamise tingimused

Saada link Prindi PDF

Väljavõte kooli õppekavast

Veerandihinne pannakse välja õppeveerandi lõpul antud õppeveerandi jooksul saadud hinnete alusel, arvestades hinnete eri kaalukuse võimalust. Aastahinne pannakse välja antud õppeaasta jooksul saadud veerandihinnete alusel enne õppeperioodi lõppu.

Kui õppeaine veerandihinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata, loetakse aastahinde väljapanekul antud õppeveerandi vältel omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele “puudulik” või ”nõrk”.

9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.

Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul

Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele:
1) kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne;
2) kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne.

Õpilase koolist väljaheitmise otsustab õppenõukogu.

Koolikohustuslikus eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja heita.

Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane heidetakse koolist välja, kui ta:
1) oma käitumisega ohustab teiste õpilaste turvalisust koolis või
2) mõjuva põhjuseta ei osale õppetöös vastavalt ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele ning seetõttu on talle kahe järjestikuse õppeveerandi jooksul jäänud välja panemata enam kui pooled veerandihinnetest.

Põhikooli lõpueksamitele lubatakse kõik 9. klassi õpilased.

9. klassi lõpetajat, kellel on kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne “väga hea” ning käitumine “eeskujulik” või “hea”, tunnustatakse õppenõukogu otsusel kiituskirjaga ja Külliki Järvila graafilise lehega.

9. klassi lõpetaja võib kiituskirja saada ka siis, kui ta kuulub kehalise kasvatuse erigruppi.

9. klassi lõpetajat tunnustatakse õppenõukogu otsusel kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes”, kui vastavate õppeainete aastahinne 8. ja 9. klassis on olnud “väga hea”, lõpueksami hinne on “väga hea” ja on silma paistnud aineolümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel.

Viimati uuendatud Teisipäev, 13 Oktoober 2015 09:03  
Bänner


Bänner