Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

2019/20 õa 10. klassi valikud

Saada link Prindi PDF

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb valida A-klassis ehk humanitaarsuunas (H) 8, B-klassis ehk loodussuunas (L) 9 ja C-klassis ehk reaalsuunas (R) 7 kursust järgmisest loetelust (tabelis olev number näitab kursuste arvu vastavas klassis):

10. klass
11. klass
12. klass
H L R H L R H L R
Uurimistöö alused 1 1 1
Eesti keele riigieksami ettevalmistus 2 2 2
B2 võõrkeele (inglise) riigieksami ettevalmistus 2 2 2
Matemaatika riigieksami ettevalmistus 2 2 2
Draama ja teater 1
Kõne ja väitlus 1 1
Kirjandus ja ühiskond 1 1 1
Liikumine välistingimustes 1
Kehalised võimed ja liikumine 1 1 1
Riigikaitse I 1 1 1
Riigikaitse II 1 1 1

Lisaks eelnevatele valikutele tuleb valida veel viis kursust (soovitavalt 10. klassis üks, 11. klassis kaks ja 12. klassis kaks kursust) järgmisest loetelust:


10. klass
11. klass
12. klass

H L R H L R H L R
A2 võõrkeel (kolmas võõrkeel)
1
1
1
2
2
2
2 2 2
Psühholoogia 1
1
1Joonestamine 1 1 1
Programmeerimise alused 1 1 1
Mehhatroonika ja robootika 1 1 1
Globaliseeruv maailm 1 1 1
Reklaamiõpetus 1 1 1
Fotograafia 1 1 1
Autosõidu teooria 1 1 1
Koostöö ja ettevõtlikkus 1 1 1

Valikud saad teha siin, pakutavate kursuste sisudega saad tutvuda allpool. Valikud palume teha 9. septembriks.

Valikkursuse "Uurimistöö alused" annab algteadmised teadusliku uurimistöö olemusest, meetoditest, etappidest, struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest. Kursuse vältel koostab õpilane koostöös juhendajaga vabalt valitud ainevaldkonnas uurimistöö.

Valikaine kursus lõpeb uurimistöö tulemuste avaliku esitamise ehk kaitsmisega. Kursuse käigus koostatakse uurimistöö, mis on gümnaasiumi lõpetamise üheks nõudeks.

Valikaine kursuse väljund on uurimistöö esitamine erinevatele konkurssidele, sh õpilaste teadustööde riiklikule konkursile (SA Archimedes), keskkonnauurimuste konkursile (Haridus- ja Teadus-ministeerium, GLOBE programm Eestis) ning õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusele „Minu Eesti” (Eesti Ajalooõpetajate Selts).

Uurimistöö aluste kursuse läbimine on kasulik kõigile, kuna vastavalt uuele riiklikule õppekavale on uurimistöö või praktilise töö koostamine ja kaitsmine gümnaasiumi lõpetamise kohustuslikuks tingimuseks.

Valikkursused riigieksami ettevamistuseks eesti keeles, võõrkeeles ja matemaatikas annavad lisateadmised riigieksami tegemiseks. Kursuste käigus korratakse üle gümnaasiumi materjal ning harjutatakse riigieksami ülesandeid.

Valikkursus "Draama ja teater" annab võimaluse vaadata teatrimaailma telgitagustesse. Juttu tuleb erinevatest žanridest,  teatri rollist ühiskonnas, Eesti ja maailma teatrilukku läinud omanäolistest lavastustest. Ülevaate saab näitleja-ja lavastajatöö olemusest. Kursuse jooksul vaadatakse ja analüüsitakse erinevaid etendusi. Palju on kasutusel pildi-ja videomaterjali. Tundidesse on lubanud tulla  professionaalse teatriga seotud inimesed (näitlejad, lavastajad, kunstnikud). Lisaks on võimalik ka ise katsetada erinevaid rollimänge. Hindeid saadakse eelkõige praktiliste ja loovtööde eest, teooria õppimist hindele ei ole. Kuna me ka elus mängime pidevalt erinevaid rolle, on sellest kursusest väga palju igapäevasuhtlemisse kaasa võtta.

Valikkursus "Kõne ja väitlus" on kursus, mis keskendub suulisele eneseväljendusele ja argumenteeritud esinemisele. Õpetatakse koostama eri liiki kõnesid, mängitakse läbi väitlus grupitööna, analüüsitakse avaliku elu tegelaste kõnesid ja esinemisi. Tehakse rollimänge, et vabaneda hääle ja füüsisega seotud probleemidest esinemisel. Palju on rühmatööd ja arutelusid. Teoreetilise materjali hindele õppimist ei ole.

Valikkursus “Kirjandus ja ühiskond” vaatleb, kuidas erinev ühiskonnakorraldus mõjutab kirjandust ja kuidas viimane kajastab ühiskonnas toimuvat. Tutvutakse teostega, mis erinevate poliitiliste võimude ajal keelatud olnud, vaadatakse katkendeid telesaadetest ja etendustest, analüüsitakse aktuaalseid teemasid kaasaegses ühiskonnas, keskendutakse ka päevakajalistele sündmustele. Teooria õppimist hindele ei ole. Kursus annab palju head materjali lõpukirjandiks.

Valikkursus "Liikumine välistingimustes" toetab õpilast elukestvaks liikumisharrastuseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel, tervise tugevdamisel ja organismi karastamisel. Väljas liikumine soodustab õpilase kehaliste võimete arengut, rekreatsiooni ja keskkonnateadlikku käitumist.

Valikkursus “Kehalised võimed ja liikumine” annab teadmised kehalise töövõime arendamiseks ja liikumisoskuste õppimiseks. Räägitakse kehalistest võimetest, nende mõjust tervisele. Kursusel osaleja saab teadmised kehalise treeningu kavandamiseks (treeningplaanide koostamine): eesmärkide seadmiseks, vahendite ja meetodite valikuks. Samuti antakse ülevaade ohutus- ja hügieeninõuetest ja esmaabist.

Valikkursusega "Riigikaitse" taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Valikkursus eeldab 10. klassi kursuse läbimist.

Riigikaitseõpetuse teoreetiline kursus algab ülevaatega Eesti sõjaajaloost, sõdade tekkeloost, põhjustest ja tagajärgedest. Omandatakse ülevaade tänapäeva ohtudest, kriisidest ja relvakonfliktidest ning rahvusvahelisest õigusest, sh sõjaõigusest. Teoreetilise kursusega omandatakse esmased teadmised Eesti riigikaitsest, riigikaitse juhtimisest ning eesmärkidest, kaitseväe ja Kaitseliidu ülesehitusest, julgeoleku- ja kaitsepoliitikast ning kaitseväeteenistusest. Käsitletakse kodanikukaitse temaatikat ja esmaabi osutamist ning õpitakse looduses ilma abivahenditeta toime tulema. Praktiline kursus keskendub üksikisiku oskuste harjutamisele erinevates olukordades. Relvaõppes käsitletakse esmalt ohutustehnikat ja laskmist mõjutavaid tegureid, järgnevad lasketehnika ja laskeasendite harjutamine. Riviõppes harjutatakse seisanguid, pöördeid, erinevaid liikumisviise, sh maastikul, ning erinevaid rännakuviise.

Kursuse valikul tuleb arvestada, et kui välilaagrit saab korraldada, siis see toimub sügisvaheajal. Kui õpilane ei osale välilaagris, siis on maksimaalne hinne rahuldav “3”.

Valikkursuse „Prantsuse keel“ või „Saksa keel“ või  „Vene keel“ (kolmas võõrkeel) keskendutakse järgmistele teemadele: vaba aeg – erinevad vaba aja veetmise viisid, reisimine, meedia ja riigid ja nende kultuur – maad, riigid ja rahvad; tavad ja tähtpäevad, kultuuriline mitmekesisus, õpitavat keelt kõnelevate riikide olulisemad sündmused ja inimesed. Teine ja kolmas kursus keskenduvad rohkem paaris- ja grupitööle, audiovisuaalsele õppele, juba omandatud teadmiste kinnistamisele ja uute spetsiifiliste oskuste omandamisele. Võrreldes esimese kursusega on palju rohkem praktilist õpet ja erinevaid projekte. Keskseteks teemadeks on kool; välimus ja iseloom; perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; kodu, perekond ja sugulased; kodukoht; tähtpäevad; loodus; aastaajad ja ilm; maad, riigid ja rahvad; igapäevased tegemised; ühised tegevused; tee küsimine ja juhatamine. Pöörame verbe olevikus, minevikus ja tulevikus; õpime tundma partitiivseid artikleid, käskivat kõneviisi, arvutamist, kellaaega jpm.

Valikkursuse "Psühholoogia" läbimisega saab mõistetavamaks inimese taju, tähelepanu, mälu, õppimise, mõtlemise, emotsioonide, motivatsiooni, isiksuse, vaimsete võimete ja sotsiaalsete protsesside põhilised seaduspärasused ning nende nägemine enda ja teiste käitumises. Samuti vaadeldakse igapäevaelus kasutusel olevaid psühholoogiaga seotud mõisteid ja kontseptsioone. Õpitakse rakendama psühholoogia seaduspärasusi enda õppimise analüüsimisel ja õpioskuste arendamisel. Samuti õpitakse mõistma inimeste erinevuste päritolu ja individuaalsust ning väärtustama individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi.

Valikkursusel “Joonestamine” tutvutakse joonistele esitatavate nõuetega: normkiri, joonise formaat, kirjanurk ja raamjoon. Kursusel tegeldakse ka geomeetriliste konstruktsioonidega: paralleel- ja ristsirgete joonestamine, sirglõigu, ringjoone ja nurga jaotamine osadeks. Tutvust tehakse projekteerimise algetega. Samuti tegeldakse selliste matemaatikas tuntud mõistetega nagu punkt, sirge, tasand, geomeetrilised kehad. Kursus annab hea ettevalmistuse eriti tehnilistel aladel edasiõppimiseks.

Valikkursus „Programmeerimise alused” arendab loovust, loogilist, analüütilist ja algoritmilist mõtlemist ning süsteemset käsitlusviisi probleeme ja ülesandeid lahendades. Valikkursusel tutvustatakse programmjuhtimisega süsteemide tööpõhimõtet ning informatsiooni esitamise ja töötlemise põhiprotsesside olemust. Kursusel omandatakse programmide ja algoritmide koostamise baasoskused programmjuhtimisega
süsteemide abil, tutvutakse objektorienteeritud modelleerimise, analüüsi ja disaini põhimõtetega ning
omandatakse algoritmimise ja programmeerimise põhikontseptsioonid ja mõisted.

Valikkursusel „Mehhatroonika ja robootika“ käsitletakse mehhatroonika- ja robootikasüsteemide põhimõisteid ning süstemaatikat, nende süsteemide kasutusvaldkondi ning eripära,  seadmete projekteerimise üldisi aluseid; mehaanika, elektroonika ja tarkvara tervikuks integreerimise üldpõhimõtteid, sissejuhatust anduri-tehnikasse ja ülevaadet sellest, andurite kasutamise üldpõhimõtteid, sissejuhatust mikro-kontrolleritesse ja nende programmeerimisse, sissejuhatust täitursüsteemidesse ja nende tööprintsiipidesse ning mehhatroonikasüsteemi ideeprojekti koostamist.

Valikkursus “Globaliseeruv maailm” annab ülevaate maailma eri regioonide aktuaalsetest probleemidest, nende põhjustest ning võimalikest tagajärgedest. Kursusel vaadeldakse eri regioonide loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna arengu vastastikuseid seoseid, globaliseerumise mõjusid maailma eri regioonidele. Kursusel õpitakse väärtustama looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust ning lugu pidama eri rahvaste kommetest ja traditsioonidest.

Valikkursusega „Reklaamiõpetus“ taotletakse, et õppija teab ja tunneb reklaami kui nähtuse kultuurilisi ja sotsiaalseid aspekte, kommunikatsiooni eripära, reklaamikampaania elemente ja selle väljatöötamise põhimõtteid, eri meediakanaleid. Kursus koosneb kahest osast. Teoreetilises osas tutvutakse reklaami põhielementidega: reklaami määratlemine, informeerimine ja manipuleerimine, ideede leidmise meetodid, kampaania ülesehitus. Praktilises osas vaadatakse reklaami loomist ja reklaamikampaania planeerimist: lähteülesanne, turu kaardistamine, eelarve koostamine, sõnumi määratlemine, meediakanali valimine, ideede presenteerimine. Kursusel osalejate arvu ülempiir on 15 õpilast.

Valikkursusega „Fotograafia“ taotletakse, et õppija teab ülevaadet fotograafia ajaloost, digifotograafia põhimõisteid. Oskab häälestada ja kasutada kaamerat. Omandab fotografeerimise ja digitaalse fototöötluse põhialused. Kursusel antakse ülevaade fotograafia ajaloost, tutvutakse digifotograafia põhimõistete, kaamera häälestamise ja kasutamisega. Õpitakse pildi komponeerimist ja jäädvustamise tehnilisi iseärasusi. Tutvutakse fototöötluse alustega fototöötlusprogrammis.

Viimati uuendatud Esmaspäev, 02 September 2019 09:52  
Bänner


Bänner