Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

 • Suurenda kirja suurust
 • Vaikimisi kirja suurus
 • Vähenda kirja suurust

Üleminekueksamite korraldus

Saada link Prindi PDF

Väljavõte kooli õppekavast.

(1) Eksamite tegemise eesmärgiks on:

 1. kokkuvõtva pildi tekitamine ja seoste kinnistamine antud aines antud aastal;
 2. eksamiteks ettevalmistumise õpetamine ja harjutamine;
 3. erinevate eksamineerimisvormidega harjumine.

(2) Eksamite arvu ja ained määrab kooli direktsioon koos ainekomisjonide esimeestega kindlaks iga õppeaasta septembrikuus.

(3) Eksamitele lubatakse kõik vastava klassi nimekirjas olevad õpilased.

(4) Eksamitest vabastatakse õpilased, kes:

 1. on vastavas aines kõik veerandi- või kursusehinded saanud hindeks “5” või “5-“ – ettepaneku direktsioonile vabastamise kohta vastava aine eksamist teeb aineõpetaja;
 2. on edukalt esinenud maakonna või vabariiklikel aineolümpiaadidel – ettepaneku direktsioonile vabastamise kohta vastava aine eksamist teeb aineõpetaja;
 3. kuuluvad õpilasteaduse TOP – 10-sse (vabastatud kõikidest eksamitest) – vabastuse direktsioonile esitab õppealajuhataja.

(5) Vabastuse positiivseks otsuseks peavad vastavate ainete aastahinded olema vähemalt ”head” põhikooli osas, kursusehinded vähemalt ”rahuldavad” gümnaasiumiosas.

(6) 11. klassi valikeksamitest ei vabastata, välja arvatud õpilasteaduse TOP – 10-sse kuuluvad õpilased.

(7) Õpilase eksamiperioodi võidakse direktsiooni otsusega pikendada:

 1. haiguse tõttu arstikirja alusel;
 2. osavõtu korral vabariiklikest ja rahvusvahelistest võistlustest ning olümpiaadidest vastava taotluskirja alusel.

(8) Kooli direktori poolt kinnitatud eksamiplaan pannakse välja vähemalt kaks nädalat enne eksamite algust. Plaani koostamisel tuleb arvestada, et:

 1. ühel päeval võib õpilasel olla vaid üks eksam;
 2. vaheaeg üleminekueksamite vahel ei või olla alla kahe päeva.

(9) Eksamite läbiviimiseks moodustab õppealajuhataja 2-liikmelised komisjonid.

(10) Eksami vormi – suuline või kirjalik – määrab aineõpetaja ning teatab selle õpilastele ja õppealajuhatajale 1. oktoobriks.

(11) Eksamiks vajalikud materjalid koostab aineõpetaja ja teatab need õpilastele hiljemalt kolmanda veerandi lõpuks ning esitab õppealajuhatajale kinnitamiseks 1. maiks.

(12) Eksami tulemused protokollitakse vastava vormi kohaselt.

Viimati uuendatud Laupäev, 31 Oktoober 2015 11:31  
Bänner


Bänner