Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press nr 292

Saada link Prindi PDF
SÜG-Press


26. jaanuar 2011 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea  - Number 292


KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI


K 26.01     14.00     Direktsiooni koosolek
15.00     Tehnikanõukogu koosolek
16.00     Nõukoja koosolek

R 28.01     10.00     Inglise keele olümpiaadimaakonnavoor
10.00     Saksa keele olümpiaadi maakonnavoor
18.30    15. Noorte solistide ja duettide konkurss
Ül. Tammsaare konkurss

L 29.01     10.00     Füüsikaolümpiaadi maakonnavoor
15.00     15. Noorte solistide ja duettide konkurss

E 31.01     10.45     Klassivanemate koosolekud

T 01.02     09.00     SA juhatuse koosolek
11.30    MK etlemiskonkurss
16.00    Õpilasesinduse koosolek

K 02.02     14.00     Direktsiooni koosolek
15.00     Juhtkonna koosolek

N 03.02     16.00     Põhikooli mälumängu
II voor

R 04.02     17.30     6.a klassiõhtu
20.00     Kabaree vilistlastele
Ühiskonnaõp olümpiaadi elektrooniline eelvoor

L 05.02     10.00     Bioloogiaolümpiaadi maakonnavoor
15.00     Krevera juubel

DIREKTSIOON TÄNAB

Aina Seppel, Reet Igav, Rita Ilves – õpilaste väga hea ettevalmistuse eest emakeeleolümpiaadi maakonnavooruks

Raili Tamm – õpilaste väga hea ettevalmistamise eest keemiaolümpiaadi maakonnavooruks
Rita Ilves – õpilaste väga hea ettevalmistuse eest üleriigiliseks luulekonkursiks

SISEKONTROLL

Õpetajate töökavad, ka IÕK
Riigieksamite valik
Koolivormi kandmine

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K 26.01 Irena Sink, Marina Mäetalu, Liis Ojasaar: Mentorlus
N 27.01 Direktsiooni info
R 28. 01 Sirje Kreisman: Esseed
E 31.01 Viljar Aro: Elukool
T 01.02 Triino Lest: Huvijuhid Rakveres

ÕPPE-KASVATUSTEGEVUSE PLANEERIMINE
ÕPETAJA TASANDIL

Õpetaja töökavast

Õpetaja töökava koostamise põhimõtted peavad olema määratletud kooli õppekavas. Soovitav on igal koolil töökavadele esitatavad nõuded täpselt, selgelt ja õpetajatele arusaadavalt kirjeldada. Kuna riiklikult midagi otseselt ei nõuta, saab iga kool väljendada oma tahet. Enamasti on olemas tunniti temaatika, meetodid ja hindamisviisid. Alati peaks olema ka kasutatava materjali loend ja läbivate teemade käsitlemine. Võib mõelda ka lõimimisele ja miks mitte ka nn variõppekavale e antud juhul õpetaja enda isiksusest tulenevale. Töökavas võib ehk olla ka kodutööde rubriik. Eriti uuenduslik on nii õpilase kui ka õpetaja eneseanalüüsi e enesehindamissüsteemi osa. Kindlasti peab uue õppekava valguses pöörama oluliselt suuremat tähelepanu tegevustele, mis on suunatud õpilaste aine-, valdkonna- ja üldpädevuste arendamisele. Õpetaja töökava on siiani keskendunud vaid ainetunni materjali esitamisele ja teadmiste kontrollile. Ometi teeb õpetaja koolis ka palju ainetunnivälist tööd ja on kaasatud erinevatesse kooli üldtööplaanis kajastatud tegevustesse. Kas see kõik peaks ka kuuluma õpetaja töökavasse? Kui ei, siis kuhu? Kas õpetaja isiklik tööplaan on koolis töökavade tähenduses aineõpetamine erinevates klassides, klassijuhataja tööplaan, enesekoolituse plaan ja muu plaan? Kas kõik need plaanid peaksid ka reaalselt olemas olema? Üheks võtmeküsimuseks saab kindlasti kõigi nende plaanide plaan e õpetaja roll koolis üldse ja eriti väljaspool ainetundi.

Teiseks oluliseks probleemiks saab kahtlemata kõigi õppekavas kirjeldatud pädevuste juurutamine õpetaja teadvuses ja igapäevases tegevuses õpilastega.

Õpetaja töökavas võiks ideaalvariandis näha Demingi ratast e toimivat tervikmudelit õpilase arenguks (vt joonist)


Kooli sisehindamissüsteemist

Koolid on juba omaks võtmas sisehindamist kui enesearenduse üht olulisimat viisi. Ometi on jäänud astuda veel kaks pikka sammu. Üheks võtmeküsimuseks on sisehindamise seotus arengukava, õppekava ja üldtööplaaniga. Teiseks võtmeküsimuseks on õpetaja veelgi suurem kaasatus kooli sisehindamissüsteemi. Ka õpetaja peab end analüüsima sisehindamise valdkondadest lähtudes ja otsima vastuseid küsimustele:

- kuidas saada paremaks eestvedaja ja juhina;
- kuidas saada paremaks ainetundjaks;
- kuidas olla oma õpilastele veelgi paremaks õpetajaks;
- kuidas olla veelgi paremaks kolleegiks;
- kuidas saavutada veelgi paremat koostööd lastevanematega;
- kuidas kasutada veelgi tulemuslikumalt oma käsutuses olevaid materiaalseid ressursse;
- jne

Igal õpetajal peab tekkima kooli sisehindamissüsteemiga kooskõlas olev oma enesehindamissüsteem.

Veelgi edasiviivam on ka õpilastele tegelikult toimiva enesehindamissüsteemi loomine.

Viljar Aro, koolijuht

MILLEKS ON VAJA AINEKOMISJONI?

2010. aasta lõpus olid ainekomisjoni esimeeste seas liikvel kõhklused, kas ainekomisjone on vaja, mis kujul peaks jätkama. 7. jaanuari koolituspäeva ajakavas oli aeg, mil ainekomisjonid said koos istuda ning mõelda oma tegevuse üle. Iga ainekomisjon otsis vastust kahele küsimusele: 1) milleks on õpetajale vaja ainekomisjoni? 2) milleks on ainekomisjonile vaja õpetajat? Kuna mõlema küsimuse vastused langesid paljudel kokku, on alljärgnevalt esitatud lühike ülevaade tekkinud mõtetest.
•    Koostöö võimalikkus teiste ainekomisjonidega on konkreetsem.
•    Komisjonisisene koostöö on tõhusam.
•    See on koht, kus kitsamas ringis oma ideedele toetust saada, see on nn esimese tagasiside koht.
•    Ühisürituste arutelu ja korraldamine on efektiivsem, info liigub kohe.
•    Koolitustel kuuldud mõtete ja ideede edastamine.
•    Ainekomisjon on nn vahelüli juhtkonna ja õpetajate vahel.
•    Koht, kus saab kolleegidega mõtteid vahetada.
•    Õpetajate turvatunne on parem, jagatakse ühist vastutust.
•    Üldine organiseeritus on parem.
•    Ühiste seisukohtade esitamine ja ka nende kaitsmine on oluline.
•    Õppevahendite arutelu, tellimine.
•    Uute ideede genereerimise koht.
•    Ühe komisjoni liikmed räägivad samas keeles ja saavad paremini aru probleemidest ning oskavad teha paremaid ettepanekuid.
•    Võimalus sama aine õpetajatelt nõu küsida.
•    Aastaraamatu koostamine.
•    Õpetajal on toetav ja mõistev tugirühm (abistamine jõu ja nõuga).
•    Uuel kollektiiviliikmel on hea sisseelamisvõimalus kollektiivi.

Ainekomisjoni töö eesmärgina toodi välja korraldada ja koordineerida sarnase valdkonna õpetajate tööd, organiseerida ainealaseid üritusi ja võistlusi ning nendest osavõttu, jagada ainealast teavet, seada eesmärke ja teha kokkuvõtteid ainealasest tööst. Ainekomisjonide ideaalne väljund oleks oma ametit uhkusega pidav motiveeritud  aineõpetaja, kellel on võimalus toetuda kolleegide kogemusele ja nõuannetele ning kes on kursis ainealase kirjanduse ja uuendustega. Samuti leiti, et ainekomisjoni olemasolu soodustab ainekomisjonide vahelist sotsiaalset sidusust ja ainetevahelist lõimumist nii oma koolis kui ka teiste koolidega.

Marek Schapel, õppealajuhataja

EMAKEELEOLÜMPIAADI MAAKONNAVOOR

Laupäeval, 22. jaanuaril toimus maakondlik emakeeleolümpiaad. Tulemused klassiti on järgmised:

7. klass (28 osalejat)
1. Annely Kasela OG
2. Siri Sünd KG
3. Pirjo Mononen SÜG, õp Reet Igav
9. Johannes Rooso SÜG, õp Reet Igav
10.–11. Viviana Vilter SÜG, õp Aina Seppel

8. klass (22 osalejat)
1. Hanna Tuus SÜG, õp Aina Seppel
2.–3. Eva Maria Veitmaa Leisi KK
2.–3. Anni Kaup Valjala PK

9. klass (31 oselejat)
1. Riin Nõukas KG
2. Ann Katarina Meri SÜG, õp Reet Igav
3. Kristin Kurvits Kihelkonna Kool
5. Kärt Männa SÜG, õp Reet Igav
6.–7. Ulla Volke SÜG, õp Reet Igav

10. klass (21 osalejat)
1. Rander Süld Leisi KK
2. Pillerin Arge SÜG, õp Rita Ilves
3.–4. Krista Tuuling SÜG, õp Reet Igav
3.–4. Kaisa Silluste KG
5.–6. Pärlin Luhila SÜG, õp Rita Ilves
8.–9. Anni Pupart SÜG, õp Rita Ilves

11. klass (13 osalejat)
1. Sandra Sarapuu SÜG, õp Reet Igav
2. Karmen Benno SÜG, õp Reet Igav
3. Tiina Ollema SÜG, õp Rita Ilves
4. Jaana Albert SÜG, õp Rita Ilves
5.–6. Maria Õisnurm SÜG, õp Rita Ilves
7. Janeli Harjus SÜG, õp Reet Igav

12. klass (12 osalejat)
1. Liisa Saaremäel SÜG, õp Rita Ilves
2. Stiine Viljaste SÜG, õp Rita Ilves
3. Johanna Toplaan KG
4. Anna Talvi SÜG, õp Rita Ilves
5. Elina Varendi SÜG, õp Rita Ilves
6. Kristjan Lukk SÜG, õp Rita Ilves
9. Karel Reisko SÜG, õp Rita Ilves

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!
SÜG-Press

KEEMIAOLÜMPIAADI MAAKONNAVOOR

22. jaanuaril toimus keemiaolümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised:

8. klass (25 osalejat)
1. koht Magnus Kaldjärv SÜG
2. koht Paul Kolk KPK
3. koht Maria Aarnis SÜG

9. klass (17 osalejat)
1. koht Krete Saak KPK
2. koht Martha Liise Kapsta SÜG
3. koht Kati Vaher KG
6. koht Karl Jõgi SÜG
9. koht Martin Johanson SÜG

10. klass (6 osalejat)
1. koht Krister Aleks Kasemaa SÜG
2. koht Sten Pirn KG
3.–4. koht Lauri Kiirend OG
3.–4. Vilmar Uljas KG
5. koht Kalle Kiik SÜG

11. klass (6 osalejat)
1. koht Jakob Prii SÜG
2. koht Livia Matt KG
3. koht Loore Paist KG
5. koht Manglus Lember SÜG

12. klass (5 osalejat)
1. koht Riinu Ansper SÜG
2. koht Liisbet Kakko OG
3. koht Tanel Tõru KG

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!
Marek Schapel, õppealajuhataja

PÕHIKOOLI MÄLUMÄNGURID ALUSTASID

Neljapäeval, 20. jaanuaril alustasid parimad 5.–9. klasside mälumängurid oma selleaastast võistlust. Kohale oli tulnud 7 võistkonda. Kahjuks puudusid võistluselt 5.a, 5.b ja 6.b klass. Loodame neid kindlasti näha juba järgmises voorus 3. veebruaril.

I voor lõppes järgmiselt:
1.–2. koht 16p 9.a ja 8.b
3. koht 15p 6.a
4.–5. koht 13p 7.a ja 9.b
6. koht 11p 8.a
7. koht 8p 7.b

Diana Õun, huvijuht

TUULELAPSED

21.–22. jaanuaril toimus Jõgeval kuues üleriigiline põhikoolide B. Alveri konkurss Tuulelapsed, mille tänavune teema oli „Koolilood“. Saaremaad esindasid OG Mo-teater (juhendaja Mare Noot) etendusega „KoolOn“ ja SÜGi Kreputlased (juhendaja Rita Ilves) etendusega „Tarkus tuleb tasapisi“.
Festivalil osales 14 truppi ja lisaks etendustele oli esimese päeva õhtul mälestushetk B. Alveri pargis ning sellele järgnes Pidu ja Pillerkaar. Juhendajad kuulasid samal ajal žüriilt tarku õpetussõnu.
Teisel päeval said noored õpitubades oma lavalisi oskusi lihvida. Kreputlaste hinnangul olid õpitoad: vahvad, ägedad, lõbusad, lahedad, kasulikud. Žüriisse kuulusid kirjanik Leelo Tungal, Raadioteatri juht Toomas Lõhmuste, Vikerraadio lastesaadete toimetaja Kadri Tiisel, Harrastusteatrite Liidu juht Kristiina Oomer ja arst Kalle Piiskoppel.


Kreputlased: Maria-Helena Palijenko, Eva Aarnis, Airike Kapp, Anna Maria Lember, Eva Haavel, Iti Toon, Carlos Liiv, Mart Truu, Maarja-Grisel Mets, Pia-Lotta Toom, Maria Pihlak, Robin Mäetalu, Rasmus Arge, juhendaja Rita Ilves
Foto: Andi Roost

Žürii tunnustas mõlemat Saaremaa truppi. OG-le läks eripreemia ja Kreputlased tunnistati laureaaditiitli vääriliseks (grand prix`d välja ei antud, oli 4 võrdset laureaati). Leelo Tungal andis ajakirja Hea Laps poolt välja ka 4 juhendajapreemiat, millest üks tuli Rita Ilvesele. Festival oli armas ja meeleolukas nii Kreputlaste kui nende juhendaja arvates ja viimane tahab öelda ka suure tänu trupile tubli esinemise kui ka muidu igati mõnusa olemise eest.

SÜG-Press

VARIVALIMISED

18. jaanuaril räägiti meie kooli õpilastele varivalimistest. Eesti Noorteühenduste Liidu korraldatud varivalimiste projekti eesmärgiks on anda noortele valimiskogemus ning võimalus oma arvamust avaldada. Valimissimulatsioonis on võimalik osaleda kõigil 14–20aastastel noortel e-hääletuse teel. See annab hea võimaluse ise järele proovida hääle andmise protsessi ning muuta noorte arvamus ühiskonnas kuuldavamaks. Projekti abil viiakse Eesti tulevaste hääleõiguslike kodanike arvamus avalikkuse ja otsustajateni, et rohkem arvestada noorte vajadustega ning viia poliitikuid kurssi sellega, mida noored mõtlevad. Nende otsused mõjutavad siiski meid kõiki. Varivalimiste projekti raames toimuvad veel debatid, simulatsioonimängud ja õpilastööde konkursid. Varivalimistulemused avaldatakse 6. märtsil.

Rohkem infot varivalimiste kohta www.varivalimised.ee
Grete Kesküla, 10.a klassi õpilane

KLASSIDEVAHELINE VÕISTLUS

I poolaasta kokkuvõte

PÕHIKOOL

KL

I VEERAND

II VEERAND

KOKKU/KOHT

5A

50p

43p

93p/ 5.

5B

45p

59p

104p/ 1.

6A

44p

39p

83p/ 7.

6B

44p

32p

76p/ 9.

7A

53p

42p

95p/ 3.-4.

7B

50p

32p

82p/ 8.

8A

27p

34p

61p/ 10.

8B

59p

36p

95p/ 3.-4.

9A

41p

45p

86p/ 6.

9B

55p

41p

96p/ 2.


GÜMNAASIUM

KL

I VEERAND

II VEERAND

KOKKU/ KOHT

10A

21p

29p

50p/ 8.

10B

22p

48p

70p/ 7.

10C

39p

53p

92p/ 2.

11A

24p

24p

48p/ 9.

11B

48p

33p

81p/ 5.

11C

45p

41p

86p/ 4.

12A

44p

43p

87p/ 3.

12B

38p

35p

73p/ 6.

12C

44p

56p

100p/ 1.

Diana Õun, huvijuht

MAAILMAPILTI MUUTEV REISIMÄNG
VIIB NOORED TASUTA VÄLISMAALE

Dream Foundation Eesti eestvedamisel toimub vahemikus 1.12.2010–28.02.2011 suur reisikampaania „Sinu tasuta pilet unistuste ülikooli välismaal“. Kampaania võitja lennutatakse koos kaaslasega vabalt valitud välisülikooliga tutvuma. Reisimängus on osalema oodatud nii keskkoolinoored kui ka tudengid, kel huvi välismaal õppimise vastu.

Osalemaks põnevas reisikampaanias, tuleb hiljemalt 7. veebruariks sooritada online check-in aadressil www.dreamfoundation.eu/check-in.

Noorte huvi kampaania vastu on olnud märgatav. „Check-in täitnud noored saavad oma huvi ning motivatsiooni välisõpingute ja kampaania võidu vastu tõestada küsimustikus, mis peatselt pärast registreerumist noore meilile saabub,“ räägib Liiv reisimängu esimesest etapist ja teatab rõõmuga, et üha enam laekuvad registreerumisankeedid näitavad noorte positiivset meelestatust nii välisülikooli kui ka kohaliku tudengielu vastu.

Teine voor kestab sõbrapäevani, 14. veebruarini. Teise vooru pääsenutele korraldab Dream Foundation professionaalse fotosessiooni. „Teises etapis osalevad kuni kümme žürii poolt väljavalitut Facebooki rahvahääletusel,“ sõnab Liiv ning lisab, et võidab noor, kes kogub oma pildile kõige rohkem like- klikke. Auhinnapakett sisaldab lennupileteid võitja poolt valitud sihtriiki. Noorel on võimalus võidureis valida kas Taani, Hollandi, Rootsi või Suurbritannia vahel. „Siiani on noorte huvi olnud enam Taani ja Suurbritannia kõrgkoolide vastu,“ tõdeb Liiv ja toob ka välja, et enam tuntakse huvi just loominguliste ainete nagu fotograafia, disaini, arhitektuuri ja näitlemise vastu, mis näitab Eesti noorte avatud meelt ja praktilist hinge.

Rohkem infot reisikampaania ja reeglite kohta aadressilt www.dreamfoundation.eu/check-in . Dream Foundation on Euroopas tegutsev organisatsioon, mille peamine tegevusala on välismaale õppimamineku tutvustamine, võimaluste loomine ja õpingutel noorte toetamine. Lähemalt saab võimalustega tutvuda Dream Foundationi kodulehel www.dreamfoundation.eu

Lisainfo: Liina Liiv; +37255561785; See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. Virge Tamme; +37258155392; See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 

 
Bänner


Bänner