Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Hindamise põhimõtted

Saada link Prindi PDF

Väljavõte kooli õppekavast

Käitumise ja hoolsuse hindamine põhikoolis

(1) Kool annab õpilasele ja piiratud teovõimega õpilase puhul ka vanemale kirjalikku tagasisidet õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta vähemalt kaks korda õppeaastas eKooli kaudu.

(2) Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.

(3) Käitumist ja hoolsust hindavad aineõpetajad, kellel on antud klassiga nädalas kolm või rohkem kui kolm tundi. Vähema tundide arvuga õpetajad saavad oma ettepanekud teha klassijuhatajale. Klassijuhataja kannab tunnistusele käitumise ja hoolsuse koondhinde aineõpetajate hinnete keskmisena.

(4) Käitumist hinnatakse hinnetega „eeskujulik“, „hea“, „rahuldav“ ja „mitterahuldav“.
1) Käitumishindega „eeskujulik” hinnatakse õpilast, kelle üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide ja kooli kodukorra järgimine on harjumuspärane igas olukorras.
2) Käitumishindega „hea” hinnatakse õpilast, kes enamasti järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning kooli kodukorra nõudeid.
3) Käitumishindega „rahuldav” hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, kuid kellel on esinenud eksimusi, mistõttu vajab pedagoogide ja lastevanemate tähelepanu ja suunamist.
4) Käitumishindega „mitterahuldav” hinnatakse õpilast, kes pidevalt eirab kooli kodukorra nõudeid ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, ei allu õpetajate nõudmistele.
5) Õpilase käitumise võib hinnata „mitterahuldavaks“ ka korduva põhjuseta puudumise korral või üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest.

(5) Hoolsust hinnatakse hinnetega „eeskujulik”, „hea”, „rahuldav” ja „mitterahuldav”.
1) Hoolsushindega „eeskujulik” hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse alati kohusetundlikult, õpib kõiki aineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel püüdlik, hoolas ja iseseisev, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni, õppevahendid on alati olemas ja korras.
2) Hoolsushindega „hea” hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse kohusetundlikult, on iseseisev ja hoolikas ning õpib võimetekohaselt, õppevahendid on olemas ja korras.
3) Hoolsushindega „rahuldav” hinnatakse õpilast, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid, kui ei ole piisavalt järjekindel ega õpi kõiki aineid oma tegelike võimete ja arengutaseme kohaselt, õppevahendid on üldiselt olemas ja korras.
4) Hoolsushindega „mitterahuldav” hinnatakse, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult, ei täida tundides õpetajate nõudmisi, jätab sageli täitmata oma kodused õppeülesanded, õppevahendid sageli puuduvad ja ei ole korras.

(6) Nõuded õpilase käitumisele esitatakse kooli kodukorras.

(7) Käitumishinne ei kajasta teadmisi.


Üleminekueksamite korraldus

(1) Eksamite tegemise eesmärgiks on:
1) kokkuvõtva pildi tekitamine ja seoste kinnistamine antud aines antud aastal;
2) eksamiteks ettevalmistumise õpetamine ja harjutamine;
3) erinevate eksamineerimisvormidega harjumine.

(2) Eksamite arvu ja ained määrab kooli direktsioon koos ainekomisjonide esimeestega kindlaks iga õppeaasta septembrikuus.

(3) Eksamitele lubatakse kõik vastava klassi nimekirjas olevad õpilased.

(4) Eksamitest vabastatakse õpilased, kes:
1) on vastavas aines kõik veerandi- või kursusehinded saanud hindeks “5” või “5-“ – ettepaneku direktsioonile vabastamise kohta vastava aine eksamist teeb aineõpetaja;
2) on edukalt esinenud maakonna või vabariiklikel aineolümpiaadidel – ettepaneku direktsioonile vabastamise kohta vastava aine eksamist teeb aineõpetaja;
3) kuuluvad õpilasteaduse TOP – 10-sse (vabastatud kõikidest eksamitest) – vabastuse direktsioonile esitab õppealajuhataja.

(5) Vabastuse positiivseks otsuseks peavad vastavate ainete aastahinded olema vähemalt ”head” põhikooli osas, kursusehinded vähemalt ”rahuldavad” gümnaasiumiosas.

(6) 11. klassi valikeksamitest ei vabastata, välja arvatud õpilasteaduse TOP – 10-sse kuuluvad õpilased.

(7) Õpilase eksamiperioodi võidakse direktsiooni otsusega pikendada:
1) haiguse tõttu arstikirja alusel;
2) osavõtu korral vabariiklikest ja rahvusvahelistest võistlustest ning olümpiaadidest vastava taotluskirja alusel.

(8) Kooli direktori poolt kinnitatud eksamiplaan pannakse välja vähemalt kaks nädalat enne eksamite algust. Plaani koostamisel tuleb arvestada, et:
1) ühel päeval võib õpilasel olla vaid üks eksam;
2) vaheaeg üleminekueksamite vahel ei või olla alla kahe päeva.

(9) Eksamite läbiviimiseks moodustab õppealajuhataja 2-liikmelised komisjonid.

(10) Eksami vormi – suuline või kirjalik – määrab aineõpetaja ning teatab selle õpilastele ja õppealajuhatajale 1. oktoobriks.

(11) Eksamiks vajalikud materjalid koostab aineõpetaja ja teatab need õpilastele hiljemalt kolmanda veerandi lõpuks ning esitab õppealajuhatajale kinnitamiseks 1. maiks.

(12) Eksami tulemused protokollitakse vastava vormi kohaselt.

(13) Eksamihinnet arvestatakse kokkuvõtva hindena.


Hindamise korraldus põhikoolis

(1) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega „nõrk”.

(2) Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.

(3) Järelevastamine ja järeltööde sooritamine toimub õpilase ja õpetaja vahelisel kokkuleppel. Õpetajal puudub volitusnorm sättida ajalisi piiranguid õpilase soovile järele vastata või sooritada järeltööd. Samuti puudub õpetajal volitusnorm õpilaste hindamisel arvestada asjaoluga, et hinne on saadud järelevastamise või järeltöö kaudu. Järelevastamine või järeltöö asendab eelneva hinde tingimusel, et järelevastamise või järeltöö käigus saadud hinne on eelmisest tulemusest parem.

(4) Kokkuvõtvalt hinnatakse veerandihindega. Ühe nädalatunniga aineid on õpetajal õigus hinnata ka poolaastahindega.

(5) Koolis kasutatakse viiepallist hindesüsteemi põhikooli riikliku õppekava §-s 21 kirjeldatud tähenduses.

(6) Kokkuvõttev hindamine ja järgmisse klassi üleviimine toimuvad põhikooli riikliku õppekava § 22 kohaselt, põhikooli lõpetamine § 23 kohaselt.


Hindamise korraldus gümnaasiumis

(1) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega „nõrk”.

(2) Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.

(3) Järelevastamine ja järeltööde sooritamine toimub õpilase ja õpetaja vahelisel kokkuleppel. Õpetajal puudub volitusnorm sättida ajalisi piiranguid õpilase soovile järele vastata või sooritada järeltööd. Samuti puudub õpetajal volitusnorm õpilaste hindamisel arvestada asjaoluga, et hinne on saadud järelevastamise või järeltöö kaudu. Järelevastamine või järeltöö asendab eelneva hinde tingimusel, et järelevastamise või järeltöö käigus saadud hinne on eelmisest tulemusest parem.

(4) Koolis kasutatakse viiepallist hindesüsteemi gümnaasiumi riikliku õppekava §-s 17 kirjeldatud tähenduses.

(5) Kokkuvõttev hindamine toimub gümnaasiumi riikliku õppekava § 18 kohaselt.

(6) Õpilasuurimuse ja praktilise töö hindamine toimub kooskõlas haridus- ja teadusministri 12. oktoobri 2011. aasta määrusega nr 62 „Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord“.

(7) Gümnaasiumis jäetakse täiendavale õppetööle õpilased, kellel mõne kursuse hinne on „puudulik“ või „nõrk“.

(8) Järgmisse klassi viiakse õpilane, keda ei ole jäetud täiendavale õppetööle, enne õppeperioodi lõppu. Õpilane, keda jäeti täiendavale õppetööle, viiakse järgmisse klassi
1) 10. klassis, kui tal ei ole üle kolme kursuse, mille hinne on „puudulik“ või „nõrk“;
2) 11. klassis, kui tal ei ole üle kahe kursuse, mille hinne on „puudulik“ või „nõrk“.

(9) 10. ja 11. klassis eksamihinne ei tohi olla „puudulik“ või „nõrk“ ning  iga õppeaine kursusehinnetest üle 50% peavad olema vähemalt „rahuldavad“.

(10) Gümnaasiumiastmel õppivaid õpilasi jäetakse klassikursust kordama õpilaste põhjendatud avalduste korral.


Gümnaasiumi lõpetamise korraldus

(1) Gümnaasiumi lõpetamine toimub vastavalt gümnaasiumi riikliku õppekava § 18 kohaselt, kui 12. klassis ei olnud tal rohkem kui üks kursus, mille hinne on „puudulik” või „nõrk”, hindega „puudulik” või „nõrk” ei tohi olla hinnatud riigieksami valikaine.


Hinnete ja hinnangute vaidlustamine

(1) Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid vaidlustada kümne tööpäeva jooksul pärast hinde teadasaamist, esitades direktori asetäitjale õppe- ja kasvatustöö alal kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega (kirjaliku töö hinde vaidlustamisel ka vastava töö).

(2) Õpilase hindamisel koolis tekkinud eriarvamusi ja vaidlusküsimusi lahendavad õpilase või lapsevanema nõudmisel aineõpetaja, klassijuhataja ja/või direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal.

(3) Hinde pannud õpetaja on kohustatud selgitama hindamise põhimõtteid, korda ja hindekriteeriume ning põhjendama hinde õigsust ja nõuetele vastavust.

(4) Vajaduse korral vaatab vaidlusaluse küsimuse läbi kooli õppenõukogu, teeb otsuse ja teavitab sellest õpilast ja lapsevanemat kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

(5) Kui õpilane või lapsevanem ei ole kooli juhtkonna või õppenõukogu otsusega nõus, võib ta pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates otsusest teadasaamisest.

(6) Õpilasel ja/või lapsevanemal on õigus pöörduda ühe hinde vaidlustamise küsimuses ainult üks kord.

Viimati uuendatud Neljapäev, 04 Oktoober 2018 08:43  
Bänner


Bänner