Jäta vahele avatud kursused

Avatud kursused

Kursus, mis on abiks tõenäosuse ja statistika õppimisel arvutiprogrammiga CBM.

Kursus on koostatud gümnaasiumi laia matemaatika ainekava 14. kursuse „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine“ õpetamiseks. Kursuse õppe-eesmärgiks on tutvustada matemaatika rakendusi erinevates valdkondades (bioloogia, füüsika, geograafia, keskkond, majandus, muusika, sport, tehnoloogia, tervishoid) ja anda oskusi lihtsamate reaalseid nähtusi kirjeldavate matemaatiliste mudelite loomiseks, nende  analüüsimiseks ja tõlgendamiseks.

Kokkuvõte seadusesätetest, mis reguleerivad lapsevanemate õigusi ja kohustusi

Valikkursus gümnaasiumi kitsa ja laia matemaatika ainekavas.