RÜHMATÖÖDE KOKKUVÕTTED

 
EUROOPA PÕHIÕIGUSTE HARTA
Euroopa Liidus kaitstakse inimeste põhiõigusi, s.t  et inimestel on õigus isikupuutumatusele ning turvalisusele. Harta on Euroopa Liidu  põhidokument. Harta on jaotatud kuueks osaks: väärikus, vabadused, võrdsus, solidaarsus, kodanike õigused ja õigusemõistmine.

SOLIDAARSUS
Solidaarsus on Euroopa Liidu põhiõiguste harta üks jaotis. Solidaarsus on ühismeelsus, kaasmeelsus, huvide ühtimine ehk kollektiivne töö, selle kasulikkus ja toimimine. Solidaarsus on grupi töövaim ja ühine soov midagi saavutada. Igal töötajal on luba teada temaga seotud kollektiivsete asjade kohta. Töötajat ei tohi põhjuseta vallandada. Inimesele ei tohi anda temale üle jõu käivat tööd. Tööandja peab andma töötajale kokku lepitud palga. Perekond on õigusliku, majandusliku ja sotsiaalse kaitse all.

VÄÄRIKUS
Väärikuses väljendub inimese enesehinnang. Inimväärikus on puutumatu. Seda tuleb austada ja kaitsta. Mõned punktid: kedagi ei tohi hukata, kõigil on õigus elule, inimesi ei tohi kloonida, inimese organeid ei tohi müüa. Väärikus on üks põhiõiguste harta osa. Koolis ei tohi teisi piinata, alavääristada. Ei tohi pidada orje ja inimkaubandus on keelatud.

ÕIGUSEMÕISTMINE
Õigusemõistmine on põhiõiguste harta üks alaosa. Isikule, kellel ei ole piisavalt raha, et advokaati palgata annab riik tasuta õigusabi. Iga süüdistatavat peetakse süütuks seni, kuni tema süü ei ole kindlaks tehtud. Igal inimesel on õigus kaitsele. Kaks korda ühe ja sama kuriteo eest karistada ei tohi. Näiteks: kui isik on rikkunud seadust tohib teda vaid ühe korra selle rikkumise eest karistada. Kõik riigid, kes kuuluvad Euroopa Liitu peavad neid reegleid järgima.

VABADUSED
Igal inimesel on õigus vabadusele. Õigus abielluda ja pere luua. Igal inimesel on õigus haridusele. Kedagi ei tohi pidada orjuses ega sunduses. Õigusi on mitmeid, nt. vabadus, olla vaba, mitte kuskil kinni. Isikuandmete kaitse on igal inimesel. Inimest ei tohi karistada mitu korda ühe asja eest. Inimesel tohib ainult siis vabadust piirata, kui ta on teinud kuriteo. Igal inimesel on sõna- ja teabevabadus. Igaühel on õigus teada asju, mis toimuvad maailmas, see aitab inimesel ennast vabana tunda.

VÕRDSUS
Kõik on seaduse ees võrdsed. Võrdsus on õigus samadele asjadele, kõigil. Kõik inimesed on võrdsed hoolimata nahavärvidest, sissetulekust ja muust. Inimest ei tohi kohelda teisiti tema nahavärvi, puude, haiguse või soo pärast.

KODANIKE ÕIGUSED
Õigus hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel. Igaühel on õigus sellele, et liidu institutsioonid, organid ja asutused käsitleksid tema küsimusi erapooletult, õiglaselt ning mõistlikult. Igal liidu kodanikul on õigus saada ka liidu liikmesriigist kaitset ja abi.