ÕPETAJATE TAGASISIDE

6A klass

Koordinaatorid:
klassijuhataja/kunstiõpetuse õpetajaÜlle Mägi
projekti peakoordinaator/7B klassijuhataja Sirje Ess

PALUN HINNAKE SELLE ÕPPEVAHENDI JÄRGMISI ASPEKTE:  

 

Ebapiisav

OK

Väga hea

Teemade käsitlemise sügavus

 

 

X

Õppevahendi seotus õppekavaga

 

X

 

Õpilaste analüütiliste oskuste arengu toetamine

 

 

X

Õppevahendi kohandatavus teistele õppeainetele

 

 

X


KUI PALJU SAID ÕPILASED TEADA EUROOPA PÕHIÕIGUSTE HARTAST:

 

Jah

Ei

Kas nad said aimu nende õigustega seotud teemade ulatusest?

X

 

Kas nad said aru nende õiguste tähtsusest igapäevaelus?

X

 

Kas nad said aru kohustustest, mis on nende õigustega seotud?

X

 

 

MILLISEID OSKUSI ARENDASID ÕPILASED SELLE PROJEKTI KÄIGUS?


KAS PROJEKT AVALDAS TEIE ARVATES NENDE VÄÄRTUSHINNANGUTELE POSITIIVSET MÕJU? PALUN PÕHJENDAGE.

 

KAS VIISITE TEGEVUSED LÄBI NII, NAGU SOOVITATI, VÕI MUUTSITE NEID? KUI MUUTSITE, SIIS KUIDAS JA MIKS?

Põhiliselt tegelesin oma õpilastega etteantud kava järgi; tutvusime materjaliga, püüdsime aru saada mõistetest ja võõrsõnadest (6. kl. õpilastele oli arusaamine harta sõnastusest kõige raskem, vajasid täiskasvanu abi), valisime meile tähtsamatena tunduvad jaotised. Reastasime valitud artiklid ja nägime visuaalselt enamuse arvamust. Püüdsime põhjendada, miks sai konkreetne artikkel valitud. Kodutööna valmistasid õpilased ette filmi ja mõned luuletused. Lõpetuseks valmisid illustratsioonid.

Ettenähtust rohkem aega kulus  aruteluks, sest paljusid asju pidi enne seletama-selgitama, et õpilased asja sisust aru saaksid. Seega kulus projekti läbimiseks tunduvalt rohkem aega.
 

MILLISED ÕPPEVAHENDI OSAD OLID TEIE ARVATES ERITI HEAD JA MIKS?

Väga head olid õpilastele jaotatud brožüürid, sest need võimaldasid kergelt vormistada valitud teemasid ja visuaalne pilt oli efektne. Ka suured plakatid, millele kaardid sai kinnitada, olid head, sest läbiviival õpetajal ei olnud materjalidega muret.


MILLISEID ÕPPEVAHENDI OSI MUUDAKSITE: KUIDAS JA MIKS?

Õpilastele mõeldud brošüürid olid küll head kasutada, siiski teeb pisut murelikuks, et on väga palju kvaliteetset paberit kulutatud ja sellest paksust brošüürist kasutatakse ära küllalt väike osa. Jaotisi sai lugeda tunduvalt mugavamalt brošüüri tagaosas, kus nad olid mõnel leheküljel. Kas on vaja, et iga artikkli jaoks on eraldi kaart, võiks olla iga jaotise jaoks mõned tühjad kaardid, sest üks õpilane ei vali ju ühe jaotise alt mitut artikklit. Enesele tähtsa artikli võiks siis ju ise juurde kirjutada.

Brošüüris võiks olla ka mõistete seletusi (institutsioonid, füüsiline- ja juriidiline isik, diplomaatiline ja konsulaarkaitse, eugeeniline, jne.), sest noorem õpilaskond (13-15. aastased) ei ole selliste mõistetega ilmselt kokku puutunud. Illustratsioone võiks ka rohkem olla, eriti noorema astme seisukohast.


KAS SEE PROJEKT ÕNNESTUS TEIE ÕPILASTEGA?  Jah

MIKS?

Usun, et projekt õnnestus, sest, õpilased said uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi. Nad said tegeleda asjaga, mis on tähtis ja said tunda end täiskasvanulikult, sest teema on ju selline, nad said tunda, et on ühiskonna täieõiguslikud liikmed. Neile meeldis, et said tegeleda teistsuguste asjadega ja pisut teisiti, kui tavatundides. Õpilased said juurde eneseväljendusoskust ja julgust oma arvamust esitada. Loomulikult oli asjal ikka ka pisut võistluse maiku, sest auhind ju innustab ja motiveerib.


KUIDAS HINDAKSITE PROJEKTI ÜLDISELT?

Huvitav


KAS TEEKSITE OMA ÕPILASTEGA SAMA KA JÄRGMISEL AASTAL?

Jah