MÕNINGAID PAKKUMISKONVENTSIOONE

GAMBLING - Avang 3T, mis tehakse soliidse (AKExxxx) seitsmekaardilise odavmastiga, kõrvalmastidess maksimaalselt mõni emand . Partner saab siis otsustada, kas mängida 3T või pakub ta 4 või 5  , mille te passite või parandate ruutuks. Siin võib veel kasutada pakkumist 4  lühiduse küsimiseks (vastused siis 4 KM - pakutud lühidus; 4 NT - jaotus 7222; 5 OM - lühidus teises odavmastis).

WILKOSZ - Avang 2 , mis tähendab jõudu 5-9 punkti ja kahte viiekaardilist masti, millest vähemalt üks peab olema kallismast (10-11 punkti ja 5-5 jaotusega võib avada ka 1 KM, sest lehe tihivtupotentsiaal on hea).

STAYMAN - Kasutatakse juhul kui teie partner avas pakkumise 1T ja teil on käes neljakaardiline kallismast ja jõudu alates 8-st pildipunktist. Pakkudes kunstlikult 2 küsite te partnerilt, kas tal on neljakaardilist kallismasti (tavaliselt avapakkumine 1T eitab viiekaardilise kallismasti olemasolu). Partneri vastused :

- ei ole neljast kallismasti.

2 - on neljane ärtu.

2 - on neljane pada.

Kui partneril on nii neljane ärtu kui neljane pada, siis tavaliselt pakutakse ka siis 2 , kuigi Eestis kasutatakse tihtipeale mõlema kallismasti näitamiseks pakkumist 2T. Kui sobiv kaheksakaardiline kallismast on leitud pakute vastava geimi või teete geimieteku. Kui sobivus puudub, pakute 2T või 3T. ( Mille partner parandab  -ks, kui tal olid mõlemad kallismastid neljased.)

TEXAS - Kasutatakse juhul kui teie partner avas pakkumise 1T ja teil on käes vähemalt kuuekaardiline kallismast. Kui teie pikk mast on ärtu, siis pakute kunstlikult 4 ja kui teie pikk mast on pada, siis pakute 4 . Partner on kohustatud pakkuma vastavalt 4 või 4 . Asja mõte on see, et mängima jääb (ja seega varjatuks) tugevam käsi. Kuna hüppega 4 saab kasutada ässade küsimiseks, siis tihtipeale pakutakse kuuese ärtuga selle asemel 4 ja kuuese padaga 4 . Partner pakub ikka vastavalt 4 või 4 .

JACOBY ÜLEKANDEPAKKUMISED - Kasutatakse juhul, kui teie partner avas pakkumise 1T ja teil on käes vähemalt viiekaardiline kallismast või vähemalt kuuekaardiline odavmast. Punkte võib olla alates nullist. Pakkudes 2 palute partneril pakkuda ühe võrra kallimat 2 , pakkudes 2 palute partneril pakkuda 2 , pakkudes 2 palute tal pakkuda 3 ja pakkudes 3 palute tal pakkuda 3 . Partner on kohustatud pakkuma teie poolt palutud masti. Erandina võib ta väga hea kallismasti toetusega ja maksimumlehega lubatust pakkuda 2 asemel 3 või 2Pa asemel 3Pa . Mõte ikka see, et tugevam käsi jääks väljamängijaks.

BLACKWOOD Kõige tavalisem slämmikonventsioon, mida kasutatakse partneri ässade arvu teadasaamiseks. Pakkumisega 4T küsite partnerilt: "Mitu ässa sul on?" ja partner vastab 5Ri kui tal on 0 või 4 ässa, 5Ru kui tal on 1 äss, 5Är kahe ässaga ja 5Pa kolme ässaga. Nagu näha on pakkumine juba väga kõrgel, seega tasub ässasid küsida ainult slämmihuvi korral.

RKCB (Roman Key Card Blackwood) Samuti slämmikonventsioon, ainult küsitakse võtmekaarte, milleks on neli ässa ja trumpkuningas. Pakkumisega 4T küsite partnerilt: "Mitu võtmekaarti sul on?" Partner vastab 5Ri - 0 või 3 võtmekaarti, 5Ru - 1 või 4 võtmekaarti, 5Är - 2 või 5 võtmekaarti ilma trumpemandata, 5Pa - 2 või 5 võtmekaarti koos trumpemandaga.

GERBER Pärast avangut 1T või 2T küsitakse ässasid 4Ri -ga. Partner vastab 4Ru - 0 või 4 ässa, 4Är - 1 äss, 4Pa - 2 ässa, 4T - 3 ässa. Edasi saab 5Ri -ga küsida partnerilt kuningate arvu. 5Ru - 0 või 4 kuningat, 5Är - 1 kuningas, 5Pa - 2 kuningat, 5T - 3 kuningat.

DOPI (Double 0 Pass 1) Kasutatakse juhul, kui teie rahulikule ässade küsimisele pakuvad vastased vahele. Siis tähendab kontra - 0 ässa, pass - 1 äss, madalaim võimalik pakkumine (edaspidi +1) - 2 ässa, kõrguselt järgmine pakkumine (edaspidi +2) - 3 ässa, veel järgmine (edaspidi +3) - 4 ässa.

DEPO Kasutatakse juhul, kui teie küsite ässasid ja vastased pakuvad vahele kõrgemal kui 5Pa  (võib kasutada ka siis, kui vahele on tuldud kõrgemal, kui kokkulepitud trumbimast). Sel juhul tähendab kontra - mul on paaritu arv ässi ja pass - mul on paarisarv ässi.

JOSEPHINE -Kasutatakse partnerilt kahe tipphonööri (Ä ja K) küsimiseks. Kui Blackwoodi ei kasutata (sest peale Blackwoodi on 5T kuningate küsimine), siis on Josephine iks 5T. Kui partneril on tipphonöörid olemas, tuleb pakkuda suur slämm, muul juhul tuleb piirduda väikese slämmiga. Vastuseid on võimalik kokku leppida ka astmeti : 6Ri = 0; 6Ru = 1; 6Är = 2; 6Pa = 3. 

DRURY - Kasutatakse partneri kolmanda või neljanda käe avapakkumiste 1Är või 1Pa tugevuse kontrollimiseks. Druryks on 2Ri . Drury kasutamine eeldab vähemalt etekulehte st. vähemalt kolme kaarti mastis ja vähemalt 11 toetuspunkti. Kui partner pakub 2Ru , siis sees tähendab, et pakkumine tehti minimaalse avangujõuga või isegi alla selle. Muud pakkumised viitavad tavalisele avangule.

AUGUST Kasutatakse pärast partneri pooltõket teisel kõrgusel, mis tähendab 6-11 punkti, mastis kuus kaarti. Pakkudes 2T palute partneril oma pakkumist täpsustada. Nõrga lehe ja nõrga trumbiga pakub partner 3Ri (+1); nõrga lehe ja tugeva trumbiga 3Ru (+2); tugeva lehe ja nõrga trumbiga 3Är (+3); tugeva lehe ja tugeva trumbiga 3Pa (+4); trumbimasti AKExxx korral 3NT.

SPLINTER - Kasutatakse hea trumbitoetuse ja kõrvalmasti lühiduse (singel või renoo) näitamiseks. Splinteriks nimetatakse kahekordset hüpet lühikeses mastis. Tavaliselt kasutatakse splinterit peale avanguid 1Är või 1Pa kui jõudu on 13-15 toetuspunkti. Splinter annab partnerile võimaluse kaaluda slämmivõimalusi teades lühiduse asukohta.

PIKA MASTI GEIMIKATSE - Tehakse pärast seda kui partner on tõstnud teie kallismastiavangut ühe võrra (lihttõste). Pakkudes nüüd uut masti küsite partnerilt :"Kas selles mastis läheb palju tihisid ära?". Partner pakub kokkulepitud kallismasti kolmandal kõrgusel kui läheb palju tihisid ära ja pakub geimi täis kui ei lähe.

NELJANDA MASTI SUND - Kasutatakse olukorras, kus te olete partneriga pakkunud juba kolme masti, aga teil ei ole ikka veel piisavalt infot otsustamaks, milline on teie parim leping. Pakkudes nüüd neljandat masti sunnite te partnerit veel kord pakkuma ja sellega täpsustama oma jõudu ja jaotust.

VÄLJAVÕTUKONTRA Pärast vastaste avangut tähendab kontra kas 12-16 punkti ühtlase mastijaotusega, kusjuures vastaste pakutud mast on lühim, või 17 ja rohkem punkti praktiliselt suvalise jaotusega.

NEGATIIVNE KONTRA - Kasutatakse siis, kui teie partner on avanud ja vastased pakkusid vahele.Kui teil puudub mõistlik positiivne pakkumine, aga jõudu justkui oleks (esimesel kõrgusel vähemalt 8 punkti, teisel vähemalt 10 ja kolmandal vähemalt 12 punkti). Paljudel juhtudel saab negatiivse kontra abil näidata oma neljakaardilist kallismasti, mida otse pakkuda ei saa. Peale selle võimaldab negatiivne kontra avajal passida trahviks.

TOETUSKONTRA - Alustasite pakkumist, partner pakkus oma masti ja vastane pakkus vahele. Nüüd näitab kontra teise ringi toetust (see on ühe kaardi võrra lühemat kui otseseks tõsteks vajalik) partneri mastile.

KATTEKONTRA - Kui vastased jääksid pärast teie passi mängima osamängu madalal (esimesel-teisel) kõrgusel, võite kontraga pakkumist üleval hoida. Teie partner peab arvestama, et see ei pruugi olla tavaline väljavõtukontra. Ta peab arvestama sellega, et te võisite pakkumise teha isegi 9-10 punktiga lihtsalt selleks, et vataseid kõrgemale ajada.

LIGHTNERI KONTRA - Kasutatakse slämmide vastu. Lightneri kontra nõuab partnerilt ebaharilikku avakäiku, milleks on tavaliselt vastaste esimesena pakutud mast. Lightneri kontra keelab käia trumpi, partneri pakutud masti ja vastaste poolt naturaalselt pakkumata masti.

ROSENKRANZI KONTRA - Kasutatakse partneripoolse ülepakkumise tõstmisel üheselt nivoolt kahesele.  Kui parempoolne vastane on teinud sundiva pakkumise (uus mast, kontra, relee), siis näitab kontra (või vastase kontra puhul rekontra), et partneri mastis on pildiga tõste (Ä, K või E). Otsene tõste eitab kõrget pilti.  Kaitsemängus on see teadmine oluline.