SÜG Sihtasutuse ametijuhend TEHNIK


KINNITATUD
SÜG Sihtasutuse
juhatuse liikme
01. 09. 2003. a.
käskkirjaga nr 1-3/1


SÜG Sihtasutuse ametijuhend


1. Ametinimetus:    TEHNIK
2. Otsene ülem:    haldusjuht
3. Tööaeg:     osaline tööaeg, 38 h nädalas
4. Tööülesanded:
Vastutus helitehnika ruumi antud tehniliste vahendite korrasoleku ja säilimise eest, aula tehnika hooldus, ürituste helindamine, valgustamine ja tehniline teenindamine, koolikella signatuuridega tegelemine, kehalise kasvatuse helitehnika ja Sihtasutuse õppetehnika paigaldus, hooldus ja remont. Koolivaheaegadel muude kvalifikatsioonile vastavate tööülesannete täitmine. Ürituste osas täidab huvijuhi korraldusi, muus osas haldusjuhi korraldusi.

Kinnitan allkirjaga, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun seda järgima.

 

____________________________________   ____ . __________ 200 __. a.
                     (nimi ja allkiri)