SÜG Sihtasutuse ametijuhend RAHVARIIETE HOOLDAJA

 

KINNITATUD
SÜG Sihtasutuse
juhatuse esimehe
13.sept.2004.a
käskkirjaga nr 1-3/2


SÜG Sihtasutuse ametijuhend


1. Ametinimetus:    RAHVARIIETE HOOLDAJA
2. Otsene ülem:    haldusjuht
3. Tööaeg:     10 tundi nädalas
4. Tööülesanded:
Rahvariiete hooldaja peab kirjalikku arvestust rahvariiete väljaandmise ja vastuvõtmise üle. Nõuab kasutajatelt rõivaste tagasitoomist määratud tähtajaks, puhtana ja korrasolevana. Teeb rahvariiete hoidlas kahjurite tõrjet, parandab ja korrastab rahvarõivaid. Teeb otsese ülema korraldusel muid töid, mis on seotud rahvariiete hooldamise ja säilitamisega.

Kinnitan allkirjaga, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun seda järgima.

 

____________________________________   ____ . __________ 200 __. a.
                     (nimi ja allkiri)