SÜG Sihtasutuse ametijuhend RAAMATUKOGUHOIDJA

KINNITATUD
SÜG Sihtasutuse
juhatuse liikme
05. 03. 2003. a.
käskkirjaga nr 28


SÜG Sihtasutuse ametijuhend


1. Ametinimetus:   RAAMATUKOGUHOIDJA
2. Otsene ülem:   raamatukogu juhataja
3. Kvalifikatsiooninõuded:  
Teoreetiline väljaõpe:   erialane kesk- või kõrgharidus
Muud nõuded:    raamatukogualase infotöö tundmine  arvutioskus

4. Kokkuvõte tööülesannetest:

Raamatukogufondi arvestus, säilitamine ja täiendamine; kooli töötajate kindlustamine resümeeritud infoga uudiskirjandusest, perioodikast; otsingusüsteemide moodustamine ja korraldamine.

5. Tööülesanded:

Tutvustab õpilastele teatmestut ja juhendab selle kasutamist; tegeleb laste lugemise arendamise ja kirjanduse tutvustamisega; paneb üles näitusi ja väljapanekuid; teenindab lugejaid, peab külastuste ja laenutuste arvestust; nõuab raamatute ja muude infokandjate õigeaegset tagastamist; juhendab ÜKT-tegijaid; liigitab ja kataloogib põhikogu raamatud ja muud infokandjad elektronkataloogi ning paigutab vastavalt vajadusele avariiulile või hoidlasse.

Teeb koostööd aineõpetajatega klassivälise lugemise korraldamisel; linna keskraamatukoguga vajaliku kirjandusega varustamisel.

Loob raamatukogus sõbraliku ja vaba õhkkonna. Kujundab raamatukogu koostöös raamatukogu juhataja, õpetajate ja õpilastega Saaremaa Ühisgümnaasiumi info- ja kultuurikeskuseks.

 

Kinnitan allkirjaga, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun seda järgima.

 

____________________________________   ____ . __________ 200 __. a.
                     (nimi ja allkiri)