SÜG Sihtasutuse ametijuhend RAAMATUKOGU JUHATAJA

KINNITATUD
SÜG Sihtasutuse
juhatuse liikme
05. 03. 2003. a.
käskkirjaga nr 28


SÜG Sihtasutuse ametijuhend


1. Ametinimetus:   RAAMATUKOGU JUHATAJA
2. Otsene ülem:   juhatuse liige
3. Kvalifikatsiooninõuded: 
Teoreetiline väljaõpe:   erialane kesk- või kõrgharidus

Muud nõuded: raamatukogualase infotöö tundmine;  orienteerumine kirjastuste tegevuses, arvutioskus

4. Kokkuvõte tööülesannetest:

Raamatukogufondi arvestus, säilitamine ja täiendamine; kooli töötajate kindlustamine resümeeritud infoga uudiskirjandusest, perioodikast; otsingusüsteemide moodustamine ja korraldamine.

5. Tööülesanded:

Raamatukogu töö planeerimine;  kirjanduse arvele ja arvelt maha võtmine; raamatute parandamise korraldamine; laenutussüsteemi korraldamine; koostöös juhtkonna ja pedagoogidega õppe- ja uudiskirjanduse ning perioodika tellimine, säilitamine, korrashoiu korraldamine; koos aineõpetajatega klassivälise lugemise korraldamine; Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja SÜG Sihtasutuse töötajate varustamine erialakirjandusega (vajadusel kasutades keskraamatukogude laenutusfonde); õpilaste abistamine lugemismaterjali valikul ja kasutamisel; ürituste korraldamine (raamatute näitused, arutelud jms.); raamatu iseseisva kasutamise harjumuste, kultuurse ja hoolika raamatusse suhtumise kujundamine õpilastes; õpikute ja töövihikute müügi korraldamine.

6. Õigused:

Kasutada Sihtasutuse eelarves selleks ettenähtud summasid raamatute ja õpikufondi täiendamiseks; taotleda kõlbmatuks muutunud raamatute asendamist, väljamaksmist, mahakandmist.


Kinnitan allkirjaga, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun seda järgima.

 

____________________________________   ____ . __________ 200 __. a.
                     (nimi ja allkiri)