SÜG Sihtasutuse ametijuhend PSÜHHOLOOG


KINNITATUD
SÜG Sihtasutuse
juhatuse liikme
05. 03. 2003. a.
käskkirjaga nr 28


SÜG Sihtasutuse ametijuhend


1. Ametinimetus: PSÜHHOLOOG
2. Otsene ülem: Sihtasutuse juhatuse liige
3. Funktsionaalsed alluvad: klassijuhatajad
4. Kvalifikatsiooninõuded: kõrgharidus psühholoogia ja/või
                                                          koolinõustamise alal
                                                          arengu- ja üldpsühholoogia tundmine
                                                          nõustamisoskused
                                                          kutsevalikuteooriate valdamine
                                                          õppe-kasvatusprotsessi tundmine

5. Kokkuvõte tööülesannetest: õpilaste, õpetajate, lapsevanemate
      psühholoogiline teenindamine

6. Koolipsühholoogi tööülesanded:
6. 1. Psühholoogia- ja kutsevalikualase töö planeerimine, analüüs ja aruandlus.
6.2. Õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate individuaalnõustamine õppetöö ja lapse arenguga         seotud probleemides.
6.3. Grupinõustamine ühesuguste spetsiifiliste probleemidega õpilastele.
6.4. Kutsevalikualaste konsultatsioonide, loengute ja testide läbiviimine.
6.5. Kutsevalikualaste materjalide ja info vahendamine õpilastele.
6.6. Kutsevalikualase tagasiside hankimine.
6.7. Pedagoogilistel ja psühholoogilistel teemadel loengute läbiviimine lapsevanematele,         õpetajatele.
6.8. Klassijuhatajate töö koordineerimine ja kontrollimine.
6.9. Lepitus- ja vahendustegevus õpilase-õpetaja konfliktide puhul.
6.10. Küsimustike ja uurimuste läbiviimine nii õpilaste kui ka õpetajate hulgas.
6.11. Koostöö aineõpetajatega, klassijuhatajatega, direktsiooniga õpilaste probleemide           lahendamise.
6.12. Koostöö meditsiini- ja sotsiaalhoolekandeasutustega, vajadusel õpilaste suunamine abi           saamiseks.

7. Koolipsühholoogi õigused:

7.1. Külastada tunde (kokkuleppel aineõpetajaga või kooli direktoriga kooskõlastatud plaani        alusel) ja muid kooli ürituse õpilaste paremaks tundmaõppimiseks.
7.2. Pöörduda koostööks aineõpetajate, klassijuhatajate, direktsiooni poole, abistamaks õpilasi         probleemide lahendamisel.
7.3. Teha ettepanekuid kooli kui arengukeskkonna soodsamaks muutmiseks nii õpilaste kui ka         õpetajate jaoks.
7.4. Töötada spetsiaalselt sisustatud ruumis.
7.5. Täiendada end erialastel kursustel ja seminaridel.
7.6. Anda kohakaasluse alusel koolis ainetunde.

8. Koolipsühholoogi vastutus:

8.1. Koolipsühholoog kaitseb abivajaja privaatsust, hoides saladuses diagnostika ja nõustamise        käigus saadud andmed, kui nende avaldamine toob kahju lapsele või on vastuolus lapse        tahtega.
8.2. Koolipsühholoog ei vii läbi uurimusi, mis on vastuolus seaduse, psühholoogiameetodite või         kehtivate moraalinormidega.
8.3. Koolipsühholoog vastutab kasutatavate diagnostika- ja korrektsioonimeetodite õigsuse ning        soovitud adekvaatsuse eest.


Kinnitan allkirjaga, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun seda järgima.

 

____________________________________   ____ . __________ 200 __. a.
                     (nimi ja allkiri)