Õppealajuhataja ametijuhend

1. Ametinimetus: DIREKTORI ASETÄITJA ÕPPEALAL (ÕPPEALAJUHATAJA)  
2. Otsene ülem: direktor  
3. Otsealluvate ainenimetus
:  aineõpetajad, klassijuhatajad  
4. Funktsionaalsed alluvad:    ainekomisjonide esimehed  
5. Kvalifikatsiooninõuded:  

Teoreetiline väljaõpe: kõrgharidus + õppeprotsessi juhtimise kursused  
P
raktilised kogemused: vähemalt 5-aastane pedagoogilise töö staazh; õpetaja  
Muud nõuded:  õppe-kasvatusprotsessi tundmine;                       
juhtimisteooria põhiseisukohtade tundmine;                          
koolikorralduslike ja juriidiliste põhidokumentide tundmine

6. Kokkuvõte tööülesannetest:  Tagada kooli häireteta ja tulemuslik õppe- ja kasvatustöö; õppeprogrammide täitmine; õpetamise ja õpilaste teadmiste kvaliteet ning kooli sisekorra ja distsipliininõuete täitmine.

7. Tööülesanded:  Õppe-kasvatustöö planeerimine lähtuvalt perspektiivsetest programmülesannetest ja õppekavast ning selle rakendamise ja täitmise kontrollimine; pedagoogide töö juhendamine ja kontrollimine; metoodilise töö korraldamine; aruandlus õppe-kasvatustöö ja koolikohustuse täitmise kohta; materjalide ettevalmistamine õppenõukogu koosolekuteks; õppekirjanduse valimine koostöös aineõpetajatega; raamatukogu töö suunamine; aineplaanide, tundide, tööpäevikute jms kontrollimine; direktori asendamine tema äraolekul; asendusõpetaja otsimine põhiõpetaja puudumisel; pedagoogilise personali enesetäiendamise korraldamine, selleks võimaluste selgitamine ja vastava info edastamine; õpilaste arvestuse pidamine, koolikohustuse täitmise tagamine, lahenduste otsimine viimase mittetäitmisel; kooli kodukorra täitmise tagamine; ajakohaste õppevahendite kasutusse juurutamine; õppetöö alaste näituste (sh stendid), ülevaatuste, võistluste jms korraldamise tagamine; tugiõppe, ainekonsultatsioonide, eksamite, praktika, suvetööde, pikapäevarühma töö korraldamine; õpilaste edasijõudmise analüüs ja sellest tulenevate probleemide lahendamine; individuaalsete ja grupikonsultatsioonide plaanide koostamine; kontrolltööde graafikute kontrollimine, järelarvestuste organiseerimine; autahvli jaoks pildistamise organiseerimine; auditooriumi jaotuse planeerimine.

8. Õigused:  Kontrollida süstemaatiliselt otsealluvate töötajate iga liiki ametialast tegevust, teha ettepanekuid, anda korraldusi; esitada pedagooge, õpilasi ergutamiseks; esindada oma kooli õppe-metoodilise töö alal.