SÜG Sihtasutuse ametijuhend INFOJUHT

KINNITATUD
SÜG Sihtasutuse
juhatuse liikme
28.04. 2003. a.
käskkirjaga nr 41

SÜG Sihtasutuse ametijuhend
1. Ametinimetus:   INFOJUHT
2. Otsene ülem:   juhatuse liige
3. Kvalifikatsiooninõuded:  infotehnoloogia-alane eriharidus 

4. Üldsätted:
4.1. Infotehnoloogia spetsialistiga sõlmib töölepingu SÜG Sihtasutuse juhatuse liige.
4.2. Infotehnoloogia spetsialist juhindub oma tegevuses:
        - EV seadustest, Valitsuse määrustest ning töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest, samuti         juhatuse liikme korraldustest. Ta arvestab spetsialistide ettepanekutega varustuse         küsimustes;
        - SÜG Sihtasutuse töösisekorra eeskirjadest;
        - käesolevast ametijuhendist.

5. Ülesanded:
5.1. Töötab välja ning rakendab infotehnoloogia kava, korrastab seda vastavalt vajadusele.
5.2. Juhib infotehnoloogiaalast tööd.
5.3. Hooldab arvuteid ja andmebaase.
5.4. Koostab programmide kasutuse kava ja korraldab uuendamise, vastutab litsentside         korrasoleku eest.
5.5. Teeb SÜG Sihtasutuse juhtkonnale ettepanekud riist- ja tarkvara soetamise kohta.
5.6. Hooldab ja täiendab Saaremaa Ühisgümnaasiumi kodulehekülge.
5.7. Konsulteerib ja juhendab nii SÜG Sihtasutuse kui Saaremaa Ühisgümnaasiumi töötajaid         arvutite kasutamisel.
5.8. Hoolitseb sekretäri poolt esitatud andmete õigeaegse edastamise eest Haridusministeeriumi         poolt volitatud asutusele, kes töötleb üldhariduskoolide õpilaste registrit. Samuti teeb sekretäri         ja kantselei juhatajaga koostööd õpilaste andmete edastamiseks teistele asutustele, kellel on         õigus neid saada (Linnavalitsus, Pensioniamet jne).
 
6. Õigused:

6.1. Saada oma ülesannete täitmiseks andmeid, dokumente ja teavet Sihtasutuse         struktuuriüksuselt ja töötajatelt.
6.2. Teha ettepanekuid infoalase töö korraldamiseks.
6.3. Saada vajadusel täiendkoolitust.


7. Vastutus

7.1. Vastutab käesolevas ametijuhendis sätestatud ülesannete nõuetekohase ja õigeaegse         täitmise eest.
7.2. Kannab vastutust süüliselt toime pandud õigusrikkumiste eest distsiplinaar-, haldus- või         kriminaalkorras vastavalt seadusele.
7.3. Vastutab tema käsutuses olevate materiaalsete väärtuste korrasoleku ja säilimise eest.


Kinnitan allkirjaga, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun seda järgima.


____________________________________   ____ . __________ 200 __. a.
                     (nimi ja allkiri)