SÜG Sihtasutuse ametijuhend HUVIJUHT

KINNITATUD
SÜG Sihtasutuse
juhatuse liikme
05. 03. 2003. a.
käskkirjaga nr 28

SÜG Sihtasutuse ametijuhend
1. Ametinimetus:   HUVIJUHT
2. Otsene ülem:   juhatuse liige
3. Otsealluvate ametinimetus: ringijuhid
4. Kvalifikatsiooninõuded: 
Teoreetiline väljaõpe:   pedagoogiline (kultuuri) kesk- või kõrgharidus
Praktilised kogemused:  vähemalt 1-3-aastane pedagoogilise või kultuuritöö staaž
Muud nõuded: juhtimis- ja üldpsühholoogia tundmine organiseerimisoskus huvide analüüsimise                            ja suunamise oskused

5. Kokkuvõte tööülesannetest:

Korraldada õpilaste arengut soodustavaid tegevusi koolis ja väljaspool kooli; korraldada kooliüritusi; säilitada ja juurutada kooli traditsioone; õpilaste soovil koordineerida lasteorganisatsioonide tegevust.

6. Tööülesanded:

Õpilaste arengut soodustavate võimete, huvide väljaselgitamine, analüüs ning selle alusel huvialase tegevuse korraldamine koolis ning väljaspool kooli; kooliürituste planeerimine, ettevalmistamine, läbiviimine, analüüsimine, hindamine; ringijuhtide töö koordineerimine; ringide tööpäevikute kontrollimine; stendide korrastamine; koolidevaheliste (ka välisriikides) sidemete kujundamine; külalisesinemiste korraldamine koolis; kooli õpilaste esinemiste korraldamine; korra tagamine kooli üritustel (koos korrapidaja-õpetajaga); kooli üritusteks kasutatavate ruumide ja inventari korrashoiu tagamine; õpilasomavalitsuse töö koordineerimine; klassijuhatajate töö kontrollimine; huvitegevusega seotud info edastamine; aula kasutamise aegade koordineerimine.

7. Õigused:

Taotleda klassijuhatajatelt jt. õpetajatelt abi õpilaste huvide väljaselgitamisel, kooliürituste ettevalmistamisel; planeerida eelarvet ürituste korraldamiseks, ringide tegevuseks; kontrollida ringijuhtide tööd, anda nendega seonduvaid korraldusi; esitada ergutamiseks ringijuhte, õpilasi; kontrollida klassijuhatajate tööd.

Kinnitan allkirjaga, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun seda järgima.


____________________________________   ____ . __________ 200 __. a.
                     (nimi ja allkiri)