SÜG Sihtasutuse ametijuhend HALDUSJUHT

KINNITATUD
SÜG Sihtasutuse
juhatuse liikme
05. 03. 2003. a.
käskkirjaga nr 28


SÜG Sihtasutuse ametijuhend
1. Ametinimetus:   HALDUSJUHT
2. Otsene ülem:   juhatuse liige
3. Otsealluvate ametinimetus: koristajad, riidehoidjad
                                                                    toitlustusjuht
                                                                    valvurid
                                                                    majahoidja
                                                                    remonditöölised
                                                                    õpilaskodu personal

4. Kvalifikatsiooninõuded:
 
Teoreetiline väljaõpe:   keskharidus
Praktilised kogemused:  majandustöö kogemused
Muud nõuded: finantsmajandusliku tegevuse tundmine; töökaitse, ohutustehnika,                            tuletõrje-eeskirjade tundmine; oskus orienteeruda teenindus- ja tootmisinfos

5. Kokkuvõte tööülesannetest:

Tagada Sihtasutuse hoonete, ruumide, inventari, territooriumi korrashoid; jooksvate majandusküsimuste (varustamine, remont jms) lahendamine; kooli vara eest vastutamine võrdselt direktoriga.


6. Tööülesanded:

Sihtasutuse majanduspersonali töö juhtimine; majanduseelarve planeerimine; varustamine (inventar, materjalid, toiduained jms); tervisekaitse-eeskirja, töökaitse, tuleohutuse, ohutustehnikanõuete täitmise tagamine; heakorra tagamine kooli territooriumil, selleks meetmete rakendamine; Sihtasutuse hoonete, -ruumide ja inventari remondi korraldamine; Sihtasutuse võtmemajanduse korraldamine; toitlustamise korraldamine; tarnelepingute sõlmimine; söökla töö (sh sanitaarseisundi) kontrollimine, inventeerimine, mehhanismide korrashoiu tagamine; toiduraha kogumise korraldamine; jäätmete kõrvaldamise korraldamine; maahooldustööde (sh kastmise) korraldamine; staadioni korrashoid (sanitaarraie, niitmine jms), kaasates selleks vajadusel kõiki Sihtasutuse majandussfääri töötajaid (vajadusel õppealajuhataja loal ka õpilasi õpetajate juhendamisel); prügiveo, veevärgi ja kanalisatsiooni korrashoiu tagamine; Sihtasutuse ruumide soojustamise tagamine; arvepidamine Sihtasutuse inventari ja õppevahendite üle; osalemine inventeerimiskomisjoni töös; majanduspersonali töö planeerimine suveperioodiks; Sihtasutuse ruumide (eelkõige õpilaskodu ja söökla) rentimine; söökla omatulu teenimise organiseerimine; Sihtasutuse mikrobussi kasutamise organiseerimine.


7. Õigused:

Korraldada majandusalaseid läbirääkimisi ja koosolekuid; jälgida vastuvõetud otsuste täitmist; nõuda juhtkonnalt infot finantsseisu kohta majandustegevuseks; sõlmida majanduslepinguid ja teha ettepanekuid (kooskõlas Sihtasutuse juhatuse liikmega) Sihtasutuse varustamiseks ja majandustööde teostamiseks; teha ettepanekuid abipersonali töölevõtmiseks, nende töö paremaks korraldamiseks; kasutada Sihtasutuse sõiduvahendit varustamisel või saada kompensatsiooni isikliku sõiduvahendi kasutamise eest selleks; esitada abipersonali ergutamiseks või karistamiseks; omada ligipääsu kõigile Sihtasutuse ruumidele, taotleda kõlbmatuks muutunud või ärakasutatud inventari, materjalide jms asendamist, väljamaksmist või mahakandmist.


Kinnitan allkirjaga, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun seda järgima.

 

____________________________________   ____ . __________ 200 __. a.
                     (nimi ja allkiri)