Aineõpetaja ametijuhend

Ametinimetus:                        AINEÕPETAJA
Otsene ülem:                          õppealajuhataja
Kvalifikatsiooninõuded:   erialane kesk-või kõrgharidus;
                                                       õppekasvatusprotsessi tundmine;
                                                       õppekava tundmine;
                                                       õppetöö korraldamise metoodikate tundmine;

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Õpetajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu direktor
1.2 Õpetaja juhindub oma tegevuses:
           - Eesti Vabariigi seadustest ja valitsuse määrustest;
           - HM normatiivdokumentidest;
           - kooli õppekavast;
           - direktori ja õppealajuhataja või neid asendavate inimeste
              korraldustest;
           - kooli töösisekorraeeskirjadest ja kollektiivlepingust;
           - käesolevast ametijuhendist.
1.3 Õpetaja äraolekul asendab teda õppealajuhataja poolt määratud õpetaja.

2. PÕHIÜLESANDED
2.1 Oma töös lähtub õpetaja kooli põhieesmärkidest.
2.2 Õpetaja suunab õpilast omandama kooli õppekava nõuetele vastavat haridust.
2.3 Õpetaja kujundab läbi aineõpetuse õpilase positiivset eluhoiakut ja maailmavaadet.
2.3 Õpetaja kujundab läbi aineõpetuse õpimotivatsiooni.

3. KOHUSTUSED
3.1 Õpetaja koostab kooli õppekava läbimiseks individuaalse töökava.
3.2 Õpetaja täidab nõutava dokumentatsiooni ja esitab kõik nõutavad andmed õigeaegselt.
3.3 Õpetaja täidab vastastikusel kokkuleppel kooli juhtkonnaga täiendavaid ülesandeid:
           - klassijuhatamine;
           - õpilasürituste organiseerimine ja neis osalemine;
           - õpilaste saatmine ekskursioonidel ja matkadel;
           - muud individuaalselt kokkulepitud või valimise tulemusena omandatud  
              staatusega seotud ülesandeid;
3.4 Õpetaja valmistab ette õpilasi oma aine olümpiaadiks.
3.5 Õpetaja võtab osa vähemalt ühe ainesektsiooni tööst.
3.6 Õpetajal on oma kindlaks määratud vastuvõtuaeg.
3.7 Õpetaja täidab tule –ja tööohutuse eeskirju ja tagab tunnis tervishoiu- ja tuleohutusnõuetest        kinnipidamise.
3.8 Õpetaja jälgib sisekorraeeskirjade täitmist õpilaste poolt.
3.9 Õpetaja reageerib kooli tööd häirivatele puudustele, võimalusel kõrvaldab need või informeerib        vastava tegevusliini eest vastutavat kooli juhtkonna liiget.
3.10 Õpetaja peab sidet klassijuhatajaga, informeerib enne veerandi lõppu klassijuhatajaid          õpilastest, kellel vastavas aines tulevad puudulikud.
3.11 Õpetaja osaleb kooli juhtimissüsteemis, eelkõige läbi õppenõukogu ja ainesektsiooni töö.
3.12 Õpetaja ei kritiseeri mitte kusagil kooli, kooli juhtkonda ega teisi aineõpetajaid, on koolile           lojaalne
3.13. Õpetaja hoiab oma käitumise ja tegevusega kooli ja pedagoogilise kollektiivi mainet.

4. ÕIGUSED
Õpetajal on õigus:
4.1 teha direktsioonile soovitusi ja ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;
4.2 osaleda kooli juhtimises õppenõukogu ja ainesektsioonide töö kaudu;
4.3 pöörduda nõustamiseks kooli juhtkonna poole.
4.4 valida õppevormid ja –meetodid õppeeesmärkide täitmiseks;
4.5 nõuda direktsioonilt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist;
4.6 saada vajadusel täienduskoolitust;
4.7 Õpetaja tööle annab hinnangu ainult direktor või õppealajuhataja, direktsiooni poolt määratud        ekspert või direktsiooniga kooskõlastatud inspektuur.
4.8 Kõrvalised isikud õppetunnis võivad viibida vaid direktori või õppealajuhatajaga kooskõlastatult        ja õpetaja isiklikul loal.

5. VASTUTUS
Õpetaja vastutab:
5.1 käesoleva juhendiga temale pandud töökohustuste täitmise eest;
5.2 kooli õppekava nõuete täitmise eest;
5.3 õppedokumentatsiooni täitmise eest;
5.4 õpilastele pandud hinnete objektiivsuse ja õigluse eest;
5.5 õpilaste tervisekaitse ja ohutuse eest ainetundides ja kooli üritustel.