Saaremaa Ühisgümnaasiumi õppenõukogu põhimäärus

KINNITATUD
Saaremaa Ühisgümnaasiumi
direktori 22. detsembri 2005
käskkirjaga nr 1-3/ 8

Põhimäärus on koostatud vastavalt haridusministri määrusele 29.05.2000 nr.14, mille viimane muutus on tehtud määrusega 10.08.2005 nr.24 jõustumisega alates 01.09.2005 ja mis kehtestab kooli õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra.

ÜLDSÄTTED

§ 1. Õppenõukogu ülesanne

Õppenõukogu ülesanne on Saaremaa Ühisgümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

§ 2. Liikmed

Õppenõukogu liikmed on kõik pedagoogid (ka huvijuhid, psühholoog, logopeed) ja SÜG Sihtasutuse juhatuse liikmed, esimees on kooli direktor, aseesimees direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal.

§ 3. Töö korraldamine

(1) Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.
(2) Õppenõukogu tegevus kavandatakse õppeaasta algul ja määratakse kooli üldtööplaanis.

ÕPPENÕUKOGU PÄDEVUS

§ 4. Pädevus seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning juhtimisega

Õppenõukogu:
    (1) arutab läbi ja kiidab heaks kooli arengukava ja õppekava;
    (2) arutab läbi ja kiidab heaks kooli üldtööplaani iga õppeaasta algul;
    (3) arutab läbi ja kiidab heaks kooli põhimääruse;
    (4) arutab läbi ja kinnitab kooli kodukorra ja päevakava;
    (5) arutab läbi riikliku järelevalve tulemused ja teeb ettepanekuid tarvilike meetmete           rakendamiseks;
    (6) annab õppeaasta lõpul hinnangu kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele ja teeb kooli           juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
    (7) delegeerib oma esindajad kooli hoolekogu ja atesteerimiskomisjoni koosseisu;
    (8) arutab läbi koolis, ekskursioonil, õppekäigul või matkal esinenud õnnetusjuhtumid ja           võimalikud meetmed nende vältimiseks tulevikus.

§ 5. Pädevus seoses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldusega

Õppenõukogu:
    (1) kinnitab parandusõppele viidavate õpilaste nimekirjad;
    (2) otsustab õpilase hälvikute nõustamiskomisjoni suunamise ja määrab õpilasele koolipoolse           esindaja nõustamiskomisjonis;
    (3) otsustab õpilasele individuaalse õppekava rakendamise ja selle kestuse ning määrab           õppeperioodi lõpul, millises klassis õpilane õpinguid jätkab;
    (4) otsustab koduõppe rakendamise ja korralduse.

§ 6. Pädevus seoses õpilaste hindamise ja järgmisse klassi üleviimisega

Õppenõukogu:
    (1) otsustab õpilase käitumise hindamise aastahindega «mitterahuldav»;
    (2) otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle või klassikursust           kordama jätmise;
    (3) otsustab õpilase kooli nimekirjast väljaarvamise ja koolist väljaheitmise;
    (4) otsustab, millises gümnaasiumi klassis põhihariduse baasil tegutseva kutseõppeasutuse           pooleli jätnud õpilane õpinguid jätkab;
    (5) otsustab, millises klassis välisriigis õppinud õpilane õpinguid jätkab.

§ 7. Pädevus seoses eksamite ja kooli lõpetamisega

Õppenõukogu:
    (1) otsustab 12. klassi õpilaste koolieksami sooritamise ainealase uurimistööna;
    (2) otsustab 12. klassi õpilase eksamiperioodi pikendamise arstitõendi alusel;
    (3) annab 12. klassi õpilasele loa sooritada koolieksamid individuaalplaani järgi;
    (4) otsustab eksternieksamitele lubamise;
    (5) otsustab põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise;
    (6) otsustab õpilaste tunnustamise õppeperioodi lõpul ja kooli lõpetamisel vastavalt           haridusministri 22. märtsi 1999. a määrusega nr 18 kinnitatud «Põhikooli ja gümnaasiumi           õpilase tunnustamise korrale».

ÕPPENÕUKOGU TEGUTSEMISE KORD

§ 8. Õppenõukogu koosolekute läbiviimine

    (1) Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas ja see on           otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas           õppenõukogu esimees või aseesimees. Õppeaasta esimesel koosolekul valib           õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri.

    (2) Õppenõukogu erakorralise koosoleku kutsub kokku õppenõukogu esimees, tema äraolekul           aseesimees, kui seda nõuab vähemalt üks kolmandik õppenõukogu liikmetest või kui see on           vajalik riikliku järelevalve tulemuste läbiarutamiseks.

    (3) Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord           teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele üks nädal enne           korralise koosoleku toimumist. Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht           ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule           kutsutud isikutele kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist. Õppenõukogu           liikmetel on õigus teha ettepanekuid koosoleku päevakorra täiendamiseks või muutmiseks,           v.a küsimustes, mis on seotud õppenõukogu puuduva liikmega, hiljemalt 2 päeva enne           koosoleku toimumist.

    (4) Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekule           kutsutakse vajaduse korral õpilaskonna esindajaid, lapsevanemaid ja teisi isikuid.

    (5) Õppenõukogu koosolekust on õigus osa võtta kooli raamatukoguhoidjal, arstil,           sotsiaaltöötajal, hoolekogu esimehel, õpilasesinduse esindajal, samuti kooli pidajal või           tema esindajal ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostaval           ametnikul.

    (6) Igal õppenõukogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates           küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid. Plaanilise ettekande pikkus           võib olla kuni 20 minutit, sõnavõtuks on aega kuni 2 minutit.

    (7) Uute dokumentide kinnitamisel toimuvad sisulised arutelud eelnevalt erinevates           töögruppides, ainekomisjonides, direktsioonis ja juhtkonna koosolekutel (vajadusel ka           hoolekogus, õpilasesinduses ja sihtasutuse nõukogus). Parandusettepanekud esitatakse           kirjalikult hiljemalt nädal aega enne koosolekut. Hääletamise korra teeb koosoleku juhataja           teatavaks enne hääletamisele asumist.

    (8) Õppenõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku           juhataja ja protokollija. Koosoleku protokolli märgitakse:
    1) koosoleku toimumise kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg;
    2) koosoleku toimumise koht;
    3) koosoleku juhataja nimi;
    4) koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed ning          koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega;
    5) kinnitatud päevakord;
    6) sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
    7) vastuvõetud otsused.

§ 9. Õppenõukogu otsused ja nende täitmine

    (1) Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamine on õppenõukogu           otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks           õppenõukogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

    (2) Õppenõukogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmisel, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti, ja           nende täitmine on kohustuslik kõigile pedagoogidele. Õppenõukogu otsused on           kohustuslikud teistele kooli töötajatele ja õpilastele neid otseselt puudutavates küsimustes.

    (3) Õppenõukogu otsused avalikustatakse koosolekule järgneval tööpäeval.

    (4) Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor ning teavitab sellest           järgmistel koosolekutel õppenõukogu.

§ 10. Õpilase mitterahuldava käitumise arutamine ja otsuse tegemine

   (1) Õppenõukogu koosolekul õpilase mitterahuldava käitumise arutamisel on nõutav õpilase ja            lapsevanema (eestkostja) kohalolek või kirjalik loobumine sellest. Õppenõukogu koosolekul            õpilase mitterahuldava käitumise arutamisel seoses koolikohustusliku õpilase kooli            nimekirjast väljaarvamise ja koolist väljaheitmise otsustamisega on nõutav õpilase,            lapsevanema (eestkostja) ja lastekaitseametniku kohalolek. Nende teistkordselt            koosolekule mõjuva põhjuseta tulemata jätmisel teeb õppenõukogu otsuse asjaosaliste            juuresolekuta.

    (2) Õpilasele ja lapsevanemale (eestkostjale) saadetakse väljavõte õppenõukogu koosoleku           protokollist kolme tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest.

§ 11. Õppenõukogu otsusega mittenõustumine

    (1) Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel on õpilasel ja lapsevanemal (eestkostjal) õigus            pöörduda riikliku järelevalve ametniku poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul            arvates otsusest teadasaamisest.

    (2) Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus peatada otsuse           täitmine oma käskkirjaga kolmeks nädalaks ja esitada küsimus riikliku järelevalve           ametnikule läbivaatamiseks ja otsustamiseks.

    (3) Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on õppenõukogu liikmel õigus pöörduda           riikliku järelevalve ametniku poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul arvates           koosoleku toimumisest.

viimati muudetud 24.01.2006