PR tegevuse strateegia ja plaan 2006. aastaks

KINNITAN
Saaremaa Ühisgümnaasiumi
direktori 16. jaanuari 2006. a.
käskkirjaga nr 1-3/ 14

Suhtekorraldus on avalikkussuhete plaanipärane ja pidev mõjutamine, et luua head mainet oma organisatsioonile, mis saab toimuda vaid vastastikuses usalduses ja heades suhetes. Oluline on teada tulevikuvisioone ja viia ellu tegevuskavasid, mis teenivad nii meie kui ümbritsevate huve.

Olulised põhimõtted, mida järgida:

    * tegevusega peavad olema haaratud
           -  kooli kollektiiv: õpetajad, õpilased, personal
           -  üldsus: lapsevanemad, vilistlased, muu elanikkond, teised koolid
           -  ametkonnad: linnavalitus, maavalitsus, ajakirjandus, sponsorid
     * tegevuse kajastamisel sihtgruppide ja nende huvide määratlemine

Koolikollektiivile suunatud rõhuasetused:

   -  Kooli tunnuslaused meie igapäevases elus: “ SÜG- ja saadki hakkama”; Sapere aude!
    -   AUSUS, AVATUS, ARUKUS…. ARMASTUS
    -  Millist sõnumit me ise kanname enda sees ja endast väljapoole?
    -  Millised on meile olulised sümbolid?
    -  Soovitava imago kirjeldus valmib õpetajate, õpilaste ja koolipersonali koostöös.
    -  Kommunikatsioonijuhtimine, infovahetus. Kooli kodulehekülg kui meie peegelpilt.
    -  Enda tutvustamine: õpetajana, inimesena, oma kollektiivis ja avalikkusele.
    -  Eesmärkide määratlemine ja strateegia loomine nende saavutamiseks.
    -  Gümnaasiumiklasside õpilaste väljalangevuse probleemiga tegelemine.
    -  Negatiivse kuvandi ja kurva ajaloo muutmine positiivseks.
    -  Õpilaste kaasamine kooli arengu aruteludesse, kooli igapäevaelu kajastamisse meedias.

Lastevanematele ja vilistlastele suunatud rõhuasetused:

   - Usalduse kasvatamine kooli vastu ausa ja avaliku vastuse andmisena probleeme ennetavalt.
     -  Lood kooli vilistlastelt kooli kodulehele, meedias, vilistlaste kaasamine igapäevasesse         kooliellu.
    -  Negatiivse kuvandi ja kurva ajaloo muutmine positiivseks selle kaudu, et avaldame endast        häid sõnumeid.
    -  Õpetajate tutvustamine avalikkusele.
    -  Lastevanemate tunnustamine ja kaasahaaramine kooliellu. Selle oluliselt suurem        kajastamine meedias. Lastevanemate küsitlused, lastevanemate kool, koduleheküljel olev        nõuandenurk lastevanematele.
    -  Koolipere ja kogukonna ühisürituste korraldamine.

Koostöö teiste linna lasteasutuste ja koolidega:

    -  Lasteaedade õpetajatega ümarlauad, algklassiõpetajate osalemine koolieelsete laste          rühmade vanemate koosolekutel.
    -  Õpetajate omavaheline suhtlemine. Teiste koolide õpetajate kutsumine meie kooli. Õpetajate        aktiivne osalemine koolide listi foorumites.
    -  Ainekomisjonide omavaheline koostöö.

Üldsusele suunatud rõhuasetused:

    -  Kooli tunnuslaused meie igapäevases elus: “ SÜG- ja saadki hakkama”; Sapere aude!
      -  Vääritimõistmise allikate väljaselgitamine ja ellimineerimine.
     -  Mõjupiiride avardamine.
     -  Avaliku arvamuse uurimine.
     -  Konfliktide ja väärarusaamade vältimine. Kiire vastamine tekkinud probleemidele või         kajastustele. Oma seisukohtade selgitamine.
     -  Suhtlemine üldsusega ja oma sõnumi edasiandmine.

Meediale suunatud:

    -  Meediasuhted, kohaliku meedia võimaluste maksimaalne kasutamine. Meediat on vaja           harjutada meiega suhtlema. Initsiatiiv peab olema meiepoolne.
     -  Suhtlemine üldsusega meedia kaudu. Meie positiivne sõnum.
     -  Kooli meediakajastuse kalenderplaani väljatöötamine. Meediaklubi kaasamine.

PR tegevuses tähelepanu all olevad valdkonnad:

1.  Arvestus meediakajastuste kohta.- Sirje Ess
2.  Koolisümboolikaga meened, kingitused, õpilaste töövahendid.-  Triino Lest, Diana Õun
3.  Kooli kodulehekülje pidev täiendamine ja parandamine.-  Sirje Ess, Toomas Kask,  Indrek Peil
4.  Siseinfo liikumine majas.- Linda Liivamägi
5.  Õpetajate ühistöös valminud trükised. – Linda Liivamägi, Mia Rand
6.  Vilistlaste kaasamine PR tegevusse.- Diana Õun, Triino Lest
7.  Meediaklubi kui kooli tegevuse kajastaja.- Triino Lest

Pikemaajalised ülesanded:

1.  Kooli koduleheküljele aastaraamatu vorm ja materjalid.-  Indrek Peil, Sirje Ess, Toomas Kask
2.  Meediakajastuste mappi materjalide kogumine ja analüüs. – Sirje Ess
3.  Kooli tutvustava filmi tegemine.- Indrek Peil
4.  Kooli reklaamplakat.- Aili Jung

Tegevuse kalenderplaan 2006. aastaks:

Tegevus
Aeg

Sihtgrupp
/ PR tegevuse laad

Asjaajaja
Õpetajate uurimistööde konverents. Arutelud kooli PR teemal. Jaanuar Koolipere, meedia. Sirje Ess
Kooli sünnipäeva tähistamine. Jaanuar Üldsus, linna teised koolid, lasteaiad. Viljar Aro
Pressikonverents Jaanuar Lapsevanemad, üldsus, meedia. Sirje Ess ja...
Luuleteater Krevera juubel 14. jaanuar Lapsevanemad, meedia, üldsus  
Kabaree linnarahvale 20. jaanuar Meedia, üldsus. vilistlased Diana Õun, Rita Ilves, Mart Mölder
1. klasside komplekteerimise alustamine 21. jaanuar Lapsevanemad, koolipere, üldsus Sirje Ess
Vilistlasteõhtu 21. jaanuar Vilistlased, koolipere Triino Lest, Diana Õun
Noorte solistide ja duettide konkurss 27.-29. jaanuar Üldsus, meedia, koolipere Triino Lest, Diana Õun
Esmaabipäev koolis 10. veebruar Üldsus, lapsevanemad Marianne Starikova
Linna põhikoolide 9. klasside õpilaste kutsumine kooli Jaan.-veebr. Teised koolid Viljar Aro, õpilasesindus
Sõbrapäev 14. veebruar Üldsus Diana Õun, Triino Lest
Jukukool 4. märts Koolipere, teised koolid Sirje Ess
Kooli mood 2006 konkurss 9. märts

Koolipere, üldsus.Fotoreportaaž.

Triino Lest, Diana Õun
Eelkooli lõpetamine 11. märts Lapsevanemad, linnavalitsus, üldsus Sirje Ess
Saaremaa Miniteatripäevad 18.-20. märts Üldsus, meedia Rita Ilves, Triino Lest, Diana Õun
Sisekoolituspäevad 21.-22. märts Üldsus, meedia Sirje Ess
Miss Graatsia 30. märts Üldsus, lapsevanemad, meedia Tiiu Haavik
Õppevahendite konkurss 31. märts Üldsus, teised koolid, lapsevanemad Linda Liivamägi
Maakonna vendade Liivide konkurss 5. aprill Üldsus, teised koolid, lapsevanemad Rita Ilves
Maakonna kultuuripäevad 7.-8. aprill Koolid, koolipere Triino Lest
Vaskivuori kooli külaskäik, ühine konverents, õpilaste seltsielu 6.-9. aprill Koolipere, üldsus, lapsevanemad Sirje Ess
Kokkuvõtete tegemine õppetööst Aprill- juuni Koolipere, üldsus, lapsevanemad Linda Liivamägi
Kooli kevadpäevad 24.- 29. aprill Koolipere, lapsevanemad Triino Lest, Diana Õun
Emadele pühendatud nädal Mai 1. nädal Lapsevanemad, koolipere Sirje Ess
Bridžiturniir Mai algus Üldsus Arne Loorpuu
Tütarlastekoori ja Kreedo kevadkontsert 10. mai Koolipere, teised koolid Mari Ausmees
Õpilaste uurimistööd Juuni algus Koolipere, teised koolid, lapsevanemad Indrek Peil
Õpetajate väljasõit Ruhnu 21. juuni Üldsus, koolipere Sirje Ess
Kokkuvõtted kevadpoolaastast PR tegevuse kohta. Uued kokkulepped PR tegevuseks august Koolipere Sirje Ess
Kooli algus 1. sept. Lapsevanemad, üldsus. Õhupallid. Triino Lest, Diana Õun
Kooli kodulehe täiendamine uute materjalidega 15. sept. Koolipere, üldsus Sirje Ess
Olümpiamängud Sügis 2006 Üldsus Triino Lest, Diana Õun