SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PÕHIMÄÄRUS

 

 

KINNITATUD  
Kuressaare Linnavalitsuse 
“.2.....” detsembri  1997.a. 
määrusega  nr  53.  

 

A   Üldsätted 
     
1.  Saaremaa Ühisgümnaasiumi ( edaspidi SÜG ) hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel SÜG-i juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja mõjutamisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.
2.  Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, teistest haridusalastest õigusaktidest, valla- või linnavalitsuse otsustest, kooli põhikirjast ning käesolevast põhimäärusest.

B   Hoolekogu koosseis ja moodustamise kord.

1.  SÜG-i hoolekogu koosseisu kuuluvad linnavolikogu, õpilaste, õpetajate, lastevane- mate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja (-d).
2.  Esindajad valitakse kooli hoolekogusse Kuressaare linnavolikogu, kooli õppenõukogu, õpilasesinduse ja lastevanemate poolt kolmeks aastaks.Lastevanemate esindajad valitakse kõigi klasside lastevanemate koosolekute poolt,igast klassist üks esindaja.
3.  Hoolekogu koosseisu ja tema põhimääruse kinnitab Kuressaare Linnavalitsus.
4.  Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast juhatuse, mille liikmete arvu määrab hoolekogu. Juhatus valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe(-d).
5.  Hoolekogu töösse võib arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks kaasata vastava ala asjatundjaid ning ekspertorganisatsioone, moodustada alalisi või ajutisi töörühmi (komisjone).

C   Hoolekogu ülesanded.

1.  Hoolekogu arutab läbi kooli arengukavad ja annab neile hinnangu lähtudes antud piirkonna elanike huvidest ning koolipiirkonna sotsiaalse ja kultuurilise arengu sihtidest.
2.  Hoolekogu osaleb õppe- ja kasvatusprotsessi edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisel.
 
3.  Hoolekogu kooskõlastab gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja läbiviimise korra enne selle väljakuulutamist Kuressaare Linnavalitsuse poolt ning esitab direktori kandidaadi Kuressaare Linnavalitsusele ametisse kinnitamiseks.
4.  Hoolekogu kooskõlastab kooli põhikirja ja eelarvekava enne selle esitamist linnavalitsusele kinnitamiseks ning kooli õppekavad enne nende kinnitamist gümnaasiumi direktori poolt ja teeb ettepanekuid nende muutmiseks.
5.  Hoolekogu osaleb gümnaasiumi finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel.
6.  Hoolekogu vahendab informatsiooni oma tööst Kuressaare linnavalitsusele, lastevanemate üldkoosolekule ja ajakirjanduse vahendusel maakonna elanikele.
7.  Hoolekogu jälgib gümnaasiumi juhtimise korraldust ning laste- ja tervisekaitse tingimuste täitmist nii gümnaasiumis kui ka õpilaskodus.
8.  Hoolekogu jälgib eelarveliste ja muude rahaliste ning materiaalsete vahendite ja kooliruumide sihtotstarbelist ning säästlikku kasutamist.
9.  Hoolekogu rakendab koostöös pedagoogidega ja sotsiaalabitalituse töötajatega abinõud koolikohustust mittetäitvate laste ja nende vanemate mõjutamiseks.
10.  Hoolekogu lahendab õpilaste või nende vanemate poolt esitatud pretensioone              õppenõukogu otsuste osas, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavates  vaidlusalastes küsimustes.
11.  Hoolekogu korraldab gümnaasiumi eelarvesse täiendavate rahaliste vahendite laekumist sihtannetustena kooli vajadusi ning piirkonna asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide osalusvõimalusi arvestades.
12.  Hoolekogu otsustab kooli juhtkonna ettepanekul ainelise abi andmise vähekindlustatud ja abivajavatele õpilastele ja perekondadele.
13.  Hoolekogu rakendab vajadusel abinõud õpilaste toitlustamise paremaks korraldamiseks ning organiseerib gümnaasiumile abi koolihoonete, õppe- jt. ruumide, töökodade, spordirajatiste jmt. hooldamisel ja remontimisel.

D   Hoolekogu õigused ja liikmete vastutus.

1.  Hoolekogul on õigus kuulata ära gümnaasiumi direktori aruanne õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimise korraldusest ja gümnaasiumi majandamisest.
2.  Hoolekogul on õigus anda soovitusi eelarveliste ja sihtannetustena laekunud summade otstarbekaks ja säästlikuks kasutamiseks.
3.  Hoolekogul on õigus teha ettepanekuid gümnaasiumi juhtkonnale töötajate valiku, õppe- ja kasvatusprotsessi korralduse, tunnivälise tegevuse ja ruumide sihtotstarbelise kasutamise asjus.
4.  Hoolekohul on õigus saada oma tööks vajalikku informatsiooni.
5.  Hoolekogul on õigus teha ettepanekuid gümnaasiumile, linnavalitsusele, gümnaasiumi üle järelvalvet teostavale riiklikule täitevorganile, samuti gümnaasiumi piirkonnas asuvatele asutustele, ettevõtetele ja organisatsioonidele antud piirkonna hariduselu, kutsenõustamise ja toimetulekuhariduse korraldamise küsimustes lähtuvalt piirkonna vajadustest ja võimalustest.
6.  Hoolekogul on õigus teha põhjendatud ettepanekuid linnavalitsusele gümnaasiumi direktori kohale kinnitamiseks või kohalt vabastamiseks ning töölepingu lõpetamiseks seaduses sätestatud alusel.
7.  Hoolekogul on õigus informeerida puuduste ilmnemisel vastavaid riiklikke ja kohalikke omavalitsuste täitevorganeid ning teha ettepanekuid süüdiolevate isikute vastutusele võtmiseks.
8.  Hoolekogu liikmete osalusest hoolekogu töös informeeritakse neid valinud subjekte, kes vajadusel võivad oma esindajad ennetähtaegselt ümber vahetada.
9.  Hoolekogul on õigus arvata oma koosseisust välja liikmed, kes on hoolekogu koosolekutelt puudunud 3 korda järjest ilma mõjuva põhjuseta ja hoolekogu sellest informeerimata.

E   Hoolekogu töökord.

1.  Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku kui on päevakorras 3 punkti kuid mitte vähem kui 1 kord õppeveerandis hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
2.  Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, gümnaasiumi direktori või Kuressaare Linnavalitsuse ettepanekul.
3.  Erakorralise koosoleku toimumisest informeeritakse kirjalikult kõiki liikmeid vähemalt viis päeva ette.
4.  Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.
5.  Hoolekogu koosolekust võtab osa gümnaasiumi direktor. Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta riiklikku järelvalvet teostavad ametiisikud, linnavalitsuse haridusküsimustega tegelev ametiisik ja teised isikud hoolekogu esimehe loal.
6.  Hoolekogu igal liikmel on õigus tõstatada koosolekul arutamist vajavaid küsimusi, hankides ise vajadusel eelnevalt asjakohast materjali. Arutusele tulevate küsimuste tutvustamist ja materjalide süstematiseerimist korraldab hoolekogu esimees.
7.  Hoolekogu otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte ühtlasel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.
8.  Hoolekogu poolt vastuvõetud otsused vormistatakse kirjalikult hoolekogu esimehe allkirjaga ja need on täitmiseks gümnaasiumi juhtkonnale.
9.  Gümnaasiumi juhtkonna ja hoolekogu vahel tekkinud vaidlused lahendab Kuressaare Linnavalitsus, kelle otsus on lõplik.
10.  Hoolekogu koosolekud protokollitakse ning protokollid koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse gümnaasiumis ühistel alustel muude gümnaasiumi dokumentidega.
11.  Hoolekogu annab oma tööst aru üks kord aastas lastevanemate üldkoosolekule ja Kuressaare Linnavalitsusele. Aruanne peab kajastama aasta jooksul tehtud tööd ning plaane uueks õppeaastaks.
12.  Kuressaare Linnavalitsusel on hoolekogu esimehe taotluse alusel õigus tasustada hoolekogu liikmeid ja hoolekogu töösse kaasatud asjatundjaid vastavalt nende osalemisele hoolekogu töös ja tööpanusele.
13.  Hoolekogu koosseisu kuuluv õpilaskonna esindaja vahendab hoolekogu liikmetele õpilaste kõik mured. Hoolekogu liikmeil on õigus ja kohustus lahendada eelkõige nendeni jõudnud õpilaste mured ja probleemid.
14.  Hoolekogu koosseisu kuuluvad õpetajaskonna esindajad vahendavad hoolekogu liikmetele õpetajate kõik mured. Hoolekogu liikmeil on õigus ja kohustus lahendada eelkõige nendeni jõudnud õpetajate mured ja probleemid.