Saaremaa Ühisgümnaasiumi kollektiivleping

SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI JA
SÜG SIHTASUTUSE
KOLLEKTIIVLEPING

1. OSAPOOLED
1.1. Käesolev kollektiivleping (edaspidi Leping) on sõlmitud Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori ning SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe Viljar Aro (edaspidi Tööandja) ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi ning SÜG Sihtasutuse töötajate (edaspidi Töövõtjad), keda esindab ametiühingu (edaspidi aü) usaldusisik Marek Schapel, vahel.

2. ÜLDOSA
2.1. Käesoleva Lepingu aluseks on EV Kollektiivlepingu seadus 14. aprillist 1993. a.
2.2. Kollektiivleping kehtib allakirjutamise hetkest üks aasta. Kollektiivlepingu tähtaja möödumisel pikeneb Lepingu tähtaeg ühe aasta võrra, kui üks osapooltest ei nõua selle muutmist või lõpetamist.
2.3. Tööandja vahetumisel Lepingu kehtivusaja jooksul jääb Leping jõusse kehtivustähtaja lõpuni.
2.4. Leping laieneb kõikidele kooli ja sihtasutuse töötajatele, olenemata nende kuulumisest aü organisatsiooni.
2.5. Tööandja poolt Lepingu tingimuste täitmisel kindlustab aü Lepingu kehtivuse ajal töörahu. Lepingu sõlmimisel tekkivad vaidlused lahendatakse kollektiivse töötüli lahendamise seaduse alusel.
2.6. Muudatusi ja täiendusi käesolevasse Lepingusse tehakse osapoolte ettepanekul teise osapoole nõusolekul. Vastavad muudatused ja täiendused vormistatakse Lepingu lisana, millele kirjutavad alla mõlemad osapooled.
2.7. Lepingu tutvustamine uutele töötajatele on tööandja kohustus.
2.8. Töösisekorraeeskirjade uuendamisel annab tööandja töösisekorraeeskirjade projekti töötajatele tutvumiseks ning ettepanekute tegemiseks.
2.9. Töösisekorraeeskirjade sätted, mis on vastuolus Lepinguga, on kehtetud.
2.10. Omavahelisel suhtlemisel on tööandja ja töötajad kohustatud kinni pidama üldtunnustatud viisakusnõuetest.

3. TÖÖ- JA PUHKEAEG
3.1. Töötaja töö aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, Saaremaa Ühisgümnaasiumi põhimäärus, SÜG Sihtasutuse põhimäärus, töösisekorra eeskiri, ametikoha ametijuhend ning üldine tuleohutusjuhend.
3.2. Koolivaheaeg on üldjuhul tööaeg, konkreetse koolivaheaja töökorralduse kinnitab Tööandja.
3.3. Töötajatele, kellel on seadusest lähtuvalt õigus pikendatud puhkusele, arvestatakse pikendatud puhkust ka laborandina töötamise eest, kui nad seda teevad.
3.4. Tööandja vastutab tööruumide korrashoiu, õigeaegse remondi ja normatiivsete töötingimuste eest. Samuti varustab Tööandja õigeaegselt töötajat vajalike töö- ja IT vahenditega. Tööandja korraldab õppetöö operatiivselt ümber, kui koolis puudub vesi, elekter või temperatuur on õigusaktides ettenähtust madalam, kusjuures tundide lühendamise või ärajäämise korral makstakse töötajale töötasu täies ulatuses.
3.5. Sõltuvalt töö iseloomust võib pedagoogiline töötaja osa üldtööaega oma äranägemisel kasutada väljaspool kooliruume.

4. TÖÖ TASUSTAMINE
4.1. Palka makstakse üks kord kuus lähtudes vastavasisulisest määrusest, töötaja haigestumisel hüvitist vastavalt ravikindlustusseadusele.
4.2. Palk kantakse iga töötaja poolt esitatud pangaarvele hiljemalt 10. kuupäevaks.
4.3. Tulemustasu makstakse Tööandja otsusel usaldusisikuga kooskõlastatult.
4.4. Tööandja võimaldab töötajale erialast kutse- ja täiendõpet vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele Saaremaa Ühisgümnaasiumi ning SÜG Sihtasutuse eelarves selleks ettenähtud vahendite ulatuses. Õpetajale võimaldatakse erialast kutse- ja täiendõpet aastas vähemalt 32 tunni ulatuses, SÜG Sihtasutuse töötajatele vähemalt 16 tunni ulatuses. Tööandja kannab kõik täiendõppega seotud kulud (täiendõppe maksumus, sõit, vajadusel ka ööbimine) ning säilitab täiendõppes viibimise ajal keskmise töötasu.
4.5. Üritused õpilastega (ekskursioonid, võistlused, vabariiklikel olümpiaadidel osalemised) Tööandja korraldusel loetakse komandeeringuks ja tasustatakse vastavalt töölähetuse eeskirjadele, st töötajale makstakse töölähetuse aja eest päevaraha, kompenseeritakse ööbimiskulud ja sõiduraha.
4.6. Usaldusisiku töö kompenseeritakse kolme tasulise lisapuhkepäeva andmisega.
4.7. Pereliikme surma korral maksab Tööandja töötajale toetust 1000 krooni, tasudes täiendavalt toetusega seotud maksud.

5. TÖÖKAITSE JA MEDITSIINILINE TEENINDAMINE
5.1. Tööandja tagab töötajatele töötingimused, mis on vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate töö- ja tervisekaitsenõuetega.
5.2. Tööandja kannab pedagoogide regulaarse meditsiinilise järelvaatusega seotud kulud.
5.3. Töötajaga, kellel 31. augustiks on meditsiinilise kontrolli märge tervisetõendil aegunud, peatub tööleping kuni kontrolli läbimiseni.

6. TÖÖANDJA KÄSUTUSES OLEVATE VAHENDITE KASUTAMINE
6.1. Tööandja võimaldab töötajale kasutada tööruume töötaja isiklike tähtpäevade või lähedaste matuste korraldamiseks tasuta.
6.2. Tööandja võimaldab töötajatel sihtasutuse sööklas toitlustamise gümnaasiumiõpilastega võrdsetel alustel.
6.3. Usaldusisikule lubatakse oma ülesannete täitmiseks tasuta kasutada tööandja valduses olevaid ruume, telefone, kantseleitarbeid, arvutit jms.

7. KOLLEKTIIVLEPINGU TÄITMISE KONTROLL
7.1. Kontrolli Lepingu täitmise üle teostavad mõlemad osapooled.
7.2. Lepingu pooled kohustuvad informeerima üksteist juhul, kui ühel osapoolel tekib rahulolematus Lepingu tingimuste täitmise osas.
7.3. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse vastavalt kollektiivse töötüli lahendamise seadusele.

Käesolev kollektiivleping on sõlmitud Kuressaares 01. märtsil 2005. aastal.

Viljar Aro      Marek Schapel
Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktor   Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja
SÜG Sihtasutuse juhatuse esimees   SÜG Sihtasutuse aü usaldusisik