ÜLDINE TULEOHUTUSJUHEND JA TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

KINNITATUD
Saaremaa Ühisgümnaasiumi
direktori 11. märtsi  2004. a
käskkirjaga nr 1-3/16 p.1

KINNITATUD
SÜG Sihtasutuse
juhatuse liikme
11. märtsi  2004. a
käskkirjaga nr nr 1-3/10 p.1

 

SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM

SÜG SIHTASUTUS

 

 

ÜLDINE TULEOHUTUSJUHEND JA TEGUTSEMINE

TULEKAHJU KORRAL


 

SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM

SÜG SIHTASUTUS

  

 

Aadress:  Hariduse 13, 93812 Kuressaare (juriidiline aadress)
                   Hariduse 13 (peahoone ja töökodade maja)
                   Kingu 6 (õpilaskodu)

Telefon: 452 4430


Telefonide paiknemine hoones:

Keldrikorrus    köögi kontor (012)
                          söökla (006)
                          huvijuht PK (019A)

I korrus:            huvijuht G (105)
                          direktor (109)
                          kantselei juhataja (110)
                          õppealajuhataja (110A)
                          õpetajate tuba (111)
                          koolitusjuht, projektijuht (115)
                          haldusjuht (116)
                          finantsjuht (116)
                          pearaamatupidaja (116)
                          psühholoog (119)
                          turvaruum (122A)
                          raamatukogu (126)
                          võimla (131)

IV korrus         serveriruum (405)
                          meditsiinituba (412)

Õuemaja         poiste tööõpetus

Õpilaskodu     valvelaud


SISUKORD
1. Üldsätted                                                                  
2. Territooriumi, teede ning hoonele juurdesõiduteede korrashoiu iseärasused                                           
3. Tuleohutusnõuded
4. Töötajate kohustused tulekahju tekkimisel
5. Tuletõrjevahendite kasutamise ning tuletõrje- ja päästekomandoga koostöö kord
6. Inimeste ja vara evakueerimine
7. Hädaabi telefoninumbrid
8. Esmaabi
9. Tuleohutuse eest vastutab

SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI JA SÜG SIHTASUTUSE TULEOHUTUSJUHEND


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev tuleohutusjuhend on täitmiseks kohustuslik kõigile Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja SÜG Sihtasutuse töötajatele.

1.2. Tuleohutusjuhend on alus töötajate tuleohutusalasel juhendamisel ja täiendõppel, mille läbiviimist korraldab objekti tuleohutusjärelvalve eest vastutav isik.

1.3. Töötajat, kes ei ole tutvunud tuleohutusjuhendiga, ei tohi tööle lubada.

1.4. Tuleohutusjuhendi tutvustamine peab olema fikseeritud paberkandjal, kus on kirjas õppe toimumise kuupäev, juhendaja ja juhendatavate nimed, ametikohad ja allkirjad.

1.5. Tuleohutusjuhendi rakendamist korraldab Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktor ja SÜG Sihtasutuse juhatuse esimees.

1.6. Lisaks käesolevale tuleohutusjuhendile tuleb lähtuda ka teistest tuleohutust reguleerivatest õigus- ja normatiivaktidest.

1.7. Käesolevas juhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1.7.1. evakuatsioon – inimeste sunnitud väljumine ruumist või ehitisest ohutusse kohta tulekahju või muu õnnetuse või ohu korral;

1.7.2. evakuatsioonitee – ehitise põranda mis tahes punktist algav ja välisõhus maapinnal ohutus kohas lõppev vabalt ja ohutult läbitav ehitisesisene liikumistee;

1.7.3. evakuatsioonipääs – evakuatsioonialast otse välja viiv uks või ehitise sees- või väljaspool paiknev ruum, mille kaudu on tulekahju puhul võimalik ohutult evakueeruda maapinnale;

1.7.4. hädaväljapääs – võimalus pääseda ehitisest tulekahju või muu õnnetuse korral nõuetele mittevastava lisaväljapääsu kaudu maapinnale, sh ka väljastpoolt antavat abi kasutades;

1.7.5. varuväljapääs – üldiselt evakuatsioonipääsu nõuetele vastav teine lahkumisvõimalus ohustatud ehitisest või ruumist, mis siiski kogu ulatuses ei vasta evakuatsiooniteele esitatavatele nõuetele;

1.7.6.  massiüritus – mis tahes ruumis või piiratud alal vabas õhus inimeste massilise kogunemisega seotud üritus, kus üheaegselt viibib üle 50 inimese;

1.7.7. põlevmaterjal – põlev aine või materjal või nendest valmistatud toode;


1.7.8. tulekahju – väljaspool spetsiaalset tulekollet toimuv kontrollimatu põlemisprotsess, mida iseloomustab kuumuse ja/või suitsu eraldumine ning sellega kaasneb varaline või muu kahju;

1.7.9. tuleohtlik protsess – tegevus või protsess, milles kasutatakse, töödeldakse, valmistatakse või säilitatakse põlevmaterjali ning kus tuleoht ja tule leviku võimalus on suure tõenäosusega;

1.7.10. tule- ja plahvatusohtlik protsess – tegevus või protsess, milles peale tuleohu esineb ka plahvatusoht;

1.7.11. tuleohutuskuja – tule leviku tõkestamiseks kehtestatud minimaalne ehitistevaheline kaugus;

1.7.12. tuleohutusmärk – siseministri kehtestatud nõuetele vastav tule- või plahvatusohu eest hoiatav, tule- või plahvatusohtlikku tegevust keelav, tulekahju või muu hädaohu korral inimeste evakueerimist suunav või tuletõrje- ja päästevahenditele viitav märk;

1.7.13. tuleohutusnõue – tehniline ja korralduslik nõue, mille eesmärk on tagada objekti ning sellel toimuva tegevuse või protsessi ja seadme töö tuleohutus, samuti nõue tuletõrje- ja päästevahenditele;

1.7.14. objekt – Hariduse tn 13 asuv koolihoone ja territooriumil asuv töökodade maja, Kingu 6 õpilaskodu hoone;

1.7.15. territoorium – Hariduse tn 13 ja Kingu tn 6 maa-ala, millel asuvad hooned.

 

2. TERRITOORIUMI, TEEDE NING HOONELE JUURDESÕIDUTEEDE KORRASHOIU ISEÄRASUSED

2.1. Territooriumile juurdesõidutee ja juurdepääs hoonele peab olema alati vaba ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras.

2.2. Objekti territoorium peab olema puhas põlevaine ja -materjali jäätmetest.

2.3. Põlevmaterjal ja olmejäätmed tuleb koguda selleks määratud suletava kaanega taarasse ning hoida eraldatud kohas vähemalt 2 meetri kaugusel hoone välisseintes olevatest ukse-, akna-, või muudest avadest ja autoparkimise kohast.

2.4. Tee või läbisõidukoha sulgemisel remondiks või muuks otstarbeks, kui see takistab tuletõrje- ja päästetehnika läbisõitu, tuleb viivitamatult rajada muu läbipääs suletavasse lõiku või üles seada ümbersõiduvõimalust näitav viit.

2.5. Territooriumil on keelatud:

2.5.1. ladustada ja hoida hoonele lähemal kui 4 m mis tahes põlevmaterjali;

2.5.2. valada põlevvedelikku või oksüdeerijat maha;

2.5.3. tankida sõidukit selle parkimiskohas;

2.5.4. ladustada põlevmaterjali lähemale kui 2 m objekti välispiirdest;

2.5.5. toimetada tule- ja plahvatusohtlikke protsesse väljaspool selleks otstarbeks seadistatud kohta;

2.5.6. põletada prahti ja kulu.
 

3. TULEOHUTUSNÕUDED

Käesolevad nõuded on täitmiseks kõigile Saaremaa Ühisgümnaasiumis ja SÜG Sihtasutuses töötavatele isikutele.

3.1. Hoones peavad nähtavatele kohtadele olema üles pandud:

3.1.1. kasutada defektidega elektriseadet, -kaablit, -juhet;

3.1.2. kasutada kalibreerimata või elektrijuhtmestiku lubatavale voolutugevusele mittevastava sulavelemendiga kaitset;

3.1.3. kasutada mittestandardset elektrisoojendus- ja valgusriista;

3.1.4. jätta järelvalveta pidevaks tööks mitte ette nähtud elektriseadet;

3.1.5. tõkestada juurdepääsu tuletõrje- ja päästevahenditele;

3.1.6. kasutada lahtist tuld, sulatada külmunud torustikku leeklambiga;

3.1.7. kasutada põlevvedelikke ruumide koristamiseks ning riietus- ja muude esemete puhastamiseks.

3.2. Üldjuhul on kooli ruumides ja territooriumil suitsetamine keelatud.

3.3. Õppetöökodades, arvutiklassis, füüsika- ja keemiaklassis täita nendes ruumides kehtivaid täiendavaid tuleohutusmeetmeid.

3.4. Massiüritused:

3.4.1. Enne massiüritust tuleb kontrollida ruumide tuleohutusalast korrasolekut.

3.4.2. Massiüritust võib korraldada ainult vajaliku arvu evakuatsiooniteedega hoones (igalt korruselt vähemalt kaks vahetult või trepikodade kaudu hoonest välja viivat teed).

    Ainult ühe evakuatsioonipääsu korral ei ole ruumis lubatud viibida rohkem kui 50 inimesel.

3.9.3. Laste massiürituse ajal peavad laste juures viibima õpetajad, kasvatajad või teised täiskasvanud, keda on juhendatud tuleohutusnõuetes ja tegutsemises tulekahju korral.

3.9.4. Jõulupeo ajal tuleb kuusk asetada alusele ja paigutada nii, et ruumist väljapääs ei oleks takistatud.

4. TÖÖTAJATE KOHUSTUSED TULEKAHJU TEKKIMISEL

4.1. Tulekahju puhkemise korral peab ettevõtte juhtkonna ja töötajate tegevus tagama eelkõige inimeste ohutuse ja nende evakueerimise ohutusse kohta.

4.2. Tulekahju või põlengu avastanud isik on kohustatud:

<>4.2.1. teatama sellest viivitamatult tuletõrjele telefonil 112, Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktorile ja SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehele telefonil 509 4981;

4.2.2. käivitama käsitsi häirekellad, kui automaatne tulekahjusignalisatsioon ei ole veel rakendunud. Selleks peab vajutama häirenupukarbi klaasi;

4.2.3. abistama kannatanuid evakueerimisel ohutusse kohta;

4.2.4. võimaluse piires asuma töökohas olevate vahenditega tulekahju kustutama. Elektriseadmete kustutamisel tuleb need enne voolu alt vabastada, mitte kasutada vett;

4.2.5. lahkuma ruumist, kui ei suuda tulekahju kustutada, sulgema enda järel aknad ja uksed (mitte lukustada), tõkestades sellega tule levikut.

4.3. Helistades tuletõrjesse, teatage järgmised andmed:

4.3.1. aadress, kus põleb (tänava nimi, maja number, ettevõtte nimi, juurdepääsu erisused jne);

4.3.2. mis põleb ja kui suures ulatuses (maja korrus, kelder, pööning,bkoridor vms), kas tulekoldes või selle läheduses on ohtlikke esemeid või aineid (gaasiballoonid, plahvatusohtlikud ained, mürkkemikaalid jne);

4.3.3. kas hoones või põlemiskolde vahetus läheduses on inimesi ja kui suur on neid ähvardav oht;

4.3.4. kas on kannatanuid ja milline on nende seisund;

4.3.5. oma nimi ja telefoninumber, millelt helistate. Ärge katkestage kõnet enne, kui valvetöötaja on seda lubanud.

4.4. Tulekahjukohale saabunud asutuse juht või objekti tuleohutuse kontaktisik on kohustatud:

4.4.1. kontrollima, kas tuletõrje on välja kutsutud ja vajadusel teatama juhtunust isiklikult tuletõrjesse;

4.4.2. juhtima kustutustöid kuni tuletõrje saabumiseni ja rakendama töötajate abiga tööle objektil olevad tulekustutusvahendid;

4.4.3. organiseerima ohu korral viivitamatult inimeste evakueerimist, kasutades selleks kõiki jõude ja vahendeid, pidades silmas, et Päästeseaduse järgi on keelatud kasutada alla 18 aasta vanuseid isikuid kustutus- ja päästetöödel;

4.4.4. organiseerima vajadusel elektrienergia väljalülitamise, aparaatide ja agregaatide töö peatamise, samuti rakendama muid tule levikut tõkestavaid abinõusid;

4.4.5. tagama tule kustutamisest ja päästetöödest osavõtvate inimeste kaitsmise võimalike konstruktsioonivaringute, elektrivooluga vigastuste, mürgituste, põletuste või plahvatuste eest;

4.4.6. tagama tuletõrje- ja päästetehnikale vaba juurdepääsu objekti territooriumile ning vajadusel olema valmis organiseerima territooriumil olevate autode teisaldust.

4.5. Väljapääsmatus olukorras käituge järgnevalt:

4.5.1.  püüdke säilitada rahu ja enesevalitsus;

4.5.2. kui ruumist pole võimalik väljuda, sulgege lukustamata uks, võimaluse korral toppige uksepilud ja ventilatsiooniavad kinni veega niisutatud riidega. Nii väldite suitsu ja põlevgaaside imbumist ruumi;

4.5.3. avage aken ja samas, olles nähtav, hüüdke appi;

4.5.4. kui tuli on ära lõiganud väljapääsuteed, ärge üritage tulerindest või tihedast suitsust läbi murda;

4.5.5. liikumisel suitsuses ruumis või koridoris ärge seiske püsti, vaid liikuge roomates, sest põranda lähedal on suitsu tihedus väiksem;

4.5.6. liikudes hoiduge võimalikult seina lähedale, mis on ühtlasi orientiiriks väljapääsude leidmisel ning võimaliku varingu korral on tõenäosus vigastada saada väiksem;

4.5.7. võimaluse korral kaitske suitsus liikudes hingamisteid niiske riidelapiga;

4.5.8. mitte teades, kus asub tulekolle, tuleb enne ukse avamist ukse pinda ja käepidet käega katsuda, et veenduda nende temperatuuris;

4.5.9. avades ust, jääge alati selle varju või varjake ennast ukse lähedale seina äärde;

4.5.10. kui oma töökohalt pole võimalik lahkuda seoses kõrgendatud ohuga, jääge sinna, kus olete. Tuletõrjujad tulevad otsima just sinna, kus kaastöötajad teid viimati nägid;

4.5.11. kui tunnete, et hakkate kaotama teadvust, püüdke kuni viimase võimaluseni anda endast märku hüüdes appi, liigutades või lükates ümber esemeid;

4.6. Töötajad, kes on väljunud hoonest ning märkavad akendel abipalujaid, peaksid nendega vestlema ja neid rahustama, et vältida akendest allahüppamist.


5. TULETÕRJEVAHENDITE KASUTAMINE NING TULETÕRJE- JA PÄÄSTEKOMANDOGA KOOSTÖÖ KORD

5.1. Tulekahju kustutama asudes lähtuge eelkõige põlengu suurusest ja põlevmaterjali liigist.

5.2. Tulekahju kustutamisel pidage meeles, et:

5.2.1. avastanud põlemise, võtke tulekustuti, veenduge, mida sellega võib kustutada (märgitud tulekustutil olevale pealdisele), ning lähenege põlengule ohutusse kaugusesse ja rakendage tulekustuti tööle vastavalt kasutusõpetusele;

5.2.2. välitingimustes tuleb kustutajal valida tulekoldele lähenemiseks tuulepealne suund;

5.2.3. tahkete esemete või materjalide kustutamisel tuleb kustutusaine suunata kõige intensiivsema põlemiskoha pinnale leeke järk-järgult väiksemaks kustutades;

5.2.4. lahtises ja madalate äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu mahuti vastaspoolset siseseina;

5.2.5. mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järk- järgult katta kustutusainega kogu põlev pind;

5.2.6. süsihappegaaskustutiga tuleb kustuti hoida võimalikult vertikaalselt, et mitte takistada süsihappegaasi normaalset väljumist;

5.2.7. külmahaavade vältimiseks ei tohi palja käega kinni võtta töötava süsihappegaaskustuti väljalaskelehtrist, samuti ei tohi gaasijuga suunata inimese katmata kehaosadele;

5.2.8. kui süsihappegaaskustutit kasutada ruumis, tuleb pärast tulekustuti kasutamist ruumist väljuda ning ruumi tuulutada.

5.3. Asutuse juht, kes juhtis kustutustöid, on pärast tuletõrje saabumist kohustatud:

5.3.1. teatama kustutustööde juhile vajalikud andmed põlemiskolde, rakendatud kustutusabinõude ja ruumides tulekahju likvideerimisega seotud inimeste kohta;

5.3.2. konsulteerima  kustutustööde juhti põleva objekti spetsiifiliste iseärasuste osas;

5.3.3. vajadusel eraldama tulekahju kustutamisega ja vara evakueerimisega seotud töödeks tööjõudu;

5.3.4. organiseerima kustutustööde juhi nõudmisel objekti kommunikatsioonide välja- ja ümberlülitamisi ning muid vajalikke ohutõrje toiminguid.

6. INIMESTE JA VARA EVAKUEERIMINE

6.1. Inimeste evakuatsiooni vajadusest annavad märku automaatne tuletõrjesignalisatsioon, teatamine raadio teel vm;

6.2. signalisatsiooni töölehakkamisel kontrollib olukorda valves olev turvatöötaja  ning annab raadio kaudu või muul viisil teada täiendava informatsiooni ja korraldused edasiseks tegutsemiseks;

6.3. evakueerimise korral kogunetakse klasside kaupa ülesrivistatult:

        1.- 4. klass korvpalliplatsile;
        5.-12. klass kooli staadionile;
        personal staadionile;

6.4. õpetaja kontrollib õpilaste kohalolekut;

6.5. rivist puuduvatest õpilastest teatada koheselt asutuse või kustutustööde juhile;

6.6. kui evakuatsioon toimub vahetunni ajal, toimida samade reeglite järgi:

6.6.1. õpilaste kohalolekut rivis kontrollib eelmises tunnis olnud õpetaja.

6.7. Kõik vabad töötajad abistavad evakueerimisel – avavad uksed, korraldavad sujuvat liikumist;

6.8. Nende töötajate abiga, kes ei ole seotud evakueerimisega , korraldada tule kustutamine kõigi olemasolevate vahenditega.

6.9.1. evakueerimise järjekord sõltub inimesi ähvardava ohu suurusest;

6.9.2. esmajärjekorras tuleb inimesed evakueerida kohtadest, kus tuli ähvardab otseselt nende elu;

6.9.3. ühesuguste tingimuste korral tuleb kõigepealt evakueerida lapsed, haiged ja vigastatud, raugad ja naised.

6.10. Inimeste evakueerimise viisid ja meetodid:

6.10.1. evakueerimise tavaline moodus on inimeste iseseisev hoonest väljumine mööda kättejuhatatud teed;

6.10.2. teine moodus on inimeste, kelle võime väljuda iseseisvalt ohtlikust tsoonist on küsitav (vigastatud, lapsed, vanurid), väljaviimine hoonest evakuatsiooni juhtivate töötajate järelvalve all;

6.10.3. liikumisvõimetud inimesed, samuti kannatanud ja väikelapsed peab ohtlikust tsoonist välja kandma.

6.11. Millistest kohtadest otsida, kui mõni inimene on jäänud kadunuks:

6.11.1. tuleb meeles pidada, et ühegi inimese elu ei päästeta teise inimese elu arvelt;

6.11.2. otsimisel peab kõik ruumid ja hoonesopid hoolikalt läbi vaatama ning kontrollima, kas inimesi ei ole laua all, kapis, tualettruumis, panipaikades jm;

6.11.3. ruumi sisenedes tuleb valju häälega küsida: “Kas siin on keegi?” Kui vastust ei järgne, peab kuulatama, kas ei kosta hääli või müra, mis osutaks, millisest suunast kannatanut otsida;

6.11.4. tihti kaotavad inimesed, kes püüavad minna ohutusse kohta, teadvuse. Sellepärast on vaja kontrollida, kas pole abivajajaid akende juures ja koridorides või muudel võimalikel väljumisradadel.

6.12. Inimeste evakueerimist juhtides on kasulik meeles pidada:

6.12.1. evakueerimist juhtides tuleb rääkida võimalikult rahulikult, kindlalt ja valju häälega, püüdes haarata initsiatiivi;

6.12.2.  viivitamatult tuleb kõigi mõistlike vahenditega maha suruda igasugused paanika tekkimise võimalused;

6.12.3. vara evakueerimise vajaduse ja ulatuse määrab ettevõtte juht.

7. HÄDAABI TELEFONINUMBRID

Üldine hädaabi: tuletõrje, kiirabi, päästeamet, gaasiavarii 112

Politsei 110

Veevärgi- ja kanalisatsiooniavarii 527 0801,  455 7700

Eesti Energia, Kurelto 1343;   5347 8291

8.    ESMAABI

8.1. Tegutsemine põletuse korral:

8.1.1. Päästa inimene ja kustuta põlevad riided näiteks teki või vaibaga. Kustutamise ajal käsi tal olla pikali, et leegid ei põletaks kaela ja nägu.

8.1.2. Juhul kui sinu oma riided põlevad, kustuta need maas pööreldes või leekide summutamisega teki abil.

8.1.3. Jahuta põlenud piirkonda kohe jooksva vee all või vees hoides. Otsene jahutamine on riiete eemaldamisest tähtsam. Väiksemaid põletusi võib jahutada pikemat aega, sest see leevendab valu.

8.1.4. Tee põletushaavale puhas side.

8.1.5. Ära kasuta salve, ära ava ville.

8.1.6. Kaitse põlenut alajahtumise eest (ka suvel).

8.1.7. Juhul kui kannatanul on hingamine raskendatud, aseta ta poolistuvasse asendisse.

8.1.8. Aseta teadvuse kaotanud kannatanu püsivasse küliliasendisse.

8.1.9. Kutsu kiirabi.

8.2. Tegutsemine kuumakrampide korral:

8.2.1. Anna kannatanule juua kergelt soolast (0,1 %-st) vett või mahla; soola võta pool teelusikatäit 2 liitri vee kohta.

8.2.2. Rasketel juhtudel vii kannatanu haiglasse.

8.3. Tegutsemine kuumarabanduse korral:

8.3.1. Vii kannatanu varjulisse kohta, riieta ta lahti ja aseta püsivasse küliliasendisse.

8.3.2. Organismi jahutamise kiirendamiseks tekita tuult näiteks rätiku või mõne riietusesemega.

8.3.3. Jälgi kannatanu seisundit.

8.3.4. Kutsu kiirabi.

 

TULEOHUTUSE EEST VASTUTAB:

Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro tel:  509 4981

SÜG Sihtasutuse juhatuse liige Viljar Aro tel: 509 4981

   

Kooskõlastatud  ………………………….  2004. a.

Saaremaa Päästeteenistuse tuleohutusjärelvalve osakond