Ruumide kasutamise kord Saaremaa Ühisgümnaasiumis

Kinnitatud Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori kk nr 1-3/19 p.2 12.02.2008
ja SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/ 9 12.02.2008

 1. Saaremaa Ühisgümnaasiumi ruumid on ette nähtud õppetööks, huvihariduse andmiseks, sporditööks ning nendega seotud abitegevusteks ja koolisisese olme korraldamiseks; õpilaskodu ruumid õpilaste majutamiseks õppeperioodil ning õppetööks ja abitegevusteks.
 2. Õppetööst vabadel aegadel renditakse ruume tulu teenimise eesmärgil vastavalt hinnakirjale välja.
 3. Koolivälisel ajal, mis ei ole kaetud graafikujärgse mehitatud valve ja graafikujärgse koristusteenusega, korrutatakse ruumide rendihind koefitsiendiga 1,5.
 4. Ruume haldab ja teenindab SÜG Sihtasutus. Koristamine toimub tööpäevadel, vajadusel ka nädalavahetustel, remonte tehakse vastavalt arengukava lisaks olevale remontide ja soetuste plaanile.
 5. Igale ruumile on määratud kasutaja/vastutaja, kes jälgib, et oleks tagatud õpilaste ja töötajate ohutus ning turvalisus, tagab ruumi seisukorra säilimise, informeerides tekkinud probleemidest kooli direktsiooni liikmeid. Kasutajad/vastutajad on toodud “Ruumide kasutamise korra” lisas.
 6. Kõik õppetööks kasutatavad ruumid varustatakse ruumi kasutamise tunniplaaniga, mille koostab õppealajuhataja.
 7. Ainekabinetis/klassiruumis viimast tundi lõpetav õpetaja laseb õpilastel tõsta toolid koristamise hõlbustamiseks laudadele.
 8. Kooli üldkasutatavad ruumid, mille kohta peetakse eraldi kasutamisgraafikut, on  järgmised: aula (104),  auditoorium (138), võimla (130) ja kaminasaal (033).
 9. Üldkasutatavate ruumide ajaline graafik asub turvaruumis ning ruumi kasutamiseks teeb kooli või sihtasutuse töötaja broneeringu sellesse graafikusse.
 10. Söökla väljarentimine või kooli vajadusteks mittetoitlustamisalane kasutamine toimub kokkuleppel toitlustusjuhiga.
 11. Klassiruume/ainekabinette võidakse kasutada suurürituste majutamiseks, samuti neid koolitusteks jms-ks välja rentida. Sel juhul kooskõlastab ürituse või koolituse korraldaja majutuse või rentimise ruumi kasutaja/vastutajaga.
 12. Õpilaskodus paiknevad klassiruumid kolitakse kevadel tunniplaanijärgse õppetöö lõppedes tühjaks ja need sisustatakse suveks turistide majutamiseks.
 13. Iga Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja SÜG Sihtasutuse töötaja taotleb, et kooli ruume ja vara kasutataks sihtotstarbeliselt, heaperemehelikult ja säästlikult.
 14. Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja SÜG Sihtasutuse töötajatel on võimalik kooli üldkasutatavaid ruume perekondlike tähtpäevade ja sündmuste tähistamiseks saada tasuta. Tasuliste teenuste pakkumisel (koolituse korraldamine jms) toimitakse ruumide rentimise hinnakirja järgi.

Lisad:

Lisa 1 – Tasuliste teenuste hinnakiri
Lisa 2 – Ruumide kasutajad/vastutajad Saaremaa Ühisgümnaasiumis