RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI

KINNITATUD SÜGi direktori 03. aprilli 2007 kk nr 1-3/16 p 2
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe 03. aprilli 2007 kk nr 1-3/13 p 2

RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI

1. Üldsätted

1.1. Saaremaa Ühisgümnaasiumi kooliraamatukogu põhiülesandeks on õpilaste ja õpetajate        varustamine õppe- ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjandusega,        audio-visuaalsete ja muude infokandjatega, selle säilitamine ja kättesaadavaks tegemine,        õpilaste iseseisva töö oskuste ja lugemishuvi äratamine.
1.2. Raamatukogu töö aluseks on haridusministri määrus 02.01.2001.a. “Kooliraamatukogude        töökorralduse alused” .
1.3. Käesolevat eeskirja võib muuta vastavalt Saaremaa Ühisgümnaasiumi raamatukogu         töökorralduse muutumisele.

2. Lugejateenindus
2.1. Raamatukogu teenindab kõiki Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilasi, õpetajaid ja SÜG        Sihtasutuse töötajaid (erandina võimaluse korral ka vilistlasi).
2.2. Raamatukogu teenused: kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, Interneti
        ja andmebaaside kasutamine - on tasuta.
2.3. Raamatukogus toimib elektrooniline laenutus.
2.4. Lugejad taasregistreeritakse alates iga aasta 1.septembrist. Lugejate andmed kontrollitakse        ja täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist raamatukogule.

3. Kojulaenutus
3.1. Kojulaenutusõigus on kõigil Saaremaa Ühisgümnaasiumi raamatukogu lugejatel.
3.2. Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal lugemiseks, uusi ajakirju ja ajalehti ning        väärtuslikke ainueksemplare.
3.3. Erandjuhul laenutatakse lugemissaali teavikuid koju 1 päevaks või nädalavahetuseks        (laenutada saab 1 tund enne raamatukogu sulgemist ja tagastada järgmisel päeval 1 tund        peale raamatukogu avamist).
3.4. Raamatuid laenutatakse koju 21 päevaks, mitte rohkem kui 3 raamatut korraga.        Laenutustähtaega saab vajaduse korral pikendada, kui seda raamatut ei ole soovinud lugeda        teised lugejad.
3.5. Ajakirjadel ja ajalehtedel on tagastustähtaeg 1 nädal.
3.6. Võlglaste nimekiri avalikustatakse raamatukogus iga kuu lõpus.
3.7. Korduvalt raamatute mittetähtaegse tagastamise korral saab lugeja laenutuskeelu.
3.8. Lugeja kohus on raamatut hoolikalt hoida. Enda nimele võetud raamatut ei anta edasi teistele        lugejatele.
3.9. Klassikomplektidena laenutatud õppekirjanduse eest vastutab aineõpetaja, kes korraldab        õpikute õpilaste kasutuse andmise ja raamatukogule tagastamise.
3.10. Õpilased peavad õpikud varustama paberi või kaitsekilega.
3.11. Gümnaasiumi töövihikute summad teatatakse õppeaasta alguses kooli kodulehe ja infolehe           kaudu.
3.11.1. Pangaülekanded SÜG Sihtasutuse arvele tuleb teha oktoobri lõpuks.

4. Hüvituskord
4.1. Õpilaste poolt tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad. Hüvituskord on        raamatukogu kasutamiseeskirjas kinnitatud koolidirektori allkirjaga.
4.2. Tagastamata või rikutud teavikud tuleb asendada samaväärsetega. Raamatukogul on õigus        nõuda kaotatud või rikutud teaviku väljamaksmist kuni 3x ulatuses vastavalt trükise hinnale.


5. Raamatukogu lugeja õigused ja kohustused
5.1. Õpilased töötavad raamatukogus vaikselt, teisi segamata. Raamatukogus ei ole lubatud süüa,        juua ja mobiiltelefoniga rääkida.
5.2. Ohuhäire (tulekahjusireen) korral tuleb ruumist lahkuda, järgides evakuatsiooniplaani ja        raamatukogutöötajate juhiseid.
5.3. Raamatukogu arvuteid saab kasutada õppetöö tegemiseks või koolile vajalike ülesannete        täitmiseks. Rate.ee, mängud jt. vabaaja sisustajad on keelatud.
5.4. Raamatukogus on võimalik kasutada printerit.
5.5. Õppeaasta lõpuks peab olema kõik laenutatud trükised tagastatud, vastasel korral saab        lugeja uuel õppeaastal kojulaenutuse keelu.
5.6. Saaremaa Ühisgümnaasiumi töötajatel tuleb töövahekorra ning õpilastel õpingute lõpetamisel        tagastada raamatukogule kõik laenutatud trükised. Raamatukogutöötaja kinnitab seda        allkirjaga ringkäigulehele.

Raamatukogu avatud: E - R 8.00 - 17.00
Telefon: 45 24437
Teid teenindavad: Iivi Vikat (raamatukogu juhataja) iivi.vikat@syg.edu.ee
Meeli Ool (raamatukoguhoidja) meeli.ool@syg.edu.ee

Viimati muudetud: 03. aprill 2007