KINNITATUD
SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe
.......................................... 2008. a.
käskkirjaga nr ................................

SÜG SIHTASUTUSE PALGAEESKIRI


I ÜLDOSA

1.    SÜG Sihtasutuse palgaeeskiri (edaspidi palgaeeskiri) sätestab töötajatele töö eest tasu maksmise põhimõtted ja korra.
2.    Palgaeeskirja aluseks on töölepingu seadus, palgaseadus ja teised töötajate töö tasustamist reguleerivad õigusaktid ning kokkulepped.
3.     Palgaeeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
3.1.    tööandja esindaja on juhatuse esimees, kes täidab tööandja kohustusi ja teostab tööandja
 õigusi;
3.2. töötaja on töölepingu alusel töötav isik;
3.3. põhipalk on töölepingus kindlaks määratud tunni-, päeva-, nädala- või kuupalgamäära
 alusel arvutatud summa millest tööandja arvutab maha seadusega ettenähtud maksud;
3.4. palgatingimused on töölepingus kokku lepitud palgamäär, lisatasu, tulemustasu ja preemia
 maksmise alused, palga arvutamise viis ja maksmise kord;
3.5. palgamäär on töölepingus kokku lepitud palga suurus tööajanormi ehk teatud
 ajavahemikus (kuu, nädal, päev) kindla töötundide arvu kohta, eeldusel, et töötaja töötab
 kogu tööajanormi jooksul ja täidab ettenähtud tööülesanded;
3.6. põhipalk on töölepingus kindlaks määratud palgamäära alusel arvutatud palk tööajanormi
 ulatuses tehtud töö eest;
3.7. lisatasu on summa, mida tööandja maksab töötajale põhipalgale lisaks täiendavate
 tööülesannete täitmise eest või töö tulemuslikkuse hindamise alusel või preemiana
 tööandja ühepoolse otsuse alusel.

II PALGAKORRALDUSE ALUSED

1.    Töötaja palgatingimused lepitakse kokku töölepingus. Töölepingus kindlaks määratud
palgatingimusi võib muuta vaid töötaja ja tööandja esindaja kirjalikul kokkuleppel.
2.    Töötaja palgamäära kindlaksmääramise aluseks on ametikoha liik (palgaeeskirja lisa 2),
palgaaste (palgaeeskirja lisa 1) ja töötaja tööajanorm.
3.    Töötaja ametikoha liigi, ametinimetuse ja palgaastme vastavalt palgaeeskirja lisadele 1 ja 2
määrab juhatuse esimees lähtuvalt ametikirjeldusega ette nähtud töö iseloomust,
töötamiseks vajalikust kvalifikatsioonist, töö keerukusest ja tööga kaasnevast vastutusest.
4.    Arvestades sarnase töö ning kvalifikatsiooni eest väljaspool sihtasutust makstavat
palgataset, võib töötajale maksta palgaeeskirja lisa 1 ettenähtud palgamäärast suuremat
tasu, kuid mitte rohkem kui 50% tema kuupalgamäärast.
5.    Palgamäära kokkuleppimisel töötajaga, kelle tööülesannete hulka kuuluvad eri liiki
ametikohtade tööülesanded, juhindutakse töötaja kõrgema palgaastmega ametikoha
palgamäärast.
6.    Tasustamine eritingimustes tehtud töö eest.
Ületunnitöö, õhtusel ja ööajal, puhkepäevadel graafikuväliselt ning riigipühadel tehtud töö
hüvitatakse vaba aja andmisega või lisatasu maksmisega seaduses kehtestatud ulatuses.
Lisatasu maksmiseks esitab haldusjuht hiljemalt järgmise kuu esimesel tööpäeval andmed
kantselei juhatajale, kes vormistab juhatuse esimehe käskkirja.
7.    Tasustamine katseajal
Töötajale võib katseajaks määrata ametikoha palgaastme miinimumpalgamäärast kuni 25%
madalama palgamäära, kuid mitte vähem proportsionaalselt tööajanormile vastavast
Vabariigi Valitsuse kehtestatud miinimumpalgamäärast. Sel juhul peab töötaja töölepingus
olema kindlaks määratud ka töötaja palgamäär pärast katseaega.
8.    Palka makstakse töölepingus kindlaks määratud palgatingimuste kohaselt üks kord kuus
sihtasutuse töösisekorraeeskirjas ette nähtud ajal töötaja osutatud arvelduskontole.

III LISATASU MAKSMISE ALUSED

1.   Lisatasu täiendavate tööülesannete eest
1.1.    Lisatasu makstakse töölepingus kokkulepitud töömahtu ületavate või töö sisust mittetulenevate, kuid sihtasutuse poolt tellitud tööülesannete täitmise eest tööajanormi kestel või väljaspool seda.
1.2.    Töötajale lisatasu maksmise aluseks on juhatuse esimehe käskkiri, mille kantselei juhataja vormistab haldusjuhi ettepanekul.
2.    Lisatasu käibe pealt
Lisatasu arvestamise aluseks on kasumit tootvate struktuuriüksuste söökla ja õpilaskodu
kuu      käive, millest 2,5% moodustab lisatasu fondi. Lisatasu protsent töötaja ametipalgast
leitakse järgmise valemi kaudu:       
käive * 2,5% / 30000 * 100, kus 30000 on struktuuriüksuse personali antud kuu
palgamäärade summa.
Lisatasu käibe pealt ei maksta toitlustusjuhile.
3.   Tulemustasu
3.1. Tulemustasu fond on 20% juhatuse esimehe poolt kinnitatud koosseisunimekirja ja
 palgaeeskirja lisa 1 kinnitatud palgamäärade alusel arvutatud kuupalgafondist.
3.2.    Tulemustasu võib maksta töötajale, kes on hindamisperioodi (õppeaasta) jooksul täitnud
oma tööülesandeid väga hästi.
3.3.    Tulemustasu makstakse üks kord aastas (augustis) töö tulemuslikkuse hindamise otsuse
alusel.
4.   Preemia
4.1. Preemiat võib maksta töötajale tööülesande silmapaistvalt hea täitmise eest.
4.2. Preemia määratakse sihtasutuse juhatuse esimehe otsusega.
5.   Piirangud lisatasu, tulemustasu ja preemia maksmisel
5.1. Töötajale kuue kuu jooksul täiendavate tööülesannete täitmise eest makstavate lisatasude
kogusumma ei tohi ületada 25% töötaja sama perioodi põhipalgast.
5.2. Töötajale kuue kuu jooksul makstavate preemiate kogusumma ei tohi ületada 15% töötaja
sama perioodi põhipalgast.
5.3. Töötajale makstava tulemustasu summa ei tohi ületada 50% hindamisperioodi keskmisest
kuupõhipalgast.
5.4. Preemiat ja tulemustasu ei maksta töötajale, kellele on määratud distsiplinaarkaristus, mis
ei ole kustunud või tööandja poolt kustutatud.
5.5. Preemiat makstakse ainult vabade eelarvevahendite olemasolu korral.

IV TÖÖANDJA ESINDAJA ÕIGUSED PALGAKORRALDUSES

1.   Juhatuse esimees
1.1.    Juhatuse esimees peab läbirääkimisi ja lepib kokku temale alluvate töötajate
palgatingimustes ning määrab neile lisatasud.
1.2.   Juhatuse esimehel on õigus teha erandeid palgaeeskirjas.
1.3.   Juhatuse esimees kinnitab töö tulemuslikkuse hindamise aruanded.
1.4.   Juhatuse esimees määrab vabade eelarvevahendite olemasolu korral töötajatele preemiad.

V TÖÖTAJA ÕIGUSED PALGAKORRALDUSES

1.    Töötajal on õigus taotleda oma ametikohale, töötingimustele, tehtud tööle ja töö
tulemuslikkusele vastavaid palgatingimusi ja nende põhjendatud muutmist.
2.    Töötajal on õigus tema nõudmisel saada igakuiselt raamatupidamisest teatis talle arvutatud
palga koostisosade (põhipalga, lisatasude), samuti palgast kinni peetud summade ja
makstud maksude kohta.
3.    Töötajal on õigus saada informatsiooni palgakorralduse ja oma palgatingimuste kohta
finantsjuhilt.
4.    Töötajal on õigus saada selgitusi palgatingimuste ning määratud lisatasu kohta vastava
ettepaneku teinud ametiisikult.
5.    Töötajal on õigus esitada oma palgatingimuste ja talle antud selgitustega mittenõustumisel
põhjendatud avaldus juhatuse esimehele, kes annab vastuse kahe nädala jooksul avalduse
esitamise päevast arvates.

VI AMETIISIKU VASTUTUS JA KOHUSTUSED PALGAKORRALDUSEL

1.    Finantsjuht koostab sihtasutuse eelarve, korraldab palgafondi kasutamise järelevalve
ning vastutab palgakorraldusega seotud küsimuste juriidiliselt korrektse lahenduse eest.
2.    Pearaamatupidaja vastutab palga arvestamise õigsuse ja tähtajalise väljamaksmise eest.


Lisad:
1.    Ametikoha liik ja palgaaste
2.    Ametikoha hindamine ja nõuded töötajale