KINNITATUD
SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe
........................................... 2008. a.
käskkirjaga nr ................................

Töölähetusse saatmise kord

1. Töölähetusse saatmise korra eesmärk on reguleerida töölähetusse saatmise ja dokumentide vormistamise protsess SÜG Sihtasutuses.

2. Töölähetusse saatmise kord on kohustuslik kõigile SÜG Sihtasutuse töötajatele. Selles korras kehtestamata küsimustes on otsustusõigus SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehel.

3. Töölähetuse all käsitletakse tööandja korraldusel kindlal ajavahemikul toimuvat töötaja sõitu tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga määratud töö tegemise asukohta.

4. Töölähetused jagunevad:

4.1. tööülesannetega seotud lähetused;

4.2 täiendkoolitusega seotud lähetused (kulud arvestatakse koolituskulude hulka).

5. Töölähetuse ajal säilitatakse töötaja töökoht ja keskmine palk.

6. Enne töölähetusse minekut täidab töötaja töölähetuse aruande esimese osa.

7. Töölähetuselt naastes esitab töötaja hiljemalt ühe nädala jooksul aruande teise osa (kulud). Aruandele lisatakse kõikide kulude originaaldokumendid.

8. Isikliku sõiduauto kasutamine lähetusel:

8.1. kui ühissõiduki kasutamine ei ole mõistlik ja/või võimalik tulenevalt lähetuse sihtkohast, lähetuse ülesande täitmise iseloomust või ajast, siis erandkorras võib lähetusse minna isikliku autoga. Vastava loa annab juht lähetusele saatmise käskkirjas, ühtlasi valib juht isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise aluse:

8.1.1. isikliku sõiduauto kasutamise ühekordne hüvitamine. Kompensatsiooni suuruse määrab juhatuse esimees läbisõidetavate kilomeetrite alusel;

8.1.2. isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine kuludokumentide alusel.

8.2. isikliku sõiduautona kasutatakse teenistuja või töötaja kasutuses olevat sõiduautot, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses;

8.3. isikliku sõiduauto hüvitise määramisel lisatakse käskkirjale sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia või omaniku koostatud volikiri ning hüvitise saaja kinnitus, et muu isik selle sõiduauto eest temale või muule füüsilisele isikule hüvitist ei maksa;

8.4. kui töötajale on juhatuse esimehe poolt määratud igas kuus isikliku sõiduauto teenistus- või töösõitudeks kasutamise kulude hüvitis kuni 1000 krooni kuus ilma kohustuseta töösõitude üle arvestust pidada, siis hüvitatakse isikliku sõiduauto kulud järgmiselt: otseselt lähetuses kasutamisega seotud täiendavalt tekkinud kulud hüvitatakse ainult kulu tõendavate dokumentide alusel;

8.5. kui töötajale ei ole juhi poolt määratud igakuulist isikliku sõiduauto teenistus- või töösõitudeks kasutamise kulude hüvitist ilma kohustuseta töösõitude üle arvestust pidada, siis saab isikliku sõiduauto lähetusel kasutamise kulud hüvitada kulu tõendavate dokumentide alusel või määrata isikliku sõiduauto kasutamise ühekordse hüvitise. Nimetatud hüvitise saamiseks ei pea töötaja esitama kuludokumente. Määratud hüvitis katab kulutused kütusele, parkimisele ja parvlaeva piletitele;

8.6 ühe lähetuse kulusid seoses isikliku sõiduauto kasutamisega ei saa hüvitada korraga nii kuludokumentide kui ka isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise maksmisega;

8.7. kui lähetuse käskkirjas määratakse isikliku sõiduautoga lähetuse kulude hüvitamine kuludokumentide alusel, siis hüvitatakse sõiduauto lähetuses kasutamisega seotud, täiendavalt tekkinud kulud (kütus, parkimine, teemaks, laevapiletid, täiendav kindlustus), välja arvatud remondi- ja hoolduskulud. Kulud hüvitatakse ainult kulu tõendavate originaaldokumentide alusel. Kütuse ostmist tõendav dokument võib erineda lähetuse perioodist kuni 3 päeva. Kütuse kulu hüvitamisel lähtutakse mõistlikust kütuse kogusest läbitud vahemaale.

Lisad:

1.    Lähetusel viibimise aruanne
2.    Koolitusele lähetamine ja tagasiside koolituse kohta
3.    Koolituse või lähetuse aruanne