EESKIRJAD, KASUTAMISE JUHENDID, KODUKORD

  

Saaremaa Ühisgümnaasiumi kodukord

SÜG-i arvutite kasutamise eeskiri 

Sülearvutite hoidmise ja kasutamise kord

eKooli õpetajapäeviku täitmise kord

Toitlustamise kord Saaremaa Ühisgümnaasiumis

Tütarlaste kehalise kasvatuse erigruppi määramise kord

ISIC kaartide kasutamise ja asendamise kord

TÖÖSISEKORRAEESKIRJAD
KOOSKÕLASTATUD SAAREMAA TÖÖINSPEKTSIOONIGA 02.09.2002. 8-10-21/48
KINNITATUD käskkiri nr 5-T 03.09.2002.

Meetmed keerulisemate juhtumite käsitlemiseks 

SÜG Sihtasutuse raamatupidamise sise-eeskiri

ESMAABI ANDMISE JUHEND
KINNITATUD SÜG direktori “10.”veebruari 1998 a. käskkirjaga nr 24-T

Raamatukogu kasutamise eeskiri

Aula kasutamise kord

Salvestus- ja pilliruumi kasutamise kord

SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI ASJAAJAMISE JUHEND
KINNITATUD Saaremaa Ühisgümnaasiumi “ 26.05.2003” direktori käskkirjaga nr 120-P 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi võimla kasutamise eeskiri
KINNITATUD Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori 19.septembri 2003.a. käskkirjaga nr 1-3/ 3. 

SÜG-i õpilaskodu kodukord
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/4  2.11.2010

SÜG-i õpilaskodusse vastuvõtmise kord
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe 27. märtsi 2008 kk nr 1-3/14

Ruumide kasutamise kord Saaremaa Ühisgümnaasiumis
KINNITATUD Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori 10. novembri 2003.a. käskkirjaga nr 1-3/8

Uste avamine ja sulgemine. Võtmete andmise kord

Toitlustamise kord Saaremaa Ühisgümnaasiumis
KINNITATUD Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori 10. sept 2008.a. käskkirjaga nr 1-3/ 7

ARHIIVIRUUMI JUURDEPÄÄSU JA OHUTUSE TAGAMISE KORD
KINNITATUD Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori 11.märtsi 2004. a käskkirjaga nr 1-3/ 16 p.3 KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe 11.märtsi 2004. a käskkirjaga nr 1-3/10 p.3

SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI JA SÜG SIHTASUTUSE ARHIIV
KINNITATUD Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori 11.märtsi 2004. a käskkirjaga nr 1-3/16 p.2 KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 11.märtsi 2004. a käskkirjaga nr 1-3/ 10 p.2. 

ÜLDINE TULEOHUTUSJUHEND JA TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL
KINNITATUD Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori 11. märtsi 2004. a käskkirjaga nr nr 1-3/16 p.1 KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 11. märtsi 2004. a käskkirjaga nr nr 1-3/10 p.1

SÜG SIHTASUTUSE PALGAEESKIRI

TÖÖLÄHETUSSE SAATMISE KORD