SÜG-i arvutite kasutamise eeskiri

I Üldsätted

Arvutiklass on mõeldud õppetööks. Arvutiklassi süsteemiadministraatoriks (edaspidi süsadmin) on Kunnar Sink.      

II Süsadmini õigused ja kohustused

Süsadmini ülesandeks on kindlustada arvutite (riistvara ja tarkvara) funktsioneerimine välja arvatud erandolukorras (operatsioonisüsteemi vahetamine, riistvara füüsiline rike jne). Õigus installeerida uut ning konfigureerida olemasolevat tarkvara ja seadistada uut ning olemasolevat riistvara on ainult süsadminil või tema poolt volitatud isikutel. Ülejäänutel see õigus puudub. Samuti kuulub süsadmini pädevusse otsustada ühe või teise programmi vajalikkuse üle. Kasutajad, kes soovivad kopeerida kõvakettale uusi programme või kustutada olemasolevaid, PEAVAD selleks küsima nõusolekut süsadminilt.      

III Kasutaja õigused ja kohustused

Arvutiklass on mõeldud kasutamiseks SÜG õpetajatele, õpilastele ja vilistlastele, vabade töökohtade olemasolul on arvutiõpetaja loal lubatud töötada ka teistel. Kasutajad on kohustatud järgima käesolevat eeskirja ja alluma klassis oleva arvutiõpetaja korraldustele.

Tunniplaaniväliselt võib kasutaja arvutiklassis viibida ainult arvutiõpetaja või tema poolt volitatud isiku teadmisel ja vastutusel.

Arvutite kasutamine toimub prioriteetide (vt allpool) alusel. Madalama prioriteediga kasutaja on kohustatud loovutama töökoha kõrgema prioriteediga kasutajale.

Kasutajal on keelatud salvestada kõvakettale uusi ja kustutada olemasolevaid programme ilma süsadmini loata. Samuti on keelatud kasutajatele mitte kuuluvate failide sisu muutmine (kaasaarvatud töökeskkondade konfiguratsiooni muutmine) ja viirusega nakatatud pehmeketaste kasutamine. Keelatud on mängimine, v.a. selleks ettenähtud erandkordadel (arvutiõpetaja loal). Arvutiklassi reostamine prahi ja lärmiga on keelatud. Samuti on keelatud inventari lõhkumine ja varastamine.

Kasutajanime olemasolu korral on kasutajal kohustus hoida saladuses oma parooli, mitte lubada teistel isikutel kasutada oma kasutajanime ning teavitada süsadmini koheselt, kui teab mõnda nende punktide vastu eksijat.

Iga arvutivõrguvõrgu ja Interneti kasutaja:

1) hoidub igasugusest tegevusest, mis otseselt või kaudselt häirib teisi kasutajaid;

2) kasutab võrguressurssi säästlikult (kasutab võimalusel tarkvara ja info kopeerimiseks kohalikke ressursse);

3) on alati võrguvahenditega identifitseeritav (varustab oma nimega kõik võrkku saadetavad kirjad, failid jms.);

4) teavitab oma süsteemiadministraatorit või EENetti teisi kasutajaid puudutavatest turvaintsidentidest.

Kasutaja vastutab oma arvutist/võrgust lähtuva liikluse eest. Keelatud on:

1) levitada piraattarkvara ja pornograafiat ükskõik millisel kujul;

2) kutsuda üles vägivallale, terrorismile, riigipööramisele, arvutitesse sissemurdmisele;

3) kasutada vähemuste suhtes halvustavaid väljendeid või kutsuda üles nende diskrimineerimisele;

4) levitada andmeid, mille kasutamine võimaldab lubamatut ligipääsu arvutisüsteemidele või neis sisalduvatele andmetele;

5) teha võrgust kättesaadavaks informatsiooni, mille levitamine on piiratud autoriõigust või andmekaitset käsitlevate õigusaktidega;

6) kasutada arvutivõrku kommertseesmärkidel, väljaarvatud kooli juhtkonnaga kooskõlastatud juhud.

IV Arvutikasutamise prioriteedid

1.Tunniplaanijärgne õppetöö

2.Eelnevalt registreeritud arvutikasutamine. Registreerimise kord teatatakse igal poolaastal täpsemalt.

3.Tunniplaaniväline õppetöö (mõne õppeaine kohustuslik töö, referaadid, uurimistööd)

4.Ajalehe jt kooliga seotud materjalide (edetabelid, küsitlused jms) ettevalmistamine

5.Elektronposti ja WWW kasutamine

6.Muu

Võrdse prioriteedi korral on eelisõigus arvutiluba omaval õpilasel ning seejärel vanemal õpilasel.  Arvutiluba saab taotleda pikema õppeülesande (uurimistöö, referaat...) või ühiskondliku ülesande täitmiseks. Loa saamiseks tuleb täita kooli sekretärilt saadud avaldusankeet, millele võetakse juhendaja soovitus ning arvutiõpetaja kinnitus. Luba antakse välja kuni pooleks õppeaastaks ning seda saab vajaduse korral pikendada.      

V Karistused

Ülalmainitud reeglite vastu eksimine on karistatav, karistuse määra üle otsustab direktsioon.