SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI JA SÜG SIHTASUTUSE ARHIIV

KINNITATUD
Saaremaa Ühisgümnaasiumi
direktori 11.märtsi  2004. a
käskkirjaga nr 1-3/16 p.2


KINNITATUD
SÜG Sihtasutuse
juhatuse liikme
11.märtsi  2004. a
käskkirjaga nr 1-3/ 10 p.2.

 

SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI JA
SÜG SIHTASUTUSE ARHIIV

OHUPLAAN

 

SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI
JA SÜG SIHTASUTUSE ARHIIV


Aadress:

Hariduse 13, 93812 Kuressaare (juriidiline aadress)
Kingu tn 6, 93812 Kuressaare, tuba nr 213 (arhiiviruumi aadress)

Telefon:

Kantselei juhataja 452 4430
Õpilaskodu valvelaud      455 4388

Faks: 455 7226

Telefonide paiknemine hoones:

I korrus: valvelaud
II korrus: kasvatajaruum

Asutuse juht: Viljar Aro


Ohuplaani koostamise aeg: 25. veebruar 2004


Ohuplaani asukohad:

1. SÜG Sihtasutuse kantselei juhataja ruumis koolihoones
Hariduse tn 13 tuba 110

2. Õpilaskodu valvelauas Kingu tn 6 valvetöötaja käes

3. Arhiiviruumis Kingu tn 6 tuba 213


 


SISUKORD


I   Hoone lühiiseloomustus lk. 4

II  Kommunikatsioonide lülitussõlmed lk. 4

III Personali vastutusalad hädaolukorras  lk. 5

IV Tegutsemine hädaolukorras  lk. 5

Tuleõnnetus lk. 5- 7

Veeõnnetus lk. 7

Biokahjustus lk. 7

V  Teavitamise kord lk. 8

VI Hädaabivarustus lk. 8

VII Dokumentide evakueerimise järjekord lk. 8

VIII Lisad lk. 8-11

 Asendiplaan lk. 9

 I korruse evakuatsiooniplaan lk. 10

 II korruse evakuatsiooniplaan  lk. 11

I Hoone lühiiseloomustus


Arhiiviruum:   SÜGi ja SÜG SA arhivaalide säilitamine

Töötajate arv:   põhikohaga töötajaid ei ole

Külastatavus: ei ole avatud külastajatele, vajadusel teenindab kantselei juhataja

Korruste arv: 2 korrust + pööning

Ehituskonstruktsioonid: vundament: plokkidest lintvundament
 kandekonstruktsioonid: monteeritav raudbetoon
 vahelaed: monteeritav raudbetoon
 välissein: monteeritav raudbetoon
 katusekate: eterniit
 välisviimistlus: lubivärv

Hoone vanus: valmimisaasta 1978

Olemasolevad tuletõrje- ja päästevahendid: hoones ATS keskseade ZC5 Ziton suitsuandurid, 6 käsiteadustit FIRE, 6 signaalkella, välissireen, 6 pulberkustutit trepikodades, tuletõkkeuksed (4 tk)
 
arhiiviruumis pulberkustuti ABC 144B, tuletõkkeuks

Väljapääsude arv hoonel 3
arhiiviruumil 1

Hädaväljapääsud:  hoonel – esimese korruse aknad

Arhiivi võtmete asukohad: õpilaskodu valvelaud 24 tundi iga päev 455 4388
SÜG Sihtasutuse kantselei juhataja 452 4430


II Kommunikatsioonide lülitussõlmed

Elekter:  kilbiruum I korrusel

Vesi ja küte:  soojussõlm I korrusel


 

III Personali vastutusalad hädaolukorras


Julgeolek, evakueerimine graafikujärgselt tööl olev valvetöötaja
 L. Jõgi, L. Leier, E. Õnnis, U. Nõmm,
  L. Penu, L. Opp

 abitööjõud vastavalt olukorrale

Koordineerimine, transport haldusjuht
  A. Haandi tel  518 4814

Säilitamine ja konserveerimine  kantselei juhataja
 S. Hommik 452 4430


IV Tegutsemine hädaolukorras

· Tuleõnnetus

Tulekahju puhkemise korral peab asutuse juhtkonna ja töötajate tegevus tagama eelkõige inimeste ohutuse ja nende evakueerimise ohutusse kohta.
Tulekahju või põlengu avastanud isik on kohustatud:
1. teatama sellest viivitamatult tuletõrjele telefonil 112  ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktorile telefonil 509 4981;
2. käivitama käsitsi häirekellad, kui automaatne tulekahjusignalisatsioon ei ole veel rakendunud. Selleks peab vajutama häirenupukarbi klaasi;
3. abistama kannatanuid evakueerimisel ohutusse kohta;
4. võimaluse piires asuma töökohas olevate vahenditega tulekahju kustutama. Elektriseadmete kustutamisel tuleb need enne voolu alt vabastada, mitte kasutada vett;
5. lahkuma ruumist, kui ei suuda tulekahju kustutada, sulgema enda järel aknad ja uksed (mitte lukustada), tõkestades sellega tule levikut.
Helistades tuletõrjesse, teatage järgmised andmed:
1. aadress, kus põleb (tänava nimi, maja number, ettevõtte nimi, juurdepääsu erisused jne);
2. mis põleb ja kui suures ulatuses (maja korrus, kelder, pööning,bkoridor vms), kas tulekoldes või selle läheduses on ohtlikke esemeid või aineid (gaasiballoonid, plahvatusohtlikud ained, mürkkemikaalid jne);
3. kas hoones või põlemiskolde vahetus läheduses on inimesi ja kui suur on neid ähvardav oht;
4. kas on kannatanuid ja milline on nende seisund;
5. oma nimi ja telefoninumber, millelt helistate. Ärge katkestage kõnet enne, kui valvetöötaja on seda lubanud.
Tulekahjukohale saabunud asutuse juht või objekti tuleohutuse kontaktisik on kohustatud:
1. kontrollima, kas tuletõrje on välja kutsutud ja vajadusel teatama juhtunust isiklikult tuletõrjesse;
2. juhtima kustutustöid kuni tuletõrje saabumiseni ja rakendama töötajate abiga tööle objektil olevad tulekustutusvahendid;
3. organiseerima ohu korral viivitamatult inimeste evakueerimist, kasutades selleks kõiki jõude ja vahendeid, pidades silmas, et Päästeseaduse järgi on keelatud kasutada alla 18 aasta vanuseid isikuid kustutus- ja päästetöödel;
4. organiseerima vajadusel elektrienergia väljalülitamise, aparaatide ja agregaatide töö peatamise, samuti rakendama muid tule levikut tõkestavaid abinõusid;
5. tagama tule kustutamisest ja päästetöödest osavõtvate inimeste kaitsmise võimalike konstruktsioonivaringute, elektrivooluga vigastuste, mürgituste, põletuste või plahvatuste eest;
6. tagama tuletõrje- ja päästetehnikale vaba juurdepääsu objekti territooriumile ning vajadusel olema valmis organiseerima territooriumil olevate autode teisaldust.
Väljapääsmatus olukorras käituge järgnevalt:
1. püüdke säilitada rahu ja enesevalitsus;
2. kui ruumist pole võimalik väljuda, sulgege lukustamata uks, võimaluse korral toppige uksepilud ja ventilatsiooniavad kinni veega niisutatud riidega. Nii väldite suitsu ja põlevgaaside imbumist ruumi;
3. avage aken ja samas, olles nähtav, hüüdke appi;
4. kui tuli on ära lõiganud väljapääsuteed, ärge üritage tulerindest või tihedast suitsust läbi murda;
5. liikumisel suitsuses ruumis või koridoris ärge seiske püsti, vaid liikuge roomates, sest põranda lähedal on suitsu tihedus väiksem;
6. liikudes hoiduge võimalikult seina lähedale, mis on ühtlasi orientiiriks väljapääsude leidmisel ning võimaliku varingu korral on tõenäosus vigastada saada väiksem;
7. võimaluse korral kaitske suitsus liikudes hingamisteid niiske riidelapiga;
8. mitte teades, kus asub tulekolle, tuleb enne ukse avamist ukse pinda ja käepidet käega katsuda, et veenduda nende temperatuuris;
9. avades ust, jääge alati selle varju või varjake ennast ukse lähedale seina äärde;
10. kui oma töökohalt pole võimalik lahkuda seoses kõrgendatud ohuga, jääge sinna, kus olete. Tuletõrjujad tulevad otsima just sinna, kus kaastöötajad teid viimati nägid;
11. kui tunnete, et hakkate kaotama teadvust, püüdke kuni viimase võimaluseni anda endast märku hüüdes appi, liigutades või lükates ümber esemeid;
12. Töötajad, kes on väljunud hoonest ning märkavad akendel abipalujaid, peaksid nendega vestlema ja neid rahustama, et vältida akendest allahüppamist.
· Veeõnnetus
1. Elektriseadmete märgumise korral hinda olukorra ohtlikkust inimestele, vajadusel lülita elekter välja, võimalusel sulge veeallikas, hinda kogude kahjustusi (valvetöötaja, kantselei juhataja).
2. Kui tegemist on torustikuavariiga, helista Kuressaare Elamute Hoolduse avariiteenistusele tel. 52 70 801 (valvetöötaja, kantselei juhataja).
3. Kui tegemist on aknaraami vahelt ruumi tungiva vihmaveega, aseta aknalauale vett imav materjal (valvetöötaja, kantselei juhataja).
4. Veekahjustuse lõppemisel ava ventileerimiseks aken ja uks (valvetöötaja, kantselei juhataja).
5. Sorteeri ja kuivata kahjustatud arhivaalid (kantselei juhataja).
6. Vaata üle ja tähista kõik kahjustatud säilikud (kantselei juhataja).
7. Tee ettekanne kooli direktorile (kantselei juhataja).
· Biokahjustus
1. Kahjustuste ennetamiseks kontrollida arhiiviruumi keskkonda, temperatuuri ja õhuniiskust.
2. Vajadusel paigutada ruumi niiskuseimaja.
3. Kontrollida kord kuus arhiiviruumi eesmärgiga avastada võimalikke putukate ja näriliste kahjustusi.
4. Ruumi korrapäraselt ventileerida ja koristada.
5. Biokahjustuste tõrjeks pöördu tervisekaitsetalitusse tel 455 7600.
6. Kahjustuste ilmnemisel tee ettekanne juhtkonnale.

V Teavitamise kord

Tulekahju, varing, tööõnnetused,
loodusõnnetused häirekeskus 112

Veeavarii Kuressaare Elamute Hooldus 527 0801

Väline agressiivne toiming politsei 110, häirekeskus 112

Elektririkked Eesti Energia 453 8204
 elektrik 527 9563

Mis tahes hädaolukord haldusjuht 518 4814

Arhiivifondi kahjustused Saare Maa-arhiiv 453 6509


VI Hädaabivarustus

Pulberkustuti    arhiiviruumis

Tekstiilmaterjal, paberrätikud  õpilaskodu laos


VII Dokumentide evakueerimise järjekord

Hädaolukorras evakueeritakse dokumendid kooli direktori kabinetti. Evakueerimise järjekord:

1. Personalidokumendid

2. Raamatupidamise dokumendid

3. Klassipäevikud

 

VIII Lisad

1. Asendiplaan

2. I korruse evakuatsiooniplaan

3. II korruse evakuatsiooniplaan